آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ کنگ) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03061700 ساير انواع ميگو 2,881,320 630,249,747,807 Rls. 6,872,374 $
2 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03061700 ساير انواع ميگو 1,401,109 487,123,674,297 Rls. 5,492,236 $
3 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 3,744,288 393,842,704,968 Rls. 4,372,911 $
4 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 3,281,244 379,859,927,390 Rls. 8,903,054 $
5 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 2,709,159 366,774,643,162 Rls. 8,702,724 $
6 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 3,046,709 301,640,383,800 Rls. 7,181,913 $
7 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 1,330,426 262,726,691,467 Rls. 2,994,790 $
8 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 2,459,642 226,193,621,549 Rls. 5,227,751 $
9 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03061700 ساير انواع ميگو 845,723 223,939,851,260 Rls. 2,913,162 $
10 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 1,548,318 214,830,462,650 Rls. 3,667,052 $
11 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 2,114,143 202,313,706,000 Rls. 4,816,993 $
12 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 2,000,717 182,826,690,126 Rls. 2,174,848 $
13 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 2,041,056 179,043,902,024 Rls. 2,022,008 $
14 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03061700 ساير انواع ميگو 1,116,778 155,239,635,720 Rls. 1,897,337 $
15 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 1,135,000 139,772,128,000 Rls. 3,632,000 $
16 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 1,721,000 134,287,731,420 Rls. 1,549,098 $
17 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 927,461 130,650,491,220 Rls. 3,368,236 $
18 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 3,460,000 128,459,520,000 Rls. 3,058,560 $
19 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 3,107,000 117,017,490,000 Rls. 2,740,700 $
20 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 1,378,000 110,961,637,130 Rls. 1,225,362 $
21 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 2,776,240 104,580,564,000 Rls. 2,432,616 $
22 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 2,740,000 100,220,400,000 Rls. 2,386,200 $
23 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 696,475 94,447,878,000 Rls. 2,248,759 $
24 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 2,588,000 92,803,200,000 Rls. 2,209,600 $
25 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03074300 ک ک منجمد 301,300 92,211,663,080 Rls. 1,066,843 $
26 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 1,124,500 88,754,365,350 Rls. 1,010,711 $
27 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 2,318,000 86,465,139,800 Rls. 2,052,600 $
28 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 250,000 84,000,000,000 Rls. 2,000,000 $
29 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03061700 ساير انواع ميگو 478,858 81,618,954,750 Rls. 1,905,435 $
30 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 1,089,000 73,024,786,700 Rls. 881,318 $
31 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 824,000 66,039,755,400 Rls. 728,035 $
32 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 2,073,000 61,516,646,200 Rls. 1,538,500 $
33 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 454,000 61,017,600,000 Rls. 1,452,800 $
34 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 533,831 50,883,690,000 Rls. 1,190,237 $
35 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03061700 ساير انواع ميگو 281,806 49,086,139,200 Rls. 1,126,907 $
36 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 604,000 47,216,703,600 Rls. 545,618 $
37 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 407,493 45,426,933,684 Rls. 479,250 $
38 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03069590 --- سایر 120,000 43,400,304,000 Rls. 492,000 $
39 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 564,000 42,094,743,300 Rls. 509,922 $
40 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03063590 --- سایر 120,000 41,262,500,000 Rls. 470,641 $
41 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 261,993 36,564,056,650 Rls. 929,475 $
42 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 810,000 34,039,631,700 Rls. 702,719 $
43 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03063590 --- سایر 177,557 33,558,178,500 Rls. 799,004 $
44 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 365,310 29,923,425,400 Rls. 700,212 $
45 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03074300 ک ک منجمد 157,500 29,448,548,500 Rls. 429,069 $
46 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03061700 ساير انواع ميگو 189,285 28,838,628,000 Rls. 686,634 $
47 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 318,208 26,177,718,000 Rls. 623,279 $
48 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 25,709,700,000 Rls. 300,000 $
49 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03069590 --- سایر 72,000 21,591,936,000 Rls. 230,400 $
50 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 148,374 19,941,432,000 Rls. 474,796 $
51 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03074300 ک ک منجمد 106,132 19,539,552,834 Rls. 208,239 $
52 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03032900 خانواده ماهي ازاد، (به استثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام، اطلس و دانوب) يخ زده به استثناي جگر، تخم و مني ماهي 131,069 19,267,122,000 Rls. 458,741 $
