آمار کل " صادرات به" کشور (سومالي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 27132000 قيرنفت 1,187,530 31,425,387,588 Rls. 342,544 $
2 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 27132000 قيرنفت 3,000,379 26,633,481,600 Rls. 630,080 $
3 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,466,000 24,838,973,320 Rls. 265,048 $
4 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 27132000 قيرنفت 752,486 21,917,733,233 Rls. 246,667 $
5 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 27132000 قيرنفت 2,003,842 17,673,852,000 Rls. 420,806 $
6 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 391,850 15,048,269,820 Rls. 352,665 $
7 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 371,480 14,041,944,000 Rls. 334,332 $
8 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 270,000 11,791,440,000 Rls. 143,100 $
9 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,004,000 10,953,846,560 Rls. 121,426 $
10 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 27132000 قيرنفت 434,198 10,457,637,260 Rls. 128,576 $
11 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 268,750 10,158,750,000 Rls. 241,875 $
12 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 209,000 8,293,329,000 Rls. 188,100 $
13 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 156,220 5,905,116,000 Rls. 140,598 $
14 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غير مذکور در جاي ديگر 4,707 4,455,462,600 Rls. 55,800 $
15 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 319,000 3,902,132,500 Rls. 53,499 $
16 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 141,040 3,119,382,000 Rls. 74,271 $
17 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 215,000 2,435,597,400 Rls. 57,620 $
18 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 69074090 ک ک ک سایر 131,550 1,381,966,898 Rls. 15,206 $
19 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 27101910 روغن موتور 41,795 1,069,992,000 Rls. 25,476 $
20 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 27101910 روغن موتور 37,899 1,047,164,652 Rls. 11,901 $
21 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 4,150 1,003,021,800 Rls. 12,450 $
22 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 69074090 ک ک ک سایر 84,000 960,624,000 Rls. 22,872 $
23 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 1,118 699,573,800 Rls. 16,600 $
24 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 27101910 روغن موتور 26,799 691,187,343 Rls. 16,401 $
25 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 69074090 ک ک ک سایر 26,470 268,277,391 Rls. 3,049 $
26 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 2,040 260,467,200 Rls. 6,120 $
27 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 500 63,000,000 Rls. 1,500 $
28 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 27101930 روغن ترانسفور ماتور 1,020 16,319,220 Rls. 185 $
29 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سومالي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 12,070 15,204,000 Rls. 362 $
مجموع کل
230,529,133,185 ريال
مجموع کل
3,929,130 دلار
[1]