آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 261,607 234,726,186,561 Rls. 2,668,394 $
2 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 26190020 آخال مناسب براي بازيافت آهن يامنگنز 21,300,000 137,281,056,000 Rls. 1,719,301 $
3 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 20,000,000 126,000,000,000 Rls. 3,000,000 $
4 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 03061700 ساير انواع ميگو 329,726 113,185,427,736 Rls. 1,262,197 $
5 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 4,775,000 110,206,921,000 Rls. 1,244,893 $
6 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27132000 قيرنفت 2,462,550 102,837,954,005 Rls. 1,206,153 $
7 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 72069000 آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده. 5,830,000 99,658,020,000 Rls. 2,372,810 $
8 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 750,758 88,289,124,000 Rls. 2,102,122 $
9 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 580,781 86,306,420,777 Rls. 966,391 $
10 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,025,000 84,745,261,450 Rls. 956,990 $
11 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 40,000,074 84,286,168,572 Rls. 2,000,004 $
12 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 8,000,000 79,911,280,000 Rls. 2,120,000 $
13 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 6,827,000 79,765,643,950 Rls. 1,809,155 $
14 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,009,000 76,572,355,660 Rls. 893,763 $
15 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 171,330 68,379,864,720 Rls. 738,609 $
16 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 222,896 64,476,998,954 Rls. 721,220 $
17 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 68,701 60,087,632,393 Rls. 700,750 $
18 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 5,127,718 59,218,112,500 Rls. 1,374,227 $
19 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 4,800,000 55,815,360,000 Rls. 1,272,000 $
20 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27132000 قيرنفت 2,189,725 52,780,500,157 Rls. 605,709 $
21 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 4,623,020 45,851,148,000 Rls. 1,091,694 $
22 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 2,605,000 45,644,584,844 Rls. 633,625 $
23 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 3,450,000 38,833,200,000 Rls. 924,600 $
24 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 345,525 37,624,630,351 Rls. 452,332 $
25 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 3,300,000 37,365,922,150 Rls. 885,475 $
26 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 3,204,565 35,939,321,502 Rls. 843,868 $
27 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 84,200 34,549,617,600 Rls. 378,900 $
28 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,505,000 33,372,032,326 Rls. 383,775 $
29 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 3,837,500 30,182,797,550 Rls. 800,825 $
30 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 571,249 29,633,686,618 Rls. 734,264 $
31 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 125,500 26,563,849,200 Rls. 297,247 $
32 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27132000 قيرنفت 2,844,188 25,548,386,410 Rls. 597,278 $
33 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 773,360 23,189,980,257 Rls. 265,132 $
34 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27132000 قيرنفت 2,490,653 22,814,699,320 Rls. 522,497 $
35 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,958,500 22,066,506,000 Rls. 525,393 $
36 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 1,112,845 20,288,322,425 Rls. 324,769 $
37 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,267,250 18,936,967,480 Rls. 443,537 $
38 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 320,886 17,642,121,000 Rls. 420,050 $
39 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 03061700 ساير انواع ميگو 41,535 17,126,791,110 Rls. 182,754 $
40 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27132000 قيرنفت 634,450 16,724,880,030 Rls. 175,962 $
41 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 635,192 16,629,902,899 Rls. 190,299 $
42 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,097,580 16,134,300,000 Rls. 384,150 $
43 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 1,062,343 15,366,156,120 Rls. 365,862 $
44 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 771,254 15,112,282,074 Rls. 381,976 $
45 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 96,400 15,035,659,320 Rls. 186,630 $
46 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 142,448 14,473,968,045 Rls. 160,083 $
47 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 551,550 12,962,676,375 Rls. 177,551 $
48 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 112,000 12,885,045,400 Rls. 140,710 $
49 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 48,000 12,525,119,808 Rls. 156,864 $
50 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 71,750 12,384,246,048 Rls. 140,271 $
51 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27150010 بيتومن انامل 604,800 11,542,868,064 Rls. 117,831 $
