آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27132000 قيرنفت 60,947,650 1,625,511,233,480 Rls. 18,495,403 $
2 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 39,412,250 1,348,863,357,696 Rls. 15,277,992 $
3 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 118,981,155 1,279,161,194,000 Rls. 30,456,214 $
4 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27132000 قيرنفت 45,856,867 1,126,867,795,749 Rls. 13,352,901 $
5 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 2,498,310 967,490,369,141 Rls. 12,116,803 $
6 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 107,414,849 940,212,378,000 Rls. 22,386,009 $
7 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 2,203,111 926,856,618,744 Rls. 10,685,088 $
8 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 81,492,802 639,485,943,168 Rls. 16,816,695 $
9 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27132000 قيرنفت 71,616,424 586,667,363,778 Rls. 15,166,371 $
10 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27132000 قيرنفت 73,696,918 582,466,556,830 Rls. 13,919,595 $
11 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 51,532,662 574,174,159,960 Rls. 13,030,610 $
12 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 160,750,977 499,000,000,000 Rls. 11,895,068 $
13 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 3,645,038 457,005,072,628 Rls. 5,170,009 $
14 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27132000 قيرنفت 16,075,619 435,582,848,568 Rls. 4,731,130 $
15 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 21,899,281 415,206,207,146 Rls. 5,077,571 $
16 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,718,381 351,925,713,931 Rls. 3,877,376 $
17 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 5,022,596 339,722,924,100 Rls. 8,088,641 $
18 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 29,524,928 333,526,006,000 Rls. 7,914,280 $
19 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27101940 روغن پايه معدني 10,273,232 330,366,108,348 Rls. 3,707,600 $
20 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27132000 قيرنفت 37,144,819 325,090,474,492 Rls. 7,719,011 $
21 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 1,453,666 314,673,042,264 Rls. 3,566,908 $
22 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 10,060,900 303,890,484,061 Rls. 3,345,559 $
23 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 10,206,700 293,370,653,520 Rls. 3,350,854 $
24 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 15,476,919 290,902,771,720 Rls. 3,676,193 $
25 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29173500 انيدريد فتاليك 2,495,000 285,548,685,500 Rls. 3,208,563 $
26 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,572,306 280,260,575,704 Rls. 3,371,962 $
27 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,985,085 275,200,053,619 Rls. 4,503,971 $
28 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,108,739 272,706,692,617 Rls. 3,121,517 $
29 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 360,382 217,202,283,918 Rls. 2,575,093 $
30 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27132000 قيرنفت 26,575,668 212,890,861,550 Rls. 4,996,818 $
31 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 267,481,580 212,362,697,820 Rls. 2,426,234 $
32 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 3,639,669 206,180,593,500 Rls. 4,909,062 $
33 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 8,843,831 205,909,957,060 Rls. 2,249,477 $
34 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 13,387,830 201,424,315,344 Rls. 2,208,987 $
35 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 228,300,970 180,021,281,067 Rls. 2,033,671 $
36 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27132000 قيرنفت 20,022,046 178,808,679,790 Rls. 4,136,525 $
37 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27132000 قيرنفت 4,679,324 178,427,379,619 Rls. 2,002,366 $
38 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27132000 قيرنفت 16,914,340 176,276,310,000 Rls. 4,197,055 $
39 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 55,400,000 172,416,000,000 Rls. 4,105,143 $
40 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27101940 روغن پايه معدني 5,291,591 170,488,671,359 Rls. 2,016,870 $
41 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,545,310 164,032,435,980 Rls. 3,905,536 $
42 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 51,300,000 163,922,000,000 Rls. 3,902,904 $
43 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 2,036,235 161,706,573,781 Rls. 1,805,387 $
44 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 2,463,936 154,837,933,354 Rls. 1,848,380 $
45 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 2,222,410 153,674,632,870 Rls. 1,693,982 $
46 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,656,435 153,506,190,510 Rls. 1,868,564 $
47 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72069000 آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده. 9,875,000 150,000,000,000 Rls. 4,019,125 $
48 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,087,550 144,980,052,901 Rls. 1,601,951 $
49 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,606,500 141,127,978,516 Rls. 1,615,323 $
50 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 2,189,565 139,151,462,874 Rls. 1,574,574 $
