آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 71,581,864 1,325,448,931,896 Rls. 31,489,361 $
2 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 58,733,583 1,243,583,105,810 Rls. 17,136,401 $
3 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 37,709,641 1,053,421,112,951 Rls. 11,984,908 $
4 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 51,463,080 1,011,619,832,220 Rls. 23,576,053 $
5 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 37,068,770 905,754,613,634 Rls. 10,301,423 $
6 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 46,125,550 661,466,202,320 Rls. 15,604,666 $
7 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 25,282,807 637,720,000,000 Rls. 9,964,832 $
8 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 21,182,133 546,449,306,840 Rls. 6,414,774 $
9 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 14,586,488 507,557,391,652 Rls. 5,949,216 $
10 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 12,651,034 470,448,061,223 Rls. 5,244,581 $
11 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 12,101,103 430,498,429,825 Rls. 4,932,591 $
12 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,306,752 392,128,434,848 Rls. 4,251,360 $
13 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 16,276,382 389,213,287,281 Rls. 4,224,797 $
14 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 11,770,878 386,097,212,287 Rls. 4,708,792 $
15 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 12,021,563 328,236,731,440 Rls. 7,523,721 $
16 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 23,500,000 321,423,600,000 Rls. 3,536,675 $
17 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 19,404,710 318,549,693,867 Rls. 7,490,218 $
18 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 13,090,000 248,871,250,000 Rls. 5,903,548 $
19 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 13,738,075 247,771,648,000 Rls. 5,907,371 $
20 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 13,527,350 232,313,606,400 Rls. 5,410,940 $
21 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 13,430,794 226,000,000,000 Rls. 5,372,317 $
22 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 11,916,888 200,203,668,000 Rls. 4,766,754 $
23 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27132000 قيرنفت 8,605,654 192,091,830,000 Rls. 3,676,264 $
24 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,105,000 190,668,542,324 Rls. 2,189,868 $
25 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده 55,000,000 189,420,000,000 Rls. 4,510,000 $
26 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 8,404,116 188,796,759,330 Rls. 2,354,546 $
27 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 8,000,000 181,084,000,000 Rls. 2,065,448 $
28 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 28,000,000 178,492,000,000 Rls. 4,200,000 $
29 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 6,073,245 169,725,657,692 Rls. 1,868,526 $
30 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 23,999,624 153,213,574,080 Rls. 3,599,943 $
31 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27132000 قيرنفت 21,180,398 152,227,089,310 Rls. 3,530,685 $
32 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 4,675,888 144,364,000,000 Rls. 1,640,668 $
33 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 22,000,000 138,600,000,000 Rls. 3,300,000 $
34 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,100,000 134,892,297,000 Rls. 1,618,112 $
35 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 7,592,506 129,001,928,340 Rls. 3,062,968 $
36 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 4,537,634 126,810,769,684 Rls. 1,396,072 $
37 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 20,000,000 126,000,000,000 Rls. 3,000,000 $
38 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 6,347,421 106,636,656,000 Rls. 2,538,968 $
39 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27132000 قيرنفت 12,391,877 105,363,006,000 Rls. 2,508,643 $
40 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27132000 قيرنفت 5,014,078 96,925,836,957 Rls. 1,103,022 $
41 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27090090 نفت خام )oilsPetroleum(وروغن حاصل ازموادمعدني قيري خام 4,200,000 94,352,202,000 Rls. 1,134,000 $
42 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,430,000 93,328,012,800 Rls. 2,150,720 $
43 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 3,058,530 89,983,950,000 Rls. 1,092,038 $
44 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27132000 قيرنفت 3,537,931 89,200,641,653 Rls. 910,573 $
45 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 5,997,140 89,123,497,540 Rls. 2,098,999 $
46 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27132000 قيرنفت 11,040,301 86,728,128,000 Rls. 2,064,384 $
47 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,485,000 85,628,580,200 Rls. 1,986,742 $
48 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,460,250 84,350,875,500 Rls. 1,993,866 $
49 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 5,664,020 83,261,094,000 Rls. 1,982,407 $
50 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 7,239,109 83,245,381,360 Rls. 1,954,559 $
