آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 498,449 36,426,642,000 Rls. 867,301 $
2 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 14,113,920,000 Rls. 160,000 $
3 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 7,559,200,000 Rls. 176,000 $
4 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 11,680 6,523,423,744 Rls. 73,888 $
5 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08042010 --- انجیر خشک 22,000 4,579,967,040 Rls. 51,920 $
6 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 43,170 4,287,413,040 Rls. 101,881 $
7 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 4,085,760,000 Rls. 96,000 $
8 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 7,800 4,046,281,200 Rls. 46,647 $
9 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 4,032,000,000 Rls. 96,000 $
10 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 4,032,000,000 Rls. 96,000 $
11 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,700 3,946,644,000 Rls. 93,600 $
12 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 119,870 3,457,009,600 Rls. 41,954 $
13 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 186,240 3,163,100,160 Rls. 74,496 $
14 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 40,000 3,141,544,000 Rls. 35,400 $
15 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08042010 --- انجیر خشک 11,505 2,544,455,965 Rls. 27,151 $
16 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08042010 --- انجیر خشک 12,000 2,479,444,320 Rls. 28,320 $
17 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 17,940 2,411,136,000 Rls. 57,408 $
18 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 18,260 1,990,354,608 Rls. 21,912 $
19 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 37,024 1,912,048,500 Rls. 48,130 $
20 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 20,880 1,878,079,904 Rls. 21,344 $
21 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 120,610 1,772,946,000 Rls. 42,213 $
22 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 20,347 1,718,760,948 Rls. 18,922 $
23 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 23,210 1,668,450,000 Rls. 39,725 $
24 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 13,593 1,663,645,837 Rls. 18,907 $
25 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 12,030 1,659,177,600 Rls. 38,496 $
26 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 12,200 1,642,803,200 Rls. 39,040 $
27 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 12,050 1,619,520,000 Rls. 18,806 $
28 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 100,070 1,536,853,120 Rls. 35,024 $
29 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 27101950 روغن صنعتي 78,520 1,384,778,720 Rls. 31,408 $
30 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 60,000 1,214,275,800 Rls. 13,317 $
31 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 5,000 1,197,705,000 Rls. 13,680 $
32 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08042010 --- انجیر خشک 11,507 1,140,594,000 Rls. 27,157 $
33 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 38130000 تركيبات و خرج براي دستگاه هاي آتش نشاني؛ نارنجك ها و بمب هاي آتش نشاني. 16,110 864,590,000 Rls. 9,967 $
34 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 7,000 665,734,300 Rls. 7,675 $
35 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 39,540 635,106,750 Rls. 15,025 $
36 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 1,500 593,939,250 Rls. 6,750 $
37 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 7,350 524,790,000 Rls. 12,495 $
38 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 5,007 496,314,000 Rls. 11,817 $
39 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 25,260 475,099,755 Rls. 10,827 $
40 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08042010 --- انجیر خشک 4,000 396,480,000 Rls. 9,440 $
41 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,980 340,354,998 Rls. 3,747 $
42 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 3,000 251,518,050 Rls. 2,873 $
43 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 03057100 ک ک باله کوسه/ماهي خشكکكرده، نمكکزده يا در آبکنمك؛ ماهي دودي، حتي پختهکشده قبل يا در حين دوديکكردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان. 1,954 219,761,675 Rls. 2,636 $
44 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 15,660 155,219,400 Rls. 36,957 $
45 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 17,000 142,800,000 Rls. 3,400 $
46 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 28,100 124,044,640 Rls. 1,405 $
47 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 28365000 کربنات کلسيم 1,200 4,032,000 Rls. 96 $
مجموع کل
140,719,719,124 ريال
مجموع کل
2,687,157 دلار
[1]