آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 40,000,000 2,409,450,136,000 Rls. 25,710,400 $
2 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 40,000,000 2,058,700,230,400 Rls. 25,553,600 $
3 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 43,990,390 1,525,031,875,765 Rls. 18,329,950 $
4 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 48,045,000 817,329,552,000 Rls. 20,659,350 $
5 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 42,034,720 759,147,000,000 Rls. 18,074,929 $
6 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 19,930,440 638,132,290,361 Rls. 7,151,385 $
7 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 43,246,360 624,299,384,000 Rls. 14,826,230 $
8 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 21,000,000 566,914,000,000 Rls. 13,497,960 $
9 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 22,000,000 558,739,596,800 Rls. 13,128,280 $
10 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 26,031,580 532,000,000,000 Rls. 12,641,772 $
11 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 24,235,360 507,092,190,264 Rls. 11,996,503 $
12 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 21,850,000 459,000,000,000 Rls. 10,925,000 $
13 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,683,840 400,000,000,000 Rls. 9,514,567 $
14 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 21,400,000 386,000,000,000 Rls. 9,202,000 $
15 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 19,731,990 381,222,000,000 Rls. 9,076,714 $
16 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 23,224,340 380,873,346,200 Rls. 9,986,466 $
17 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 17,917,274 376,263,000,000 Rls. 8,958,643 $
18 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 19,998,200 330,154,674,850 Rls. 7,719,305 $
19 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 19,256,500 326,000,000,000 Rls. 7,433,009 $
20 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 23,221,792 325,780,875,496 Rls. 3,325,618 $
21 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27132000 قيرنفت 11,736,391 315,767,708,510 Rls. 3,481,474 $
22 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 20,046,198 274,183,905,120 Rls. 3,016,889 $
23 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27132000 قيرنفت 8,669,018 270,255,128,537 Rls. 3,142,803 $
24 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 6,993,020 261,539,229,809 Rls. 2,669,830 $
25 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27132000 قيرنفت 8,249,537 198,452,113,175 Rls. 2,318,024 $
26 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27132000 قيرنفت 7,256,504 182,191,508,779 Rls. 2,049,042 $
27 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27132000 قيرنفت 8,249,743 164,036,135,525 Rls. 2,463,225 $
28 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 14,100,000 156,933,000,000 Rls. 3,736,500 $
29 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 687,955 141,099,801,479 Rls. 1,622,291 $
30 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 3,976,664 139,964,000,000 Rls. 1,590,663 $
31 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 6,400,000 113,000,000,000 Rls. 2,688,000 $
32 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27132000 قيرنفت 17,439,699 108,242,783,244 Rls. 2,790,351 $
33 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 4,320,000 90,720,000,000 Rls. 2,160,000 $
34 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27132000 قيرنفت 12,465,284 83,485,591,273 Rls. 1,985,003 $
35 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27132000 قيرنفت 11,590,700 79,024,974,000 Rls. 1,881,547 $
36 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 1,691,170 75,010,723,712 Rls. 880,128 $
37 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,006,570 68,798,010,300 Rls. 826,869 $
38 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 3,479,000 66,658,573,000 Rls. 1,739,500 $
39 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27132000 قيرنفت 9,111,928 62,435,367,810 Rls. 1,457,908 $
40 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 1,407,030 58,945,053,420 Rls. 731,655 $
41 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 1,750,000 57,945,657,000 Rls. 661,850 $
42 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 4,886,000 54,512,336,770 Rls. 1,294,789 $
43 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 2,200,000 46,706,000,000 Rls. 1,100,000 $
44 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 4,037,188 44,933,868,000 Rls. 1,069,854 $
45 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 2,500,000 44,431,125,000 Rls. 545,000 $
46 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 25182000 دولومي تکليس يا تفته شده 351,670 43,448,814,450 Rls. 1,034,460 $
47 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27132000 قيرنفت 6,173,360 43,294,939,650 Rls. 1,002,737 $
48 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 40,000,485 42,000,504,000 Rls. 1,000,012 $
49 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 2,000,000 42,000,000,000 Rls. 1,000,000 $
50 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27040010 کک ونيمه کک زغال سنگ برا ي ساخت ا لکترودها 1,651,000 39,271,399,020 Rls. 445,905 $
