آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27132000 قيرنفت 15,584,236 427,441,923,412 Rls. 4,848,525 $
2 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27132000 قيرنفت 9,859,768 325,341,962,995 Rls. 3,672,326 $
3 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27132000 قيرنفت 9,129,101 222,721,371,995 Rls. 2,579,513 $
4 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27132000 قيرنفت 4,592,774 124,101,648,726 Rls. 1,405,646 $
5 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27132000 قيرنفت 4,599,116 111,875,681,984 Rls. 1,388,656 $
6 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,293,915 87,838,998,080 Rls. 2,091,405 $
7 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,196,360 81,927,138,334 Rls. 928,492 $
8 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 978,471 77,504,739,440 Rls. 2,031,339 $
9 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,478,080 62,079,360,000 Rls. 1,478,080 $
10 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 867,440 59,306,723,300 Rls. 689,792 $
11 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,351,980 57,017,153,900 Rls. 1,351,980 $
12 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,216,720 52,317,212,000 Rls. 1,216,720 $
13 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27132000 قيرنفت 7,063,486 47,466,594,000 Rls. 1,130,157 $
14 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,173,040 45,276,795,200 Rls. 1,136,080 $
15 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 469,360 41,312,574,320 Rls. 469,360 $
16 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27132000 قيرنفت 3,449,896 32,349,618,000 Rls. 770,229 $
17 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27132000 قيرنفت 4,343,712 27,201,571,424 Rls. 719,797 $
18 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 476,640 26,146,868,574 Rls. 292,725 $
19 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 289,680 22,629,918,836 Rls. 535,908 $
20 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 100,160 21,477,133,085 Rls. 243,262 $
21 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 79011100 روي به صورت كارنشده غير ممزوج كه از لحاظ وزن 99/99% يا بيشتر روي داشته باشد 98,690 20,222,327,805 Rls. 233,895 $
22 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 480,320 20,173,440,000 Rls. 480,320 $
23 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 200,000 17,007,880,000 Rls. 195,000 $
24 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 525,600 14,131,278,000 Rls. 336,459 $
25 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 296,800 14,086,600,000 Rls. 212,485 $
26 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 173,867 12,726,870,654 Rls. 302,529 $
27 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 518,543 11,919,615,859 Rls. 135,008 $
28 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 191,520 10,263,918,000 Rls. 244,379 $
29 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 116,800 9,196,364,800 Rls. 216,080 $
30 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27132000 قيرنفت 934,077 7,766,172,385 Rls. 184,262 $
31 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 174,880 7,490,547,200 Rls. 174,880 $
32 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 276,000 7,300,053,720 Rls. 87,568 $
33 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 40,000 7,048,120,000 Rls. 80,000 $
34 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 126,400 6,942,692,134 Rls. 77,506 $
35 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 142,400 6,823,225,832 Rls. 83,416 $
36 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 402,002 6,753,600,000 Rls. 160,800 $
37 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 22,875 6,722,573,625 Rls. 68,625 $
38 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 270,874 6,393,702,000 Rls. 152,231 $
39 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 110,400 6,335,546,880 Rls. 71,760 $
40 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 11,000 6,317,949,864 Rls. 69,517 $
41 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 250,000 5,616,202,500 Rls. 67,500 $
42 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 508,540 5,360,647,275 Rls. 127,135 $
43 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 218,400 5,233,693,696 Rls. 136,398 $
44 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 40,000 4,733,235,200 Rls. 51,200 $
45 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 110,000 4,620,000,000 Rls. 110,000 $
46 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27132000 قيرنفت 498,706 4,507,452,970 Rls. 102,233 $
47 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 92,000 4,276,402,880 Rls. 45,632 $
48 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 60,000 4,108,764,000 Rls. 51,000 $
49 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 84,000 4,019,400,000 Rls. 92,400 $
50 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 106,400 3,911,040,000 Rls. 93,120 $
51 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 50,927 3,721,746,000 Rls. 88,613 $
52 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 236,475 3,343,803,582 Rls. 39,018 $
53 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 88,000 3,325,606,950 Rls. 76,888 $
54 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 12,368 3,237,797,460 Rls. 76,598 $
55 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 80,000 2,856,000,000 Rls. 68,000 $
56 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج. 44,420 2,792,018,040 Rls. 66,052 $
57 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 55,200 2,733,228,000 Rls. 31,175 $
58 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 36,780 2,652,994,415 Rls. 30,585 $
59 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 47,880 2,592,114,000 Rls. 61,717 $
60 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 39,470 2,263,078,860 Rls. 25,655 $
61 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 60,000 2,149,293,000 Rls. 51,000 $
62 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 300,896 2,085,216,000 Rls. 49,648 $
63 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 105,600 1,958,080,256 Rls. 46,587 $
64 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,949,640,000 Rls. 46,200 $
65 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 26,250 1,921,011,400 Rls. 21,277 $
66 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 259,060 1,795,248,000 Rls. 42,744 $
67 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27101950 روغن صنعتي 119,190 1,752,114,000 Rls. 41,717 $
68 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 37,100 1,714,020,000 Rls. 40,810 $
69 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 72,196 1,667,694,000 Rls. 39,707 $
70 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 22,080 1,559,597,536 Rls. 18,927 $
71 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 1,399,598,200 Rls. 15,400 $
72 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 1,398,843,600 Rls. 15,400 $
73 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 82,280 1,387,010,416 Rls. 32,912 $
74 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 78,840 1,329,021,648 Rls. 31,536 $
75 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 1,293,600,000 Rls. 30,800 $
76 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 20,450 1,293,411,375 Rls. 30,675 $
77 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 82,470 1,279,595,900 Rls. 29,689 $
78 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 190,892 1,188,342,540 Rls. 28,294 $
79 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29171200 اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن 14,000 1,176,000,000 Rls. 28,000 $
80 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 41,125 1,127,154,780 Rls. 26,732 $
81 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 40,000 1,120,600,000 Rls. 26,000 $
82 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 52,106 1,078,896,000 Rls. 25,688 $
83 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27101910 روغن موتور 41,216 1,042,698,285 Rls. 24,729 $
84 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 17,600 949,987,667 Rls. 10,459 $
85 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 23,020 940,002,869 Rls. 10,343 $
86 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,000 892,793,652 Rls. 10,121 $
87 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 43,800 868,646,680 Rls. 20,458 $
88 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 70010000 خرده شيشه، سايرآخال و ضايعات شيشه، شيشه بصورت توده 267,339 850,500,000 Rls. 20,250 $
89 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 27,330 803,502,000 Rls. 19,131 $
90 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27132000 قيرنفت 100,000 682,640,000 Rls. 16,000 $
91 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 646,800,000 Rls. 15,400 $
92 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياساير ماشينهاي نوردکردن (غير ازآن هايي که براي فلزات ياشيشه مي باشند) 1,365 630,943,950 Rls. 6,825 $
93 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 33,190 627,270,000 Rls. 14,935 $
94 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 82,268 609,585,178 Rls. 14,323 $
95 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 63053900 جوا ل وکيسه براي بسته بندي، ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي، غير مذکور در جاي ديگر 2,700 590,969,250 Rls. 6,506 $
96 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 20,562 561,330,000 Rls. 13,365 $
97 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 20,562 561,330,000 Rls. 13,365 $
98 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27101910 روغن موتور 20,608 536,634,000 Rls. 12,777 $
99 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 3,705 466,830,000 Rls. 11,115 $
100 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 41,950 415,430,850 Rls. 4,738 $
مجموع کل
2,281,164,575,223 ريال
مجموع کل
34,952,213 دلار