آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,850 9,868,689,000 Rls. 227,475 $
2 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08042010 --- انجیر خشک 21,300 8,333,631,390 Rls. 104,370 $
3 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,190 6,911,730,000 Rls. 164,565 $
4 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,680 6,622,560,000 Rls. 157,680 $
5 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 47,520 5,987,520,000 Rls. 142,560 $
6 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 47,520 5,987,520,000 Rls. 142,560 $
7 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 166,800 5,785,920,000 Rls. 137,760 $
8 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 47,520 5,373,656,640 Rls. 142,560 $
9 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08042010 --- انجیر خشک 21,130 4,885,021,187 Rls. 49,867 $
10 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,250 4,630,500,000 Rls. 110,250 $
11 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 26100010 ک ک ک سنگ كروم 548,900 3,248,280,420 Rls. 76,846 $
12 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 75,000 3,232,500,000 Rls. 75,000 $
13 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 246,570 3,143,010,060 Rls. 73,971 $
14 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08042010 --- انجیر خشک 15,006 3,116,201,265 Rls. 35,415 $
15 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 26100010 ک ک ک سنگ كروم 501,494 2,948,778,000 Rls. 70,209 $
16 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره) 18,575 2,735,704,960 Rls. 65,012 $
17 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 24,250 2,403,660,000 Rls. 57,230 $
18 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08042010 --- انجیر خشک 24,000 2,378,880,000 Rls. 56,640 $
19 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,200 2,369,268,000 Rls. 55,800 $
20 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 60,000 2,245,020,000 Rls. 51,000 $
21 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 60,000 2,142,000,000 Rls. 51,000 $
22 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 60,000 2,142,000,000 Rls. 51,000 $
23 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 37,747 2,060,982,000 Rls. 49,071 $
24 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 17,200 1,733,422,700 Rls. 19,700 $
25 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 50,000 1,680,000,000 Rls. 40,000 $
26 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 32,910 1,557,426,600 Rls. 35,445 $
27 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 50,000 1,512,800,000 Rls. 40,000 $
28 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 25,765 1,406,496,000 Rls. 33,488 $
29 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 10,600 1,335,600,000 Rls. 31,800 $
30 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 16,000 1,331,248,000 Rls. 16,000 $
31 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 47,990 1,312,776,048 Rls. 14,397 $
32 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 81,080 1,266,552,000 Rls. 30,156 $
33 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 79,000 995,400,000 Rls. 23,700 $
34 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 8,000 932,205,000 Rls. 21,430 $
35 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,240 875,929,600 Rls. 20,480 $
36 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 20,000 845,400,000 Rls. 20,000 $
37 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 9,700 814,800,000 Rls. 19,400 $
38 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 33019090 ساير اولئورزينهاي استخرا جي، بامحلول غليظ روغن ها....بجزآ ب مقطر خوشبو و محلول آ بي روغن اسانسي 7,399 621,516,000 Rls. 14,798 $
39 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 5,617 571,333,600 Rls. 13,256 $
40 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 57,460 482,664,000 Rls. 11,492 $
41 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 15,810 448,056,000 Rls. 10,668 $
42 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 18,260 428,818,050 Rls. 10,170 $
43 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 85,400 396,725,856 Rls. 10,248 $
44 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 7,500 363,742,500 Rls. 8,250 $
45 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 19,200 347,832,289 Rls. 9,297 $
46 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 73081000 پل و قطعات پل ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 2,855 313,085,010 Rls. 8,565 $
47 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 20059900 ساير سبزيجات و مخلوط هاي سبزيجات به غير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 3,708 311,472,000 Rls. 7,416 $
48 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 29,620 149,268,000 Rls. 3,554 $
49 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 210 84,999,306 Rls. 966 $
50 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 360 53,850,492 Rls. 612 $
51 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 375 52,794,600 Rls. 600 $
52 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 500 48,395,050 Rls. 550 $
مجموع کل
120,827,641,623 ريال
مجموع کل
2,624,279 دلار
[1]