آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 60,435,000 5,560,733,895,705 Rls. 63,413,895 $
2 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 54,187,971 4,719,541,278,201 Rls. 53,450,920 $
3 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 10,200,000 4,116,052,410,000 Rls. 49,470,000 $
4 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 44,319,000 3,992,468,613,351 Rls. 43,701,000 $
5 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 50,031,000 3,880,067,735,265 Rls. 52,292,462 $
6 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 700,679,000 3,695,944,589,370 Rls. 43,725,297 $
7 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 483,049,428 3,104,441,912,439 Rls. 35,135,479 $
8 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 31,110,000 2,980,019,975,730 Rls. 34,428,613 $
9 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 36,006,000 2,835,880,048,650 Rls. 33,859,242 $
10 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 443,339,200 2,821,689,807,512 Rls. 31,406,380 $
11 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 23,344,500 2,466,217,947,210 Rls. 28,089,891 $
12 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 28,815,000 2,357,188,137,750 Rls. 26,746,795 $
13 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 23,817,000 2,345,564,547,465 Rls. 25,064,650 $
14 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 25,500,000 2,291,710,135,860 Rls. 25,010,922 $
15 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 26,466,000 2,206,323,718,326 Rls. 26,594,627 $
16 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 23,970,000 2,079,161,141,521 Rls. 26,450,586 $
17 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 44,370,000 2,047,486,215,030 Rls. 52,735,020 $
18 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 24,735,000 1,981,339,440,960 Rls. 23,225,293 $
19 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 24,072,000 1,917,892,944,663 Rls. 21,748,909 $
20 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 308,722,899 1,889,870,754,216 Rls. 20,803,450 $
21 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 266,610,843 1,525,155,353,218 Rls. 17,413,228 $
22 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 26,025,000 1,456,021,980,000 Rls. 34,667,190 $
23 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 31,110,000 1,448,955,900,000 Rls. 34,498,950 $
24 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 34,564,533 1,439,203,769,580 Rls. 34,149,757 $
25 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 370,867,592 1,424,591,767,627 Rls. 16,132,823 $
26 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 28,560,000 1,417,361,400,000 Rls. 33,746,700 $
27 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 27,795,000 1,414,882,572,540 Rls. 36,085,560 $
28 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 33,601,062 1,394,158,626,000 Rls. 33,194,253 $
29 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 16,575,000 1,328,291,327,873 Rls. 19,338,640 $
30 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 185,255,046 1,264,965,199,112 Rls. 14,336,916 $
31 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 6,893,951 1,259,000,000,000 Rls. 33,435,661 $
32 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 24,982,500 1,228,451,241,225 Rls. 28,816,470 $
33 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 26,775,000 1,206,282,030,330 Rls. 30,896,820 $
34 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 10,965,000 1,173,769,435,725 Rls. 13,450,407 $
35 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 22,695,000 1,160,251,607,775 Rls. 26,923,793 $
36 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,950,000 1,151,720,878,626 Rls. 27,312,632 $
37 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 205,480,000 1,143,620,000,000 Rls. 13,039,754 $
38 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 20,400,000 1,141,619,093,100 Rls. 26,726,550 $
39 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 209,500,000 1,131,059,854,688 Rls. 13,301,763 $
40 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 225,211,852 1,128,257,369,975 Rls. 13,896,984 $
41 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 20,458,500 1,119,636,000,000 Rls. 26,658,000 $
42 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 23,893,500 1,107,366,876,000 Rls. 26,365,878 $
43 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,695,000 1,091,011,086,750 Rls. 25,437,271 $
44 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 12,195,000 1,027,196,659,098 Rls. 11,631,950 $
45 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 329,771,639 1,015,040,226,000 Rls. 24,153,557 $
46 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 10,528,500 971,911,552,721 Rls. 11,182,100 $
47 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 22,596,689 937,256,176,000 Rls. 22,325,528 $
48 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 18,870,000 928,417,770,000 Rls. 22,105,186 $
49 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151190 ک کک ک مرمریت 52,048,624 896,964,552,223 Rls. 9,781,668 $
50 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 245,884,487 878,627,130,000 Rls. 20,919,697 $
51 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 326,103,850 856,203,591,360 Rls. 9,728,349 $
52 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 603,401,524 829,866,733,539 Rls. 19,684,873 $