51 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 2,150,000 39,078,615,000 Rls. 924,500 $
52 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 2,000,000 38,137,921,304 Rls. 436,748 $
53 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 41,000,000 37,884,000,000 Rls. 902,000 $
54 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 1,800,000 37,800,000,000 Rls. 900,000 $
55 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 1,000,000 35,983,461,000 Rls. 389,238 $
56 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 1,499,990 32,505,782,500 Rls. 749,995 $
57 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27132000 قيرنفت 4,633,154 31,134,726,000 Rls. 741,303 $
58 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27040010 کک ونيمه کک زغال سنگ برا ي ساخت ا لکترودها 1,187,000 29,127,092,670 Rls. 320,490 $
59 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 03061700 ساير انواع ميگو 159,494 28,672,010,511 Rls. 329,359 $
60 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 03061700 ساير انواع ميگو 72,264 24,111,049,600 Rls. 270,258 $
61 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 03061700 ساير انواع ميگو 138,612 23,065,021,290 Rls. 539,566 $
62 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 2,003,800 20,016,308,865 Rls. 531,007 $
63 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 1,656,300 19,130,244,000 Rls. 455,482 $
64 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 987,183 18,227,852,551 Rls. 203,154 $
65 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 921,348 17,880,307,764 Rls. 202,697 $
66 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 7,490,000 16,895,882,080 Rls. 211,603 $
67 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 516,916 16,173,712,087 Rls. 184,959 $
68 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 25,260 15,810,978,470 Rls. 176,820 $
69 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 03061700 ساير انواع ميگو 72,000 15,085,871,520 Rls. 165,553 $
70 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 803,777 15,022,602,000 Rls. 357,681 $
71 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 308,000 14,229,600,000 Rls. 338,800 $
72 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27040010 کک ونيمه کک زغال سنگ برا ي ساخت ا لکترودها 1,172,000 14,144,270,280 Rls. 322,340 $
73 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 03061700 ساير انواع ميگو 96,000 14,066,262,000 Rls. 334,911 $
74 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 1,181,000 13,789,946,500 Rls. 324,775 $
75 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27132000 قيرنفت 1,931,885 13,173,099,400 Rls. 309,100 $
76 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,655,459 13,172,608,200 Rls. 302,806 $
77 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,546,813 12,701,399,480 Rls. 299,138 $
78 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 961,260 12,684,848,460 Rls. 169,785 $
79 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 192,000 12,499,200,000 Rls. 297,600 $
80 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 588,630 12,361,230,000 Rls. 271,034 $
81 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 16,727 12,201,878,144 Rls. 133,816 $
82 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 1,295,000 12,020,190,000 Rls. 286,195 $
83 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 373,246 11,300,977,386 Rls. 129,529 $
84 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 603,643 11,282,082,000 Rls. 268,621 $
85 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 25182000 دولومي تکليس يا تفته شده 2,727,025 10,766,349,224 Rls. 122,686 $
86 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 25291000 فلداسپات (Feldspat) 7,000,000 10,584,000,000 Rls. 252,000 $
87 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 994,320 10,554,706,800 Rls. 248,580 $
88 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 25151190 ک کک ک مرمریت 544,676 10,488,613,018 Rls. 108,970 $
89 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 135,138 10,330,259,380 Rls. 245,959 $
90 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 978,576 10,275,048,000 Rls. 244,644 $
91 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 7,500,000 10,240,705,650 Rls. 110,775 $
92 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 325,978 10,228,836,208 Rls. 112,549 $
93 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,550 9,476,756,854 Rls. 102,635 $
94 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 03061700 ساير انواع ميگو 57,612 9,466,002,960 Rls. 217,242 $
95 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 9,118,400,000 Rls. 100,000 $
96 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 474,440 9,080,058,952 Rls. 99,580 $
97 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 25151190 ک کک ک مرمریت 1,464,917 8,964,403,709 Rls. 99,541 $
98 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 23,440 8,623,675,260 Rls. 92,700 $
99 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 601,870 8,365,770,000 Rls. 199,185 $
100 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 25182000 دولومي تکليس يا تفته شده 2,118,283 8,039,472,496 Rls. 94,650 $
مجموع کل
18,577,392,493,292 ريال
مجموع کل
325,330,547 دلار