آمار کل " صادرات به" کشور (کامرون) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کامرون 27132000 قيرنفت 2,521,285 70,796,754,000 Rls. 1,685,637 $
2 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کامرون 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 2,000,000 30,863,000,000 Rls. 700,000 $
3 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کامرون 27132000 قيرنفت 2,659,386 23,821,147,560 Rls. 558,471 $
4 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کامرون 27101910 روغن موتور 530,133 13,045,618,905 Rls. 309,991 $
5 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کامرون 27132000 قيرنفت 1,222,462 10,782,072,000 Rls. 256,716 $
6 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کامرون 27132000 قيرنفت 998,000 9,240,382,200 Rls. 209,580 $
7 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کامرون 27101910 روغن موتور 330,273 8,463,355,000 Rls. 192,875 $
8 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کامرون 27132000 قيرنفت 886,793 7,821,492,000 Rls. 186,226 $
9 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کامرون 27101910 روغن موتور 218,552 5,838,870,440 Rls. 138,064 $
10 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کامرون 27101910 روغن موتور 207,882 5,602,590,000 Rls. 133,395 $
11 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کامرون 27101950 روغن صنعتي 2,209 128,712,360 Rls. 3,065 $
12 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی کامرون 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,755 103,950,000 Rls. 2,475 $
مجموع کل
186,507,944,465 ريال
مجموع کل
4,376,495 دلار
[1]