آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 30,005,000 556,082,665,000 Rls. 6,298,508 $
2 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 30,100,000 547,100,610,000 Rls. 12,943,000 $
3 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 20,003,000 361,254,060,000 Rls. 8,601,290 $
4 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 5,994,440 251,271,938,700 Rls. 2,681,235 $
5 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 13,211,000 214,509,214,000 Rls. 5,680,730 $
6 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 2,880,390 101,225,905,819 Rls. 1,033,329 $
7 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27132000 قيرنفت 3,997,240 35,255,598,000 Rls. 839,419 $
8 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27132000 قيرنفت 1,767,900 32,817,792,000 Rls. 555,968 $
9 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 2,106,909 32,741,352,000 Rls. 779,556 $
10 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27132000 قيرنفت 3,936,778 26,807,863,040 Rls. 629,884 $
11 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 1,640,119 26,451,894,000 Rls. 629,807 $
12 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27132000 قيرنفت 2,487,925 23,035,393,670 Rls. 522,463 $
13 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27132000 قيرنفت 3,298,442 22,165,542,000 Rls. 527,751 $
14 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 1,019,495 16,442,412,000 Rls. 391,486 $
15 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27132000 قيرنفت 2,004,819 16,320,263,316 Rls. 421,011 $
16 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 685,264 14,582,417,920 Rls. 342,632 $
17 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 280,000 13,257,860,000 Rls. 308,000 $
18 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27132000 قيرنفت 1,490,840 13,181,302,989 Rls. 313,075 $
19 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 52,110 10,677,836,000 Rls. 244,400 $
20 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 44,140 9,080,400,000 Rls. 216,200 $
21 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 85014010 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous) باجريان متناوب، تك فاز 24,980 9,031,862,400 Rls. 102,300 $
22 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 182,000 8,508,962,000 Rls. 200,200 $
23 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 140,000 6,637,400,000 Rls. 154,000 $
24 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 140,000 6,509,580,000 Rls. 154,000 $
25 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 126,000 5,821,200,000 Rls. 138,600 $
26 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 1,271,500 5,709,391,080 Rls. 83,261 $
27 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 312,000 5,428,800,000 Rls. 124,800 $
28 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 22,350 4,075,371,600 Rls. 44,700 $
29 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 70,000 3,234,000,000 Rls. 77,000 $
30 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 3,234,000,000 Rls. 77,000 $
31 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 3,234,000,000 Rls. 77,000 $
32 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 14,600 2,574,856,000 Rls. 58,400 $
33 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,940,400,000 Rls. 46,200 $
34 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 28,000 1,293,600,000 Rls. 30,800 $
35 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 96,000 1,209,600,000 Rls. 28,800 $
36 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 42,000 1,146,600,000 Rls. 27,300 $
37 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 83099090 سايردر، درپوش و سرپوش، درپوش پاره شونده براي بطري درپوش پيچي بشكه، مهر و موم و ساير متفرغات بسته بندي، از فلزات معمولي غير مذکور در جاي ديگر 17,500 973,320,000 Rls. 30,000 $
38 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 84137010 پمپ کولر آبي 5,292 846,720,000 Rls. 20,160 $
39 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 10,000 840,000,000 Rls. 20,000 $
40 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 49,040 793,594,833 Rls. 18,831 $
41 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 9,000 756,000,000 Rls. 18,000 $
42 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,520 631,680,000 Rls. 15,040 $
43 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 6,520 557,720,800 Rls. 13,040 $
44 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 5,900 495,600,000 Rls. 11,800 $
45 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 5,319 469,029,420 Rls. 10,638 $
46 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 25081000 بنتونيت 40,000 119,128,800 Rls. 2,836 $
47 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سودان 28365000 کربنات کلسيم 60,000 106,810,200 Rls. 2,113 $
مجموع کل
2,400,441,547,587 ريال
مجموع کل
45,546,563 دلار
[1]