آمار کل " صادرات به" کشور (ميانمار) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27132000 قيرنفت 30,318,469 713,146,082,877 Rls. 8,501,293 $
2 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27132000 قيرنفت 26,485,725 669,798,862,689 Rls. 7,606,485 $
3 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27132000 قيرنفت 13,968,916 476,746,824,027 Rls. 5,515,801 $
4 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27132000 قيرنفت 18,526,870 452,731,747,431 Rls. 6,706,065 $
5 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27132000 قيرنفت 14,727,282 419,985,853,201 Rls. 4,661,864 $
6 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 24,637,060 270,679,792,740 Rls. 6,327,154 $
7 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 12,010,000 268,949,208,918 Rls. 2,913,270 $
8 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 11,008,000 249,554,528,220 Rls. 2,802,096 $
9 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 22,300,950 249,043,668,000 Rls. 5,773,855 $
10 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27132000 قيرنفت 19,391,690 169,997,604,000 Rls. 4,047,562 $
11 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 8,096,500 155,482,355,270 Rls. 1,763,915 $
12 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 14,400,500 155,227,659,510 Rls. 3,684,934 $
13 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 8,066,000 139,895,046,000 Rls. 1,920,651 $
14 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 1,492,470 130,758,282,735 Rls. 1,483,808 $
15 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 1,540,135 125,920,526,866 Rls. 1,428,539 $
16 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 12,775,750 114,689,820,000 Rls. 2,730,710 $
17 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27132000 قيرنفت 11,728,262 96,714,330,763 Rls. 2,447,004 $
18 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 2,096,003 92,718,435,316 Rls. 2,139,062 $
19 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 4,635,000 86,410,546,933 Rls. 1,065,895 $
20 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27132000 قيرنفت 9,475,794 83,710,704,317 Rls. 1,987,414 $
21 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 7,740,000 82,153,680,000 Rls. 1,956,040 $
22 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 2,152,633 74,108,000,341 Rls. 820,116 $
23 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27132000 قيرنفت 4,562,354 67,539,612,000 Rls. 1,608,086 $
24 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 914,873 44,997,155,312 Rls. 794,915 $
25 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 1,332,216 44,851,912,779 Rls. 543,615 $
26 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27132000 قيرنفت 4,467,021 39,808,303,460 Rls. 930,623 $
27 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 1,007,192 39,465,347,255 Rls. 938,258 $
28 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 401,860 36,163,662,099 Rls. 391,425 $
29 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 769,110 32,258,268,000 Rls. 768,053 $
30 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 3,012,500 32,060,700,000 Rls. 763,350 $
31 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 719,870 28,404,770,969 Rls. 310,876 $
32 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 722,255 28,361,140,500 Rls. 675,265 $
33 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 634,798 27,339,873,384 Rls. 642,634 $
34 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27132000 قيرنفت 2,971,069 26,430,201,000 Rls. 618,945 $
35 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 1,508,763 25,579,575,920 Rls. 598,257 $
36 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 1,458,710 25,417,238,410 Rls. 585,915 $
37 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 3,000,000 25,200,000,000 Rls. 600,000 $
38 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 607,240 22,953,672,000 Rls. 546,516 $
39 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 514,038 22,010,725,800 Rls. 524,065 $
40 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 637,157 21,224,312,748 Rls. 238,684 $
41 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27132000 قيرنفت 2,368,258 20,786,850,000 Rls. 494,925 $
42 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 1,170,190 20,762,070,000 Rls. 494,335 $
43 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 510,516 18,752,527,904 Rls. 488,693 $
44 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101910 روغن موتور 182,870 18,596,160,022 Rls. 201,157 $
45 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 512,501 17,455,941,300 Rls. 415,618 $
46 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 663,090 17,341,057,368 Rls. 246,664 $
47 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 988,165 16,035,116,621 Rls. 380,785 $
48 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 553,604 14,814,492,000 Rls. 352,726 $
49 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 887,194 14,310,660,000 Rls. 340,730 $
50 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 199,190 14,269,495,680 Rls. 178,710 $
51 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 450,582 12,422,342,160 Rls. 292,877 $
52 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 626,668 10,714,074,000 Rls. 255,097 $
53 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 223,920 8,441,730,741 Rls. 91,315 $
54 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 90,410 7,971,086,570 Rls. 81,370 $
55 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 222,015 7,940,887,126 Rls. 91,732 $
56 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 220,794 7,855,719,660 Rls. 89,214 $
57 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 464,550 7,384,322,800 Rls. 171,472 $
58 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 91,750 6,870,487,725 Rls. 82,575 $
59 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 99,265 5,677,443,293 Rls. 62,264 $
60 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 203,470 5,554,710,000 Rls. 132,255 $
61 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 363,952 5,549,897,240 Rls. 147,050 $
62 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 341,120 5,493,012,000 Rls. 130,786 $
63 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 100,710 5,316,944,166 Rls. 60,426 $
64 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 291,660 4,775,568,000 Rls. 113,704 $
65 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 292,070 4,679,464,880 Rls. 109,428 $
66 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 294,630 4,609,401,338 Rls. 112,990 $
67 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 227,660 3,773,213,820 Rls. 89,596 $
68 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 41,120 3,210,184,944 Rls. 37,008 $
69 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 80,260 3,162,079,467 Rls. 34,812 $
70 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 164,645 2,783,817,660 Rls. 65,858 $
71 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 27,200 2,619,525,920 Rls. 29,920 $
72 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 40,800 2,491,214,000 Rls. 44,002 $
73 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 02071420 قطعات منجمد مرغ 56,000 2,163,924,000 Rls. 50,400 $
74 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 73,810 2,131,868,325 Rls. 24,316 $
75 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 114,570 2,080,131,400 Rls. 47,405 $
76 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 13,600 1,401,976,400 Rls. 14,960 $
77 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 31,620 1,393,887,069 Rls. 14,229 $
78 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 27,200 1,293,600,000 Rls. 30,800 $
79 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 27,200 1,270,403,200 Rls. 29,920 $
80 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 270,000 1,225,496,250 Rls. 14,873 $
81 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 23,200 1,182,086,400 Rls. 27,840 $
82 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 73,390 1,171,296,000 Rls. 27,888 $
83 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 32,860 1,126,427,656 Rls. 12,802 $
84 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 28362000 کربنات دي سديم 99,950 1,120,039,700 Rls. 25,987 $
85 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 48,654 919,548,000 Rls. 21,894 $
86 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 48,000 850,206,240 Rls. 9,834 $
87 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 649,002,200 Rls. 15,400 $
مجموع کل
6,190,891,423,035 ريال
مجموع کل
96,651,655 دلار
[1]