آمار کل " صادرات به" کشور (جيبوتي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27132000 قيرنفت 6,852,566 250,467,945,053 Rls. 2,864,423 $
2 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27132000 قيرنفت 7,694,340 184,673,380,984 Rls. 3,337,580 $
3 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27132000 قيرنفت 13,352,287 119,248,089,575 Rls. 2,830,869 $
4 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27132000 قيرنفت 12,241,433 118,227,840,180 Rls. 2,743,298 $
5 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27132000 قيرنفت 4,461,013 112,633,325,053 Rls. 1,250,082 $
6 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27132000 قيرنفت 3,914,773 107,073,262,446 Rls. 1,160,919 $
7 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27132000 قيرنفت 11,326,928 100,216,200,000 Rls. 2,386,100 $
8 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27132000 قيرنفت 2,783,311 66,603,327,965 Rls. 828,868 $
9 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27132000 قيرنفت 7,592,329 66,543,960,000 Rls. 1,584,380 $
10 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27132000 قيرنفت 6,391,826 57,132,953,820 Rls. 1,342,281 $
11 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27132000 قيرنفت 5,298,345 43,624,922,835 Rls. 1,112,650 $
12 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 1,708,600 25,116,378,000 Rls. 598,009 $
13 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27132000 قيرنفت 2,666,111 23,307,480,000 Rls. 554,940 $
14 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 735,820 10,962,024,220 Rls. 257,537 $
15 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 185,062 10,673,268,649 Rls. 119,913 $
16 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,000 10,651,748,800 Rls. 123,200 $
17 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 143,937 8,767,881,685 Rls. 89,504 $
18 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 555,980 8,397,839,895 Rls. 198,703 $
19 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 496,550 7,299,306,000 Rls. 173,793 $
20 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 7,216,055,000 Rls. 77,000 $
21 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 522,198 6,076,868,975 Rls. 159,270 $
22 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 130,260 3,049,126,080 Rls. 71,643 $
23 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 72,830 2,909,802,000 Rls. 69,281 $
24 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 82,541 1,525,356,000 Rls. 36,318 $
25 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27101940 روغن پايه معدني 87,280 1,466,304,000 Rls. 34,912 $
26 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 53,400 1,249,987,200 Rls. 29,370 $
27 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 30,540 1,192,109,049 Rls. 13,743 $
28 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 334,429 1,001,245,700 Rls. 23,410 $
29 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27101940 روغن پايه معدني 58,880 989,184,000 Rls. 23,552 $
30 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27101940 روغن پايه معدني 58,400 981,120,000 Rls. 23,360 $
31 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 27101940 روغن پايه معدني 57,630 968,184,000 Rls. 23,052 $
32 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 237,155 699,939,000 Rls. 16,600 $
33 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 28365000 کربنات کلسيم 199,450 672,784,740 Rls. 15,956 $
34 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 85158090 ماشينها و دستگاه هاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها، غير مذکور در جاي ديگر 560 320,460,000 Rls. 7,630 $
35 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 20,130 275,730,000 Rls. 6,565 $
36 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 9,250 242,379,200 Rls. 5,695 $
37 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 25202000 گچ 140,250 210,385,620 Rls. 2,385 $
38 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 25202000 گچ 221,150 164,509,800 Rls. 3,761 $
39 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 25202000 گچ 139,000 99,246,000 Rls. 2,363 $
40 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جيبوتي 25202000 گچ 53,200 37,968,000 Rls. 904 $
مجموع کل
1,362,969,879,524 ريال
مجموع کل
24,203,819 دلار
[1]