52 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27132000 قيرنفت 449,103 11,511,701,636 Rls. 138,637 $
53 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 04090000 عسل طبيعي 15,120 11,483,038,340 Rls. 130,063 $
54 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 160,407 11,250,381,780 Rls. 266,380 $
55 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 34021130 الكيل بنزن سولفونه 88,000 9,803,965,600 Rls. 114,400 $
56 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27132000 قيرنفت 1,047,023 9,257,154,950 Rls. 219,873 $
57 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 67,804 8,600,018,960 Rls. 94,315 $
58 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 90,944 8,586,673,104 Rls. 98,394 $
59 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 144,500 8,471,826,290 Rls. 201,710 $
60 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 21,250,000 8,064,056,250 Rls. 191,250 $
61 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 89,960 7,728,023,864 Rls. 97,664 $
62 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 20,300,000 7,673,400,000 Rls. 182,700 $
63 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 474,096 7,592,066,130 Rls. 178,749 $
64 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 57,377 7,346,368,590 Rls. 83,490 $
65 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 04090000 عسل طبيعي 19,000 7,182,000,000 Rls. 171,000 $
66 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 243,190 7,033,045,025 Rls. 78,859 $
67 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27132000 قيرنفت 785,656 6,929,370,000 Rls. 164,985 $
68 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27101940 روغن پايه معدني 199,400 6,882,492,180 Rls. 75,770 $
69 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27101940 روغن پايه معدني 200,090 6,859,347,960 Rls. 80,040 $
70 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 53,916 6,802,488,000 Rls. 161,964 $
71 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25151190 ک کک ک مرمریت 792,005 6,652,842,000 Rls. 158,401 $
72 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 69,340 6,538,673,390 Rls. 150,029 $
73 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 03048700 فيله منجمد انواع تن (of the genus thunnus)، بونيتو Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis) 18,841 6,459,940,184 Rls. 65,944 $
74 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25151190 ک کک ک مرمریت 323,100 6,140,040,910 Rls. 64,620 $
75 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 122,700 6,088,019,465 Rls. 152,726 $
76 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27150010 بيتومن انامل 252,000 5,734,398,600 Rls. 133,560 $
77 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 119,750 5,657,561,250 Rls. 131,725 $
78 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 133,500 5,607,000,000 Rls. 133,500 $
79 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 55,680 5,583,056,800 Rls. 63,285 $
80 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 230,945 5,442,256,655 Rls. 61,694 $
81 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 69,600 5,415,791,760 Rls. 62,572 $
82 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 74,240 5,315,723,200 Rls. 82,869 $
83 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 69,600 5,086,660,320 Rls. 62,640 $
84 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 52,016 5,028,049,178 Rls. 57,217 $
85 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 236,500 4,782,399,886 Rls. 59,362 $
86 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 61,005 4,616,686,420 Rls. 52,205 $
87 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 60,000 4,557,139,000 Rls. 51,681 $
88 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 60,000 4,476,423,000 Rls. 50,703 $
89 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 106,000 4,452,000,000 Rls. 106,000 $
90 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27132000 قيرنفت 491,410 4,334,232,000 Rls. 103,196 $
91 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم، پتاسيم، فسفات دي كلسيك، دي كلسيم فسفات، منوكلسيم فسفات، فسفاتهاي دي كلسيم 1,031,800 4,333,560,000 Rls. 103,180 $
92 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 60,000 4,215,354,000 Rls. 50,538 $
93 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم (بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 110,000 4,184,017,500 Rls. 48,822 $
94 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,900 4,128,048,000 Rls. 98,100 $
95 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27132000 قيرنفت 400,000 4,116,000,000 Rls. 98,000 $
96 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 482,440 4,105,758,860 Rls. 96,544 $
97 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 4,032,000,000 Rls. 96,000 $
98 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27150010 بيتومن انامل 252,000 3,757,320,000 Rls. 89,460 $
99 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 142,000 3,729,672,600 Rls. 41,060 $
100 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم، پتاسيم، فسفات دي كلسيك، دي كلسيم فسفات، منوكلسيم فسفات، فسفاتهاي دي كلسيم 408,160 3,540,502,288 Rls. 40,102 $
مجموع کل
2,906,650,502,686 ريال
مجموع کل
48,316,874 دلار