آمار کل " صادرات به" کشور (سنگال) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 27132000 قيرنفت 1,996,951 48,443,916,187 Rls. 549,867 $
2 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 27132000 قيرنفت 998,250 21,711,891,200 Rls. 231,680 $
3 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 27132000 قيرنفت 1,438,690 12,689,166,000 Rls. 302,123 $
4 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 27132000 قيرنفت 998,800 8,809,416,000 Rls. 209,748 $
5 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 27132000 قيرنفت 987,250 8,707,524,000 Rls. 207,322 $
6 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 24,484 6,586,009,055 Rls. 70,277 $
7 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 27132000 قيرنفت 557,480 4,916,940,000 Rls. 117,070 $
8 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 27132000 قيرنفت 499,825 4,456,728,980 Rls. 104,963 $
9 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 27101950 روغن صنعتي 152,604 3,213,302,400 Rls. 76,508 $
10 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 12,133 2,491,528,800 Rls. 30,237 $
11 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 9,243 2,331,369,306 Rls. 26,965 $
12 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 27101910 روغن موتور 84,960 2,069,634,000 Rls. 49,277 $
13 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 27101910 روغن موتور 40,845 2,040,194,680 Rls. 25,324 $
14 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 8,736 2,023,738,032 Rls. 25,120 $
15 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,450 1,580,034,900 Rls. 16,860 $
16 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 69074090 ک ک ک سایر 171,950 1,542,457,280 Rls. 36,064 $
17 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 16,929 1,422,036,000 Rls. 15,595 $
18 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 111,600 1,401,039,250 Rls. 14,950 $
19 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 18,250 1,255,731,008 Rls. 29,746 $
20 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 17,760 1,225,986,400 Rls. 28,840 $
21 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز، که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قند معكوس 72,000 1,209,600,000 Rls. 28,800 $
22 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 9,360 1,200,331,990 Rls. 28,579 $
23 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 54,012 1,166,659,200 Rls. 27,778 $
24 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 9,144 1,066,653,786 Rls. 28,203 $
25 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 27101940 روغن پايه معدني 57,880 923,748,000 Rls. 21,994 $
26 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 21,230 900,480,000 Rls. 21,440 $
27 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 7,240 838,350,000 Rls. 9,562 $
28 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 84251190 ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 9,000 793,979,994 Rls. 8,741 $
29 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 1,700 721,605,500 Rls. 7,700 $
30 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 84281010 آسانسور 4,700 699,966,804 Rls. 7,706 $
31 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 4,986 615,498,682 Rls. 14,561 $
32 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 24,800 580,294,976 Rls. 6,364 $
33 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 1,000 545,004,000 Rls. 6,000 $
34 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 69074090 ک ک ک سایر 125,530 518,868,000 Rls. 12,354 $
35 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 4,212 497,750,250 Rls. 11,851 $
36 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 11,185 472,080,000 Rls. 5,385 $
37 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 6,000 428,400,000 Rls. 10,200 $
38 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 69074090 ک ک ک سایر 50,650 243,574,344 Rls. 2,808 $
39 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 69074090 ک ک ک سایر 26,160 225,624,000 Rls. 5,372 $
40 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 700 141,509,650 Rls. 1,510 $
41 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 4,885 115,500,000 Rls. 1,317 $
42 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 516 43,344,000 Rls. 475 $
43 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگال 54083100 ک ک سفیدنشده یا سفید شده/پارچهکهاي تار و پود باف از نخ رشتهکهاي مصنوعي، همچنين پارچهکهاي تار و پود باف كه از مواد شماره 05  54 به دست ميکآيند. 100 16,800,000 Rls. 400 $
مجموع کل
152,884,266,654 ريال
مجموع کل
2,437,636 دلار
[1]