آمار کل " صادرات به" کشور (فيليپين) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 7,550,000 315,000,000,000 Rls. 7,459,400 $
2 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 436,000 37,314,298,000 Rls. 436,000 $
3 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 27132000 قيرنفت 1,310,573 27,933,083,958 Rls. 337,077 $
4 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 591,360 25,146,475,200 Rls. 591,360 $
5 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 396,000 17,182,368,000 Rls. 409,104 $
6 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 364,000 15,288,000,000 Rls. 364,000 $
7 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 126,000 11,451,258,000 Rls. 126,000 $
8 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 27132000 قيرنفت 997,500 8,797,950,000 Rls. 209,475 $
9 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 203,280 8,592,645,600 Rls. 203,280 $
10 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 27132000 قيرنفت 397,349 8,421,144,110 Rls. 95,890 $
11 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 201,600 8,382,360,000 Rls. 199,580 $
12 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 502,350 8,222,723,907 Rls. 102,981 $
13 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 480,430 8,147,703,278 Rls. 216,194 $
14 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 504,600 7,591,100,200 Rls. 87,513 $
15 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 224,000 6,127,564,800 Rls. 67,423 $
16 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 220,700 5,743,254,030 Rls. 65,051 $
17 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 500,000 5,664,180,000 Rls. 134,000 $
18 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 500,000 5,371,190,000 Rls. 126,500 $
19 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 72,000 5,135,664,600 Rls. 59,400 $
20 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 27132000 قيرنفت 612,271 4,937,792,218 Rls. 130,274 $
21 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 27132000 قيرنفت 437,245 3,856,482,000 Rls. 91,821 $
22 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 104,470 3,581,943,965 Rls. 42,968 $
23 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 27132000 قيرنفت 394,759 3,481,758,000 Rls. 82,899 $
24 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 74,376 3,136,064,040 Rls. 74,376 $
25 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 219,000 2,759,400,000 Rls. 65,700 $
26 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 203,000 2,557,800,000 Rls. 60,900 $
27 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 84649000 ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 17,050 2,499,000,000 Rls. 59,500 $
28 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 27132000 قيرنفت 196,895 2,472,582,000 Rls. 58,871 $
29 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 1,897,940,000 Rls. 44,000 $
30 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,885,378,000 Rls. 22,000 $
31 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 78,172 1,378,944,000 Rls. 16,091 $
32 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 110,575 1,124,046,000 Rls. 26,763 $
33 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 924,000,000 Rls. 22,000 $
34 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 27132000 قيرنفت 19,827 539,060,800 Rls. 6,542 $
35 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 18,640 508,872,000 Rls. 12,116 $
36 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,500 238,770,000 Rls. 5,685 $
37 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 21,570 208,210,600 Rls. 4,745 $
38 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 27132000 قيرنفت 19,847 176,139,090 Rls. 4,167 $
39 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فيليپين 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 50,000 126,000,000 Rls. 3,000 $
مجموع کل
573,803,146,396 ريال
مجموع کل
12,124,645 دلار
[1]