آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 49,507,900 956,492,420,000 Rls. 11,106,894 $
2 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 30,108,000 543,750,480,000 Rls. 12,946,440 $
3 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 7,758,000,000 Rls. 180,000 $
4 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 22,317 2,811,924,640 Rls. 32,073 $
5 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 45,610 1,945,909,700 Rls. 45,610 $
6 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 25151190 ک کک ک مرمریت 234,140 1,757,866,840 Rls. 40,076 $
7 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 25151190 ک کک ک مرمریت 97,740 1,724,368,176 Rls. 19,548 $
8 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 30,000 1,435,500,000 Rls. 33,000 $
9 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 25151110 ک کک ک مرمر 57,530 966,504,000 Rls. 23,012 $
10 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 25151110 ک کک ک مرمر 48,614 819,898,425 Rls. 19,445 $
11 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 25151120 ک کک ک تراورتن 138,931 718,908,000 Rls. 16,680 $
12 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 6,000 430,650,000 Rls. 9,900 $
13 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 25151190 ک کک ک مرمریت 48,130 414,880,600 Rls. 9,626 $
14 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 388,500,000 Rls. 9,250 $
15 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 25151110 ک کک ک مرمر 21,680 368,213,120 Rls. 8,672 $
16 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 25151190 ک کک ک مرمریت 64,674 365,904,000 Rls. 8,712 $
17 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 25081000 بنتونيت 16,000 145,334,400 Rls. 1,600 $
18 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مصر 25151120 ک کک ک تراورتن 24,590 128,658,260 Rls. 2,950 $
مجموع کل
1,522,423,920,161 ريال
مجموع کل
24,513,488 دلار
[1]