51 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 7,000,000 82,320,000,000 Rls. 1,960,000 $
52 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 222,000 76,517,440,000 Rls. 1,776,000 $
53 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,798,996 75,698,290,800 Rls. 1,745,609 $
54 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101940 روغن پايه معدني 4,447,516 75,011,787,990 Rls. 1,779,006 $
55 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,800,000 73,080,000,000 Rls. 1,740,000 $
56 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 4,839,338 72,827,387,040 Rls. 1,693,767 $
57 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 6,822,149 71,913,967,605 Rls. 1,705,537 $
58 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27132000 قيرنفت 3,061,441 70,224,394,447 Rls. 773,107 $
59 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 214,500 69,567,428,000 Rls. 1,616,600 $
60 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101950 روغن صنعتي 4,921,566 66,911,712,000 Rls. 1,593,136 $
61 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,163,250 66,336,187,440 Rls. 1,548,528 $
62 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 3,938,644 59,509,940,500 Rls. 1,399,075 $
63 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 4,022,310 59,127,894,000 Rls. 1,407,807 $
64 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 5,000,000 56,259,500,000 Rls. 1,325,000 $
65 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 5,000,000 55,650,000,000 Rls. 1,325,000 $
66 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,407,600 50,559,600,000 Rls. 791,851 $
67 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 639,523 46,705,982,683 Rls. 530,804 $
68 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 3,115,601 45,799,320,000 Rls. 1,090,460 $
69 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 1,102,700 44,276,951,040 Rls. 1,049,770 $
70 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 6,000,000 37,800,000,000 Rls. 900,000 $
71 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 6,000,000 37,800,000,000 Rls. 900,000 $
72 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 110,000 36,960,000,000 Rls. 880,000 $
73 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101910 روغن موتور 672,804 31,083,528,000 Rls. 740,084 $
74 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,086,310 24,956,904,000 Rls. 594,212 $
75 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101950 روغن صنعتي 594,598 24,175,075,912 Rls. 278,698 $
76 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 495,000 24,088,974,000 Rls. 573,547 $
77 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 1,582,426 23,261,616,000 Rls. 553,848 $
78 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 485,760 22,955,671,754 Rls. 268,445 $
79 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,238,114 21,146,396,090 Rls. 495,245 $
80 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101940 روغن پايه معدني 499,700 20,490,960,000 Rls. 487,880 $
81 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 29173500 انيدريد فتاليك 347,500 18,973,500,000 Rls. 451,750 $
82 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 151,560 18,610,173,852 Rls. 211,501 $
83 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101950 روغن صنعتي 456,018 17,267,120,992 Rls. 214,328 $
84 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,142,386 16,825,056,800 Rls. 399,835 $
85 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 368,000 16,622,115,341 Rls. 183,941 $
86 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101910 روغن موتور 661,509 16,056,570,673 Rls. 382,299 $
87 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 515,026 15,589,598,320 Rls. 360,518 $
88 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 349,600 14,936,040,000 Rls. 355,620 $
89 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 868,281 14,744,268,000 Rls. 351,054 $
90 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 247,500 14,205,272,400 Rls. 323,730 $
91 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 321,750 14,151,075,840 Rls. 336,930 $
92 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 322,000 13,614,669,036 Rls. 169,549 $
93 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 369,600 12,967,584,000 Rls. 308,752 $
94 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27132000 قيرنفت 1,881,447 12,489,696,040 Rls. 291,623 $
95 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 198,000 12,474,000,000 Rls. 297,000 $
96 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101950 روغن صنعتي 277,554 12,383,429,311 Rls. 130,449 $
97 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 310,020 10,976,637,020 Rls. 191,659 $
98 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 242,205 9,790,384,340 Rls. 230,579 $
99 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101950 روغن صنعتي 457,574 9,176,483,120 Rls. 215,059 $
100 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 151,020 8,781,696,000 Rls. 209,088 $
مجموع کل
17,471,944,710,650 ريال
مجموع کل
306,365,598 دلار