53 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 140,000 18,754,840,500 Rls. 210,000 $
54 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 252,989 17,836,896,000 Rls. 424,688 $
55 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03074300 ک ک منجمد 136,079 17,022,054,000 Rls. 405,287 $
56 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 126,890 16,761,802,505 Rls. 444,115 $
57 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (به استثناي زنده، تازه، يا سرد کرده) 89,045 16,429,560,000 Rls. 391,180 $
58 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03061700 ساير انواع ميگو 90,200 16,282,385,760 Rls. 185,345 $
59 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03074300 ک ک منجمد 130,174 15,834,708,000 Rls. 371,718 $
60 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03074300 ک ک منجمد 101,321 13,254,119,012 Rls. 163,483 $
61 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 76,222 12,927,024,000 Rls. 150,148 $
62 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03061700 ساير انواع ميگو 70,956 12,194,196,000 Rls. 290,338 $
63 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 162,000 12,154,471,200 Rls. 146,082 $
64 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 162,000 11,641,692,600 Rls. 145,800 $
65 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 86,000 11,520,022,500 Rls. 129,000 $
66 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 85,000 10,993,312,500 Rls. 127,500 $
67 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 54,000 10,695,240,000 Rls. 121,990 $
68 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03063590 --- سایر 47,600 9,204,031,200 Rls. 218,400 $
69 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03074300 ک ک منجمد 50,000 9,083,400,000 Rls. 100,000 $
70 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 8,400,000,000 Rls. 200,000 $
71 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03063590 --- سایر 49,880 8,379,840,000 Rls. 199,520 $
72 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03061700 ساير انواع ميگو 45,585 8,323,308,000 Rls. 198,174 $
73 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 55,096 7,458,486,301 Rls. 176,307 $
74 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03074200 ک ک زنده، تازه يا سردكرده 52,500 7,450,087,800 Rls. 89,368 $
75 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 52,700 7,160,454,400 Rls. 168,640 $
76 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03061700 ساير انواع ميگو 36,890 6,587,070,000 Rls. 156,835 $
77 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 149,300 6,354,387,594 Rls. 149,300 $
78 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02061000 احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو،تازه يا سرد کرده 54,000 5,721,062,400 Rls. 61,885 $
79 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (به استثناي زنده، تازه، يا سرد کرده) 29,244 5,549,406,905 Rls. 131,669 $
80 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 86,000 5,418,000,000 Rls. 129,000 $
81 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 58,000 5,416,837,500 Rls. 84,446 $
82 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02061000 احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو،تازه يا سرد کرده 54,000 5,401,987,200 Rls. 64,925 $
83 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02061000 احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو،تازه يا سرد کرده 54,000 5,391,554,400 Rls. 64,800 $
84 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03074300 ک ک منجمد 37,741 4,438,350,000 Rls. 105,675 $
85 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 69,000 4,419,810,000 Rls. 103,500 $
86 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 103,200 4,383,198,292 Rls. 104,362 $
87 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 34,850 4,364,640,000 Rls. 103,920 $
88 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02061000 احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو،تازه يا سرد کرده 81,000 4,240,512,000 Rls. 97,200 $
89 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 100,000 4,199,992,356 Rls. 100,000 $
90 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02061000 احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو،تازه يا سرد کرده 81,000 4,082,400,000 Rls. 97,200 $
91 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سرد كرده غير مذكور 58,000 3,735,780,000 Rls. 87,000 $
92 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 25,000 3,675,000,000 Rls. 87,500 $
93 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03049300 ک ک تیلاپیا (Oreochromis spp.)، انواع گربهکماهی (Pangasis – silurus clarias spp.lctalurus spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon, idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus)، مارماهی (ang 25,000 3,675,000,000 Rls. 87,500 $
94 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 53,800 3,471,180,000 Rls. 80,700 $
95 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 7,000 3,360,000,000 Rls. 80,000 $
96 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 28,000 3,353,574,000 Rls. 42,000 $
97 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 85285290 ک ک ک ساير 3,848 3,278,198,200 Rls. 39,400 $
98 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 50,000 3,149,958,000 Rls. 74,999 $
99 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده به استثناي جگر و تخم ماهي 69,888 2,902,727,514 Rls. 34,624 $
100 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هنگ کنگ 02061000 احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو،تازه يا سرد کرده 54,000 2,721,600,000 Rls. 64,800 $
مجموع کل
7,087,480,695,277 ريال
مجموع کل
123,373,995 دلار