آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري متحده تانزانيا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 5,579,319 152,183,053,247 Rls. 1,707,367 $
2 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 4,984,533 152,125,900,416 Rls. 1,726,285 $
3 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 4,373,480 141,259,026,019 Rls. 1,646,220 $
4 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 2,184,273 101,508,161,814 Rls. 1,157,665 $
5 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 3,099,447 75,366,324,215 Rls. 891,473 $
6 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 6,132,653 62,580,291,000 Rls. 1,434,049 $
7 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 6,725,743 59,998,386,000 Rls. 1,428,533 $
8 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 5,472,336 48,224,325,240 Rls. 1,148,198 $
9 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 4,760,355 42,020,369,730 Rls. 998,170 $
10 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 431,322 34,428,958,605 Rls. 378,331 $
11 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 3,652,132 33,636,955,690 Rls. 792,466 $
12 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 696,497 29,739,667,267 Rls. 369,143 $
13 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 1,642,550 27,710,854,500 Rls. 532,098 $
14 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 560,016 26,623,127,039 Rls. 296,808 $
15 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 3,125,901 25,608,470,058 Rls. 650,327 $
16 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 9,156,000 24,739,822,170 Rls. 260,974 $
17 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 301,487 22,053,027,124 Rls. 260,565 $
18 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 660,990 19,408,846,800 Rls. 462,115 $
19 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 505,323 19,355,862,400 Rls. 454,790 $
20 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 511,200 19,323,360,000 Rls. 460,080 $
21 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 511,200 19,323,360,000 Rls. 460,080 $
22 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 350,110 18,404,573,153 Rls. 228,447 $
23 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 198,390 17,190,741,488 Rls. 196,078 $
24 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 203,020 16,660,958,112 Rls. 182,718 $
25 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 1,316,294 15,394,486,805 Rls. 177,695 $
26 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,927,000 14,644,321,440 Rls. 339,226 $
27 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 5,544,000 13,692,851,816 Rls. 160,776 $
28 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 280,008 13,487,422,544 Rls. 143,920 $
29 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 305,650 13,480,523,265 Rls. 311,768 $
30 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 404,847 13,149,241,056 Rls. 312,516 $
31 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 267,312 12,798,755,069 Rls. 167,473 $
32 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 5,908,000 11,777,434,760 Rls. 165,746 $
33 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 375,250 10,650,847,000 Rls. 243,913 $
34 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,854,900 9,532,311,260 Rls. 111,327 $
35 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 5,544,000 8,848,224,000 Rls. 210,672 $
36 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 986,575 8,660,064,000 Rls. 206,192 $
37 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 266,370 8,524,719,550 Rls. 198,608 $
38 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,320,000 8,490,720,000 Rls. 202,160 $
39 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 143,938 8,253,026,508 Rls. 93,794 $
40 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 4,200,000 7,904,074,500 Rls. 94,500 $
41 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 143,937 7,799,452,476 Rls. 93,559 $
42 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 500,000 7,715,750,000 Rls. 175,000 $
43 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 5,279,000 7,255,374,000 Rls. 172,747 $
44 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 246,051 7,105,123,200 Rls. 169,170 $
45 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,494,600 6,835,746,083 Rls. 78,627 $
46 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,190,900 6,688,668,000 Rls. 159,254 $
47 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 190,340 5,873,585,865 Rls. 149,278 $
48 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 28391910 سيليکات سديم جامد 300,000 5,543,433,000 Rls. 60,794 $
49 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 38,301 5,297,280,000 Rls. 60,000 $
50 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 57,024 5,176,463,150 Rls. 59,043 $
51 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 101,860 4,492,026,000 Rls. 106,953 $
52 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,791,000 4,454,394,000 Rls. 106,057 $
53 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 2,100,000 4,302,585,000 Rls. 47,250 $
54 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,516,650 4,035,624,496 Rls. 95,632 $
55 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 102,265 3,890,467,395 Rls. 92,038 $
56 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 101,550 3,838,590,000 Rls. 91,395 $
57 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 582,300 3,743,896,500 Rls. 50,387 $
58 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 2,324,000 3,709,104,000 Rls. 88,312 $
59 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 76,032 3,512,628,000 Rls. 83,634 $
60 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 417,700 3,412,656,650 Rls. 36,415 $
61 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 297,638 2,750,202,000 Rls. 65,481 $
62 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 12,500 2,469,658,500 Rls. 29,625 $
63 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 26,910 2,306,160,090 Rls. 26,910 $
64 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 26,950 2,246,659,800 Rls. 26,950 $
65 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 1,400,000 2,234,400,000 Rls. 53,200 $
66 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 41,150 2,141,684,670 Rls. 24,690 $
67 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 35,600 2,001,752,400 Rls. 21,360 $
68 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 19,008 1,899,157,272 Rls. 20,908 $
69 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 38,016 1,831,419,310 Rls. 41,818 $
70 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 38,016 1,756,314,000 Rls. 41,817 $
71 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 63,965 1,746,234,000 Rls. 41,577 $
72 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 7,000 1,732,500,000 Rls. 41,250 $
73 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,397,100 1,701,630,000 Rls. 40,515 $
74 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 145,542 1,344,840,000 Rls. 32,020 $
75 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 15,100 1,301,620,000 Rls. 30,200 $
76 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 70161000 مکعب بزرگ، کوچک و ساير شيشه آلات، براي موزائيك يا تزئين از شيشه 18,025 1,250,834,060 Rls. 14,420 $
77 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27101940 روغن پايه معدني 79,800 1,194,217,500 Rls. 27,930 $
78 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 25,375 1,187,977,280 Rls. 27,913 $
79 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 27,000 1,134,000,000 Rls. 27,000 $
80 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 69074090 ک ک ک سایر 13,100 1,129,220,000 Rls. 26,200 $
81 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 299,450 1,054,035,268 Rls. 11,102 $
82 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 18,700 942,480,000 Rls. 22,440 $
83 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 49,629 935,661,682 Rls. 10,918 $
84 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 34021130 الكيل بنزن سولفونه 17,020 929,292,000 Rls. 22,126 $
85 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25202000 گچ 422,000 819,302,258 Rls. 9,358 $
86 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 48,630 783,565,464 Rls. 9,726 $
87 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 50,000 777,000,000 Rls. 18,500 $
88 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 279,000 738,970,560 Rls. 8,370 $
89 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25202000 گچ 434,690 691,612,293 Rls. 7,484 $
90 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 10,400 683,395,000 Rls. 15,500 $
91 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 16,000 672,000,000 Rls. 16,000 $
92 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 27101940 روغن پايه معدني 40,320 592,704,000 Rls. 14,112 $
93 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25202000 گچ 819,700 585,228,000 Rls. 13,934 $
94 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 146,700 498,678,660 Rls. 5,490 $
95 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 3,100 395,808,000 Rls. 9,300 $
96 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25202000 گچ 270,000 378,789,750 Rls. 4,320 $
97 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 25202000 گچ 473,136 339,150,000 Rls. 8,075 $
98 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 69074090 ک ک ک سایر 19,000 323,738,040 Rls. 3,679 $
99 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 22,700 286,975,200 Rls. 6,540 $
100 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري متحده تانزانيا 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 3,400 285,600,000 Rls. 6,800 $
مجموع کل
1,521,520,760,532 ريال
مجموع کل
24,124,371 دلار