آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو 2,161,716 762,306,128,319 Rls. 8,698,986 $
2 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو 2,652,728 554,488,259,497 Rls. 6,093,247 $
3 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو 1,537,199 364,341,950,351 Rls. 5,601,934 $
4 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27132000 قيرنفت 8,345,780 215,159,808,584 Rls. 2,422,950 $
5 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08042010 --- انجیر خشک 435,725 190,332,749,850 Rls. 2,132,908 $
6 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو 677,700 155,311,753,919 Rls. 1,863,183 $
7 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27132000 قيرنفت 4,634,341 120,872,246,048 Rls. 1,773,862 $
8 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08042010 --- انجیر خشک 275,000 110,524,400,000 Rls. 1,347,500 $
9 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 1,101,095 109,287,507,400 Rls. 2,602,084 $
10 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو 597,902 107,266,840,640 Rls. 2,506,604 $
11 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27132000 قيرنفت 2,686,920 91,635,266,376 Rls. 1,078,657 $
12 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27132000 قيرنفت 10,172,644 90,986,304,480 Rls. 2,136,250 $
13 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08042010 --- انجیر خشک 553,359 89,158,103,169 Rls. 1,267,499 $
14 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 3,262,440 84,813,124,915 Rls. 1,177,769 $
15 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08042010 --- انجیر خشک 825,351 81,808,692,000 Rls. 1,947,826 $
16 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08042010 --- انجیر خشک 401,669 81,473,901,306 Rls. 950,715 $
17 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو 440,922 77,215,992,820 Rls. 1,786,941 $
18 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 275,000 69,111,000,000 Rls. 1,750,000 $
19 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 862,000 65,876,566,440 Rls. 764,146 $
20 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 76,570 65,491,414,680 Rls. 1,505,366 $
21 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو 328,440 56,626,164,000 Rls. 1,348,242 $
22 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27132000 قيرنفت 2,282,710 55,789,947,205 Rls. 617,770 $
23 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 946,787 53,474,607,680 Rls. 1,273,205 $
24 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 63,970 52,409,616,027 Rls. 1,227,966 $
25 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27132000 قيرنفت 2,390,106 52,142,481,630 Rls. 648,489 $
26 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 610,000 50,024,002,240 Rls. 546,360 $
27 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 379,128 45,952,059,660 Rls. 1,075,089 $
28 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 345,575 45,296,874,000 Rls. 1,078,497 $
29 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 330,000 45,145,450,800 Rls. 1,071,600 $
30 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,226,387 40,009,439,908 Rls. 465,543 $
31 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 399,841 39,632,124,000 Rls. 943,622 $
32 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,184,005 39,216,266,952 Rls. 427,394 $
33 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 47,000 38,678,159,850 Rls. 918,674 $
34 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,103,080 34,304,326,542 Rls. 379,070 $
35 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 909,000 33,622,925,400 Rls. 798,100 $
36 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 799,080 33,561,360,000 Rls. 799,080 $
37 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 327,600 33,500,465,669 Rls. 416,707 $
38 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 895,000 33,125,400,000 Rls. 788,700 $
39 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 190,450 29,498,934,948 Rls. 354,196 $
40 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27132000 قيرنفت 3,616,200 29,326,209,558 Rls. 759,401 $
41 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 784,000 28,803,075,000 Rls. 666,400 $
42 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 297,763 28,696,495,760 Rls. 702,719 $
43 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 476,000 27,945,030,120 Rls. 386,982 $
44 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 749,000 27,136,200,000 Rls. 646,100 $
45 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 356,000 26,611,092,000 Rls. 317,668 $
46 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 665,900 25,445,619,000 Rls. 595,930 $
47 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 179,200 25,212,075,000 Rls. 627,200 $
48 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 510,000 24,536,610,000 Rls. 584,205 $
49 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 669,000 23,877,000,000 Rls. 568,500 $
50 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 210,679 23,552,046,000 Rls. 560,763 $
51 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 298,000 23,004,044,640 Rls. 266,954 $
52 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03063590 --- سایر 109,992 21,853,885,890 Rls. 517,007 $
53 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,000,000 20,175,906,500 Rls. 229,000 $
54 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 252,000 19,803,474,320 Rls. 224,317 $
55 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 193,710 19,250,229,285 Rls. 457,155 $
56 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 614,000 19,142,077,600 Rls. 490,600 $
57 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 2,500,000 18,843,500,000 Rls. 500,000 $
58 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 42,820 18,696,300,000 Rls. 445,150 $
59 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 204,000 18,601,536,000 Rls. 204,000 $
60 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 209,924 18,094,351,310 Rls. 419,659 $
61 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27132000 قيرنفت 1,997,035 17,613,792,000 Rls. 419,376 $
62 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 151,640 17,134,572,720 Rls. 181,043 $
63 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 161,189 16,335,476,520 Rls. 380,405 $
64 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 178,360 15,278,064,000 Rls. 174,515 $
65 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 202,330 14,786,268,000 Rls. 352,054 $
66 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27132000 قيرنفت 1,597,164 14,518,990,790 Rls. 335,403 $
67 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 306,000 14,265,720,000 Rls. 339,660 $
68 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 306,000 14,072,940,000 Rls. 335,070 $
69 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 190,400 13,884,247,440 Rls. 171,360 $
70 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 154,000 13,867,342,400 Rls. 155,600 $
71 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27132000 قيرنفت 1,500,312 13,190,023,560 Rls. 312,564 $
72 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 102,000 12,955,978,800 Rls. 244,800 $
73 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو 68,376 12,851,025,892 Rls. 143,308 $
74 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 252,000 12,829,244,400 Rls. 226,800 $
75 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03063590 --- سایر 66,160 12,504,240,000 Rls. 297,720 $
76 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03074300 ک ک منجمد 71,824 12,066,432,000 Rls. 287,296 $
77 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 19,350 11,689,920,000 Rls. 309,600 $
78 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 140,000 11,497,323,600 Rls. 126,000 $
79 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 161,280 11,491,662,000 Rls. 273,611 $
80 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 154,510 11,240,465,270 Rls. 150,906 $
81 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 364,618 11,145,385,026 Rls. 128,612 $
82 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03063590 --- سایر 51,400 10,974,600,000 Rls. 261,300 $
83 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 106,120 10,813,320,000 Rls. 257,460 $
84 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 215,830 10,363,734,020 Rls. 269,392 $
85 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 480,290 10,198,990,870 Rls. 241,946 $
86 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 25,840 9,965,079,720 Rls. 120,935 $
87 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو 63,660 9,756,852,000 Rls. 232,306 $
88 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 170,700 9,508,732,545 Rls. 110,955 $
89 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 120,150 9,506,487,900 Rls. 222,270 $
90 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو 58,258 9,142,909,360 Rls. 241,748 $
91 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 8,700 9,033,156,060 Rls. 102,660 $
92 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 195,670 8,185,406,817 Rls. 194,891 $
93 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو، منجمد غير از زبان وجگر 58,000 8,030,013,000 Rls. 87,000 $
94 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 47,360 8,029,706,707 Rls. 92,569 $
95 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 49,446 7,763,480,330 Rls. 91,019 $
96 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سرد كرده غير مذكور 58,000 7,664,830,500 Rls. 87,000 $
97 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 48,070 7,066,290,000 Rls. 168,245 $
98 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 6,798,176,000 Rls. 77,000 $
99 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 3,700 6,416,717,304 Rls. 72,742 $
100 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03074300 ک ک منجمد 59,699 6,280,803,840 Rls. 147,313 $
مجموع کل
5,238,797,776,679 ريال
مجموع کل
83,180,895 دلار