آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 867,000 40,182,514,465 Rls. 951,109 $
2 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 765,000 39,761,248,185 Rls. 941,932 $
3 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 688,500 31,655,251,710 Rls. 753,696 $
4 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 27,282,560,000 Rls. 320,243 $
5 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 484,500 21,007,521,971 Rls. 494,760 $
6 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 331,500 16,376,131,084 Rls. 373,204 $
7 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 357,000 16,153,360,713 Rls. 377,680 $
8 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 306,000 13,832,564,849 Rls. 327,788 $
9 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 280,500 13,290,011,460 Rls. 316,429 $
10 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 255,000 12,360,826,650 Rls. 294,305 $
11 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 102,000 4,798,080,000 Rls. 114,240 $
12 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 238,665 4,510,800,000 Rls. 107,400 $
13 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 76,500 3,996,070,065 Rls. 90,634 $
14 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 84039010 پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 24,500 2,600,902,112 Rls. 29,984 $
15 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 51,000 2,590,175,709 Rls. 59,029 $
16 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 118,120 2,343,559,860 Rls. 53,154 $
17 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 32,100 2,162,214,336 Rls. 51,280 $
18 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 109,708 2,073,414,000 Rls. 49,367 $
19 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 202,469 1,870,806,000 Rls. 44,543 $
20 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 202,440 1,870,554,000 Rls. 44,537 $
21 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 154,610 1,435,790,220 Rls. 34,014 $
22 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 45,700 868,904,385 Rls. 20,564 $
23 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 87,700 819,223,240 Rls. 19,294 $
24 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 25151190 ک کک ک مرمریت 93,320 786,967,560 Rls. 18,664 $
25 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 20,000 729,018,320 Rls. 19,276 $
26 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 18,920 519,836,460 Rls. 12,298 $
27 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 49,710 482,168,240 Rls. 10,936 $
28 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 47,430 439,949,610 Rls. 10,434 $
29 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 25151120 ک کک ک تراورتن 48,150 362,925,810 Rls. 9,630 $
30 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 23,640 228,219,880 Rls. 5,201 $
31 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 8,840 168,150,060 Rls. 3,978 $
32 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 25151120 ک کک ک تراورتن 27,150 138,660,480 Rls. 3,258 $
33 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 11,151 103,110,000 Rls. 2,455 $
34 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 6,645 61,404,000 Rls. 1,462 $
35 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی يونان 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 2,140 19,859,715 Rls. 471 $
مجموع کل
267,882,755,149 ريال
مجموع کل
5,967,249 دلار
[1]