آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 643,500 34,789,310,080 Rls. 817,418 $
2 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 2,881,526 26,839,428,000 Rls. 639,034 $
3 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 2,649,360 25,090,034,740 Rls. 582,859 $
4 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 1,252,194 23,228,478,000 Rls. 553,059 $
5 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,555,760 14,453,161,815 Rls. 342,267 $
6 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 743,560 14,119,468,560 Rls. 334,602 $
7 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 84279090 ساير ارابه ها به استثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور در جاي ديگر 34,550 11,808,090,000 Rls. 126,000 $
8 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 790,160 7,627,879,800 Rls. 173,835 $
9 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 130,730 5,600,243,200 Rls. 130,730 $
10 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو، نو، با موتوربرقي وظرفيت کمتر از5 تن 19,850 4,549,440,000 Rls. 108,320 $
11 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 106,910 4,501,970,851 Rls. 106,957 $
12 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 75,900 4,189,528,200 Rls. 98,670 $
13 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 35,550 3,454,123,860 Rls. 36,620 $
14 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 35,600 3,136,413,400 Rls. 35,600 $
15 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 71,200 2,990,400,000 Rls. 71,200 $
16 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 35,600 2,902,290,000 Rls. 35,600 $
17 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 52,925 2,339,541,800 Rls. 54,730 $
18 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 43,220 1,896,493,600 Rls. 43,220 $
19 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 44,000 1,872,640,000 Rls. 44,000 $
20 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 44,000 1,857,086,000 Rls. 44,000 $
21 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 44,110 1,852,620,000 Rls. 44,110 $
22 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,000 1,720,607,400 Rls. 18,360 $
23 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 17,800 1,571,526,400 Rls. 17,800 $
24 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 20,941 1,539,132,000 Rls. 36,646 $
25 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 33,660 1,481,234,400 Rls. 33,660 $
26 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 33,270 1,463,304,300 Rls. 33,270 $
27 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 16,000 1,454,128,000 Rls. 15,516 $
28 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 48,770 1,019,815,690 Rls. 11,590 $
29 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 22,000 965,360,000 Rls. 22,000 $
30 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 22,000 924,000,000 Rls. 22,000 $
31 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 17,800 747,600,000 Rls. 17,800 $
32 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 68069000 مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا. 17,000 543,488,000 Rls. 12,800 $
33 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 23,240 454,923,000 Rls. 10,458 $
34 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 25151190 ک کک ک مرمریت 26,310 442,218,000 Rls. 10,529 $
35 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,400 437,262,000 Rls. 10,411 $
36 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 50,350 422,940,000 Rls. 10,070 $
37 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 21,120 266,112,000 Rls. 6,336 $
38 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 69074090 ک ک ک سایر 22,339 250,494,749 Rls. 2,923 $
39 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 5,419 190,219,800 Rls. 4,335 $
40 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 13,549 130,762,400 Rls. 2,980 $
41 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی لهستان 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 5,419 52,304,960 Rls. 1,192 $
مجموع کل
215,176,075,005 ريال
مجموع کل
4,723,507 دلار
[1]