آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 2,626,500 239,522,447,626 Rls. 2,683,481 $
2 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 2,142,000 167,594,656,690 Rls. 2,080,267 $
3 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,453,500 68,304,317,442 Rls. 1,598,120 $
4 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 688,500 68,268,791,509 Rls. 748,693 $
5 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 841,500 64,879,437,942 Rls. 805,316 $
6 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 540,000 39,236,815,800 Rls. 491,400 $
7 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 280,500 28,408,166,242 Rls. 322,853 $
8 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 360,000 28,235,887,416 Rls. 319,816 $
9 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 280,500 28,099,990,963 Rls. 319,351 $
10 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 357,000 16,338,990,360 Rls. 389,024 $
11 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 204,000 16,172,095,104 Rls. 200,736 $
12 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 255,000 12,428,597,745 Rls. 290,591 $
13 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 229,500 11,275,172,285 Rls. 264,620 $
14 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 178,500 7,980,854,544 Rls. 188,807 $
15 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 153,000 6,631,300,143 Rls. 156,880 $
16 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 127,500 6,335,150,130 Rls. 148,121 $
17 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 102,000 4,944,330,660 Rls. 117,722 $
18 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 102,000 4,851,306,252 Rls. 114,769 $
19 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 102,000 4,767,386,976 Rls. 108,646 $
20 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 102,000 4,760,154,360 Rls. 112,613 $
21 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 313,780 2,899,302,000 Rls. 69,031 $
22 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 127,560 2,212,987,416 Rls. 25,512 $
23 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 93,020 1,545,878,229 Rls. 17,403 $
24 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 53,960 997,677,232 Rls. 10,792 $
25 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 61,230 980,365,883 Rls. 23,255 $
26 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 50,000 805,640,000 Rls. 10,000 $
27 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 21,570 456,571,400 Rls. 10,405 $
28 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 60,000 388,273,200 Rls. 4,200 $
29 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,200 352,481,920 Rls. 8,282 $
30 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی روماني 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 16,820 296,175,040 Rls. 6,959 $
مجموع کل
839,971,202,509 ريال
مجموع کل
11,647,664 دلار
[1]