آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري کره) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 5,081,271 431,598,475,597 Rls. 4,874,746 $
2 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 3,471,255 144,110,781,360 Rls. 3,431,209 $
3 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 2,762,020 114,901,858,685 Rls. 2,724,902 $
4 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 2,692,501 113,687,158,000 Rls. 2,670,192 $
5 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 2,564,828 108,794,619,640 Rls. 2,534,048 $
6 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 2,351,675 97,585,068,000 Rls. 2,323,454 $
7 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 2,309,081 95,817,825,600 Rls. 2,281,377 $
8 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 2,199,862 91,285,582,920 Rls. 2,173,466 $
9 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,181,461 70,874,229,540 Rls. 1,687,481 $
10 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 1,859,551 68,864,712,000 Rls. 1,639,636 $
11 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,022,720 64,179,932,933 Rls. 1,522,794 $
12 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 91,185 57,963,897,216 Rls. 656,532 $
13 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 683,900 53,814,445,720 Rls. 1,265,212 $
14 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 26030090 ک ک ک کنسانتره مس 618,270 50,015,041,110 Rls. 610,851 $
15 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 109,588 46,947,558,000 Rls. 1,117,799 $
16 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 105,747 45,301,872,000 Rls. 1,078,616 $
17 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 26030010 ک ک ک سنگ مس 1,033,000 43,079,196,888 Rls. 1,020,604 $
18 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 26030010 ک ک ک سنگ مس 914,555 35,344,032,932 Rls. 903,580 $
19 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 437,430 33,997,483,840 Rls. 809,464 $
20 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 398,414 29,116,080,000 Rls. 693,240 $
21 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,412,613 21,747,846,707 Rls. 499,487 $
22 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 297,251 21,723,114,000 Rls. 517,217 $
23 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 51,400,000 19,495,351,800 Rls. 462,600 $
24 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,000,000 17,965,772,000 Rls. 223,000 $
25 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,512,000 17,780,878,080 Rls. 405,216 $
26 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 59,282 17,428,908,000 Rls. 414,974 $
27 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 26030010 ک ک ک سنگ مس 390,870 16,798,830,000 Rls. 386,180 $
28 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 26030010 ک ک ک سنگ مس 392,750 16,297,554,000 Rls. 388,037 $
29 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 255,000 15,215,326,000 Rls. 362,270 $
30 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 864,372 13,672,954,752 Rls. 324,488 $
31 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 25081000 بنتونيت 1,683,167 12,694,499,995 Rls. 151,482 $
32 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 394,080 12,145,361,294 Rls. 133,351 $
33 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 25081000 بنتونيت 1,555,624 11,800,269,521 Rls. 130,325 $
34 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 39,370 11,574,780,000 Rls. 275,590 $
35 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 999,000 11,283,029,676 Rls. 267,732 $
36 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 747,391 11,186,057,786 Rls. 261,586 $
37 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 25199090 اکسيدهاي منيزيم حتي خالص 201,640 10,921,453,004 Rls. 260,034 $
38 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 524,215 10,913,250,300 Rls. 118,050 $
39 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 961,758 9,936,864,000 Rls. 236,592 $
40 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 996,780 8,372,952,000 Rls. 199,356 $
41 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 449,084 8,341,235,554 Rls. 99,352 $
42 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 25081000 بنتونيت 1,692,636 8,340,118,520 Rls. 89,274 $
43 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 76012000 آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده. 67,886 8,268,514,800 Rls. 196,869 $
44 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 243,980 7,104,704,170 Rls. 88,187 $
45 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 39,565 6,786,610,655 Rls. 77,516 $
46 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره) 37,100 5,687,430,000 Rls. 135,415 $
47 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 08042010 --- انجیر خشک 13,000 5,507,438,300 Rls. 63,700 $
48 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 99,690 5,443,074,000 Rls. 63,206 $
49 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 102,000 5,376,420,000 Rls. 128,010 $
50 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 25199090 اکسيدهاي منيزيم حتي خالص 97,570 5,173,210,585 Rls. 121,837 $