53 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 72,363,934 792,218,505,840 Rls. 18,627,569 $
54 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 15,810,000 768,678,120,000 Rls. 18,301,860 $
55 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 15,300,000 752,561,502,900 Rls. 17,654,925 $
56 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 71,498,564 738,724,000,000 Rls. 13,619,006 $
57 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 572,175,548 711,902,142,000 Rls. 16,950,051 $
58 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 212,476,173 711,086,497,140 Rls. 16,481,565 $
59 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 7,498,500 690,239,177,460 Rls. 8,508,139 $
60 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 11,529,000 645,594,366,120 Rls. 15,332,310 $
61 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 201,200,349 641,439,573,100 Rls. 15,005,485 $
62 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 13,005,000 631,873,110,203 Rls. 14,978,956 $
63 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 182,314,000 564,944,203,200 Rls. 13,411,984 $
64 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 345,112,200 559,241,121,625 Rls. 7,927,035 $
65 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151190 ک کک ک مرمریت 31,112,838 549,545,928,327 Rls. 6,214,554 $
66 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74031900 مس تصفيه شده، که در جاي ديگرگفته نشده، بصورت کارنشده. 2,630,346 543,041,688,000 Rls. 12,929,564 $
67 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011130 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 40 تا 60 درصد به هم فشرده نشده 296,450,913 538,350,112,072 Rls. 6,592,859 $
68 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 164,982,961 537,237,322,000 Rls. 12,795,775 $
69 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 368,603,163 534,920,358,000 Rls. 12,736,199 $
70 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 111,411,403 516,616,943,825 Rls. 8,006,013 $
71 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151190 ک کک ک مرمریت 58,410,503 503,779,405,270 Rls. 11,675,876 $
72 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 8,931,750 498,702,589,200 Rls. 11,830,478 $
73 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 376,640,219 495,159,714,000 Rls. 11,789,517 $
74 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151190 ک کک ک مرمریت 81,486,312 472,829,899,921 Rls. 5,750,672 $
75 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 129,282,491 463,656,996,000 Rls. 10,659,557 $
76 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 5,347,500 452,514,154,560 Rls. 5,153,549 $
77 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 152,815,215 450,211,337,976 Rls. 5,243,077 $
78 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 2,120,972 432,041,946,000 Rls. 10,286,713 $
79 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 44,113,936 417,055,549,697 Rls. 4,851,444 $
80 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 7,395,000 416,780,792,400 Rls. 9,584,940 $
81 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 1,986,935 406,000,000,000 Rls. 9,636,634 $
82 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151190 ک کک ک مرمریت 47,458,354 398,652,156,000 Rls. 9,491,718 $
83 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 125,300,000 390,680,388,000 Rls. 9,301,914 $
84 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011130 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 40 تا 60 درصد به هم فشرده نشده 144,005,089 376,823,122,954 Rls. 4,324,946 $
85 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 6,871,500 363,571,110,000 Rls. 8,656,455 $
86 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 7,140,000 351,523,620,000 Rls. 8,369,610 $
87 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 33,911,870 349,658,771,768 Rls. 3,638,314 $
88 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151190 ک کک ک مرمریت 27,271,659 337,516,748,184 Rls. 5,041,031 $
89 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 259,616,000 336,469,272,660 Rls. 7,812,889 $
90 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 6,120,000 335,979,615,600 Rls. 7,954,980 $
91 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 6,120,000 333,894,960,000 Rls. 7,949,880 $
92 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011140 سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا به هم فشرده نشده 251,125,725 329,171,619,740 Rls. 7,724,299 $
93 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 101,193,295 325,682,942,106 Rls. 3,872,685 $
94 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 217,844,087 314,654,304,220 Rls. 7,382,212 $
95 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 112,001,365 307,375,005,424 Rls. 3,543,514 $
96 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 3,464,906 303,296,180,037 Rls. 3,423,323 $
97 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 18,252,896 301,118,606,477 Rls. 3,492,807 $
98 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 221,851,666 285,993,132,810 Rls. 6,793,468 $
99 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25151190 ک کک ک مرمریت 33,224,886 284,298,306,310 Rls. 6,636,457 $
100 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی چين 26100010 ک ک ک سنگ كروم 44,169,886 280,955,980,000 Rls. 6,696,580 $
مجموع کل
119,530,975,909,435 ريال
مجموع کل
1,903,335,729 دلار