51 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 7,103,880 135,402,566,265 Rls. 2,373,692 $
52 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27132000 قيرنفت 4,949,446 130,558,299,729 Rls. 1,760,490 $
53 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,801,819 128,981,515,532 Rls. 3,061,887 $
54 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 4,143,253 128,772,252,000 Rls. 3,066,006 $
55 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27101940 روغن پايه معدني 5,837,870 128,754,144,622 Rls. 1,949,431 $
56 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 755,190 128,664,860,799 Rls. 1,464,046 $
57 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 194,458 124,782,766,839 Rls. 1,434,886 $
58 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29173500 انيدريد فتاليك 2,542,000 123,481,302,000 Rls. 2,940,031 $
59 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 3,411,601 120,327,056,723 Rls. 1,373,154 $
60 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 134,859 119,854,210,593 Rls. 1,308,134 $
61 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27101940 روغن پايه معدني 3,367,892 109,962,649,677 Rls. 1,256,514 $
62 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,699,671 108,781,521,908 Rls. 1,255,793 $
63 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,886,400 108,245,439,608 Rls. 1,855,747 $
64 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 112,194 107,245,459,242 Rls. 1,144,379 $
65 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 885,805 106,343,009,650 Rls. 1,206,255 $
66 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 274,017,620 105,729,534,540 Rls. 2,472,829 $
67 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 300,074,885 105,011,331,962 Rls. 2,700,673 $
68 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27132000 قيرنفت 12,679,374 103,951,134,000 Rls. 2,475,027 $
69 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,786,037 101,814,010,630 Rls. 2,424,143 $
70 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 4,569,350 99,487,293,881 Rls. 1,143,423 $
71 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08105000 کيوي، تازه 2,469,982 98,866,789,913 Rls. 1,758,701 $
72 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 3,643,334 96,199,991,869 Rls. 1,096,871 $
73 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,105,727 94,552,636,775 Rls. 1,599,983 $
74 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 79,392 93,896,691,494 Rls. 1,064,792 $
75 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,713,113 92,719,014,703 Rls. 2,288,978 $
76 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 124,050,000 90,732,403,350 Rls. 1,058,260 $
77 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,429,418 90,442,903,006 Rls. 993,056 $
78 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29336100 ملامين 1,400,000 89,905,200,000 Rls. 2,140,600 $
79 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 235,100,000 88,867,800,000 Rls. 2,115,900 $
80 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,852,579 88,290,301,872 Rls. 1,012,267 $
81 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,723,733 87,862,601,240 Rls. 2,089,036 $
82 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,405,954 87,746,045,816 Rls. 1,001,718 $
83 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 104,500,000 86,799,563,100 Rls. 940,500 $
84 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29336100 ملامين 880,000 85,966,729,420 Rls. 1,033,580 $
85 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 98,806 84,547,934,589 Rls. 958,422 $
86 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25202000 گچ 66,354,807 83,984,671,438 Rls. 956,455 $
87 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 7,816,346 83,459,350,500 Rls. 1,954,082 $
88 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 1,339,703 82,245,546,358 Rls. 937,862 $
89 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 543,605 81,186,064,276 Rls. 908,675 $
90 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 1,912,875 80,074,938,971 Rls. 1,900,848 $
91 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27101910 روغن موتور 1,282,851 78,868,722,425 Rls. 1,223,377 $
92 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 92,320 78,339,542,405 Rls. 898,222 $
93 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08105000 کيوي، تازه 2,477,762 77,694,939,840 Rls. 1,849,880 $
94 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 25202000 گچ 73,252,451 77,160,038,687 Rls. 829,953 $
95 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29336100 ملامين 780,000 74,570,265,200 Rls. 850,400 $
96 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 1,496,870 74,496,737,928 Rls. 822,271 $
97 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 2,454,537 74,420,557,270 Rls. 1,712,847 $
98 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 29173500 انيدريد فتاليك 1,552,000 74,028,696,000 Rls. 1,844,800 $
99 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 61,556 72,282,372,840 Rls. 813,753 $
100 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08105000 کيوي، تازه 1,119,282 71,513,138,333 Rls. 800,735 $
مجموع کل
25,088,956,126,395 ريال
مجموع کل
407,846,287 دلار