آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 725,000 83,009,062,500 Rls. 926,776 $
2 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 40,050,000 67,284,000,000 Rls. 1,602,000 $
3 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 499,900 58,120,427,560 Rls. 649,870 $
4 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 750,080 42,466,463,520 Rls. 975,104 $
5 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 675,157 37,019,174,672 Rls. 877,704 $
6 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 523,930 29,184,197,900 Rls. 681,109 $
7 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 499,910 27,295,086,000 Rls. 649,883 $
8 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 350,000 23,462,025,000 Rls. 268,193 $
9 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 60,008 16,308,909,098 Rls. 187,022 $
10 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 125,000 13,520,487,500 Rls. 162,500 $
11 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,000 7,836,880,000 Rls. 80,000 $
12 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 94,856 7,370,286,000 Rls. 175,483 $
13 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 40,024 6,738,260,700 Rls. 159,410 $
14 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,000 6,602,000,000 Rls. 75,303 $
15 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,000 6,592,000,000 Rls. 80,000 $
16 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 100,000 6,472,928,000 Rls. 108,708 $
17 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 40,000 6,463,594,000 Rls. 146,600 $
18 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,000 3,404,800,000 Rls. 80,000 $
19 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 12119020 ريشه شيرين بيان تازه يا خشك كرده، حتي بريده شده، خرد شده يا پودر شده 20,000 3,360,000,000 Rls. 80,000 $
20 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 24,600 2,454,027,120 Rls. 58,056 $
21 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,006,048,000 Rls. 22,000 $
22 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,999,426,000 Rls. 22,000 $
23 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 24,090 1,833,873,000 Rls. 42,158 $
24 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,095 1,730,400,000 Rls. 19,616 $
25 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 28331900 ساير سولفات هاي سديم (به استثناي سولفات دي سديم) 40,390 1,696,380,000 Rls. 40,390 $
26 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 50,000 1,596,000,000 Rls. 37,500 $
27 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 2,600 1,593,428,200 Rls. 17,542 $
28 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 24,500 1,337,700,000 Rls. 31,850 $
29 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 42,316 1,155,210,000 Rls. 27,505 $
30 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 9,530 1,151,662,380 Rls. 14,295 $
31 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 15,850 1,056,419,000 Rls. 24,700 $
32 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,500 1,029,704,390 Rls. 10,988 $
33 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 16,130 1,016,190,000 Rls. 24,195 $
34 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 100,000 1,008,000,000 Rls. 24,000 $
35 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 965,360,000 Rls. 22,000 $
36 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 924,000,000 Rls. 22,000 $
37 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 9,214 679,910,625 Rls. 16,125 $
38 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 16,000 672,000,000 Rls. 16,000 $
39 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 6,220 537,774,980 Rls. 6,200 $
40 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 19053200 وافل ها و ويفرها 5,454 496,703,700 Rls. 11,780 $
41 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 5,813 490,210,290 Rls. 11,626 $
42 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,030 480,681,000 Rls. 11,400 $
43 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 5,670 378,000,000 Rls. 9,000 $
44 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 2,938 322,056,270 Rls. 7,638 $
45 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 37,950 202,829,249 Rls. 2,164 $
46 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 1,510 190,260,000 Rls. 4,530 $
47 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 950 116,103,965 Rls. 2,755 $
48 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 153 20,112,705 Rls. 477 $
49 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD) يا با ديودهاي ساطع نور (LED) 110 14,995,695 Rls. 160 $
50 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هلند 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 30 545,298 Rls. 6 $
مجموع کل
481,666,594,317 ريال
مجموع کل
8,526,320 دلار
[1]