51 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 25199090 اکسيدهاي منيزيم حتي خالص 100,000 5,112,042,936 Rls. 121,715 $
52 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 52,020 4,628,397,200 Rls. 54,460 $
53 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 76,500 3,999,771,900 Rls. 94,860 $
54 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39031990 ساير پلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 96,800 3,899,280,000 Rls. 92,840 $
55 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39031990 ساير پلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 48,400 3,835,762,000 Rls. 44,759 $
56 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39031990 ساير پلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 48,400 3,834,252,940 Rls. 42,212 $
57 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 5,040 3,711,103,409 Rls. 46,478 $
58 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 155,499 3,565,171,200 Rls. 82,560 $
59 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 247,530 3,243,576,000 Rls. 77,228 $
60 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 211,970 3,115,959,000 Rls. 74,190 $
61 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 21,480 2,905,470,720 Rls. 68,736 $
62 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 48,000 2,857,032,000 Rls. 64,800 $
63 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره) 19,080 2,804,760,000 Rls. 66,780 $
64 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 25081000 بنتونيت 762,915 2,782,570,944 Rls. 30,516 $
65 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 48,000 2,775,426,780 Rls. 66,082 $
66 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 134,980 2,700,433,956 Rls. 30,613 $
67 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 45,504 2,670,893,000 Rls. 45,905 $
68 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 25081000 بنتونيت 431,350 2,416,543,950 Rls. 37,681 $
69 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 26,340 2,194,326,400 Rls. 22,400 $
70 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 25,000 2,161,475,000 Rls. 25,000 $
71 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 99,000 2,129,714,136 Rls. 24,552 $
72 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 48,400 2,036,909,600 Rls. 46,420 $
73 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 48,400 2,000,702,000 Rls. 46,420 $
74 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 25,980 1,977,651,200 Rls. 22,400 $
75 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 48,400 1,943,806,500 Rls. 46,100 $
76 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 26,190 1,941,774,800 Rls. 20,720 $
77 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 25,760 1,907,514,000 Rls. 21,000 $
78 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 26,020 1,804,633,600 Rls. 22,400 $
79 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 501,250 1,718,264,950 Rls. 20,050 $
80 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 4,572 1,718,025,012 Rls. 40,462 $
81 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 25081000 بنتونيت 715,990 1,679,289,920 Rls. 39,457 $
82 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 75,210 1,612,391,180 Rls. 38,260 $
83 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 25081000 بنتونيت 415,030 1,568,784,000 Rls. 37,352 $
84 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 105,110 1,545,117,000 Rls. 36,788 $
85 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 99,450 1,311,553,560 Rls. 31,028 $
86 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 68,180 1,288,560,000 Rls. 30,680 $
87 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,720 1,274,154,000 Rls. 30,337 $
88 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 25081000 بنتونيت 487,372 1,272,348,000 Rls. 30,294 $
89 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 08042010 --- انجیر خشک 12,500 1,239,000,000 Rls. 29,500 $
90 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 08109010 انار تازه 16,810 1,208,005,263 Rls. 15,129 $
91 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 03063300 -- خرچنگ­ها 16,920 1,160,250,084 Rls. 11,844 $
92 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 13,000 1,146,756,000 Rls. 13,033 $
93 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 7,640 1,123,080,000 Rls. 26,740 $
94 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39151000 آخال، دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي اتيلن 32,160 1,114,344,000 Rls. 26,532 $
95 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 8,000 1,075,200,000 Rls. 25,600 $
96 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 25,000 1,050,000,000 Rls. 25,000 $
97 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 13,000 1,047,332,000 Rls. 13,000 $
98 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 16051000 ک خرچنگ دم کوتاه (Crab)/قشرداران، صدفکداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات، آماده شده يا كنسرو شده. 10,386 1,012,200,000 Rls. 24,100 $
99 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 7,450 1,001,280,000 Rls. 23,840 $
100 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 106,150 980,826,000 Rls. 23,353 $
مجموع کل
2,261,367,377,620 ريال
مجموع کل
45,132,340 دلار