آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 3,343,186 121,824,460,478 Rls. 1,317,790 $
2 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 4,121,329 82,275,821,334 Rls. 906,690 $
3 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 6,441,077 59,515,554,000 Rls. 1,417,037 $
4 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 1,003,067 49,130,674,213 Rls. 501,533 $
5 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 1,022,625 47,691,563,500 Rls. 486,842 $
6 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,561,360 39,618,366,135 Rls. 491,763 $
7 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 2,974,785 38,579,562,062 Rls. 446,218 $
8 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 84029000 اجزاء و قطعات ديگهاي مولد بخار و ديگهاي مولد آب فوق ا لعاده گرم 111,925 33,658,519,050 Rls. 370,350 $
9 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,938,613 33,185,682,105 Rls. 411,212 $
10 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 2,775,837 25,759,716,808 Rls. 610,685 $
11 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 995,820 22,890,783,756 Rls. 263,892 $
12 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27101940 روغن پايه معدني 539,580 19,620,032,016 Rls. 212,232 $
13 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 87081090 ساير سپرها واجزا و قطعات آن ها به غير از انواع مورد استفاده در سواري و وا نت 25,500 16,384,027,104 Rls. 196,536 $
14 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,556,161 14,900,642,970 Rls. 342,355 $
15 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 151,375 14,743,359,762 Rls. 166,512 $
16 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 152,250 14,352,440,025 Rls. 174,180 $
17 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 628,462 12,782,562,562 Rls. 138,262 $
18 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 385,720 12,392,553,146 Rls. 281,576 $
19 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 528,000 11,614,812,000 Rls. 131,580 $
20 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 120,925 11,067,413,451 Rls. 133,017 $
21 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,088,567 10,279,606,820 Rls. 239,485 $
22 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27101940 روغن پايه معدني 198,570 9,909,459,935 Rls. 109,094 $
23 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 88,000 9,803,965,600 Rls. 118,980 $
24 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,040,934 9,618,210,000 Rls. 229,005 $
25 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 220,000 9,363,200,000 Rls. 220,000 $
26 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27101910 روغن موتور 94,975 9,192,595,752 Rls. 104,472 $
27 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 47050000 خمير چوب حاصل از ترکيب فرا يند هاي خميرسازي به طريق مکانيکي و شيميايي 144,700 9,052,471,069 Rls. 105,631 $
28 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 236,600 8,601,167,120 Rls. 91,780 $
29 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سایر 440,868 8,566,447,348 Rls. 87,448 $
30 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 896,453 8,283,240,000 Rls. 197,220 $
31 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 291,169 7,948,913,700 Rls. 189,260 $
32 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27101940 روغن پايه معدني 448,714 7,664,091,140 Rls. 179,485 $
33 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27101940 روغن پايه معدني 222,545 7,420,896,552 Rls. 89,018 $
34 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سایر 1,001,679 6,743,016,000 Rls. 160,548 $
35 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27101940 روغن پايه معدني 395,490 6,644,232,000 Rls. 97,190 $
36 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 362,000 6,014,861,376 Rls. 65,964 $
37 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 99,874 5,989,714,114 Rls. 65,941 $
38 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 744,321 5,989,052,160 Rls. 142,596 $
39 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 284,700 5,711,218,656 Rls. 62,634 $
40 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 99,000 5,455,296,000 Rls. 129,888 $
41 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 585,804 5,412,792,000 Rls. 128,876 $
42 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 544,000 5,187,227,360 Rls. 59,115 $
43 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 480,000 4,961,040,000 Rls. 118,120 $
44 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27101940 روغن پايه معدني 288,800 4,795,728,000 Rls. 114,184 $
45 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 54026300 ک ک از پل? پروپ?لن 40,000 4,704,937,600 Rls. 58,400 $
46 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 96,600 4,685,003,400 Rls. 106,260 $
47 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 747,540 4,636,248,252 Rls. 50,151 $
48 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 47050000 خمير چوب حاصل از ترکيب فرا يند هاي خميرسازي به طريق مکانيکي و شيميايي 145,790 4,469,921,400 Rls. 106,427 $
49 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 83,820 4,408,588,884 Rls. 47,688 $
50 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 264,920 4,316,500,200 Rls. 52,984 $
51 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 9,349 4,247,236,300 Rls. 43,356 $
52 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 240,000 4,032,000,000 Rls. 96,000 $
53 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سایر 471,890 3,985,383,280 Rls. 90,392 $
54 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27101940 روغن پايه معدني 115,640 3,866,588,513 Rls. 43,943 $
55 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سایر 489,192 3,860,702,720 Rls. 90,712 $
56 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سایر 229,403 3,674,255,552 Rls. 44,590 $
57 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سایر 457,010 3,577,392,000 Rls. 85,176 $
58 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 76,125 3,516,954,000 Rls. 83,737 $
59 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 75,000 3,126,150,000 Rls. 37,500 $
60 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 97,410 2,996,759,230 Rls. 71,109 $
61 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 45,900 2,891,700,000 Rls. 68,850 $
62 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 115,140 2,814,462,000 Rls. 67,011 $
63 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,742,368,000 Rls. 32,000 $
64 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 175,000 2,719,500,000 Rls. 64,750 $
65 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 33,740 2,666,905,759 Rls. 32,053 $
66 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 51,000 2,652,903,720 Rls. 70,380 $
67 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,636,800,000 Rls. 32,000 $
68 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 20,500 2,563,949,300 Rls. 31,825 $
69 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 137,000 2,512,590,960 Rls. 30,140 $
70 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 41,125 2,340,325,781 Rls. 26,731 $
71 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 251,690 2,325,582,000 Rls. 55,371 $
72 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 43,900 2,311,598,400 Rls. 52,680 $
73 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 87081090 ساير سپرها واجزا و قطعات آن ها به غير از انواع مورد استفاده در سواري و وا نت 26,300 2,311,377,614 Rls. 26,734 $
74 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 289,500 2,274,367,092 Rls. 25,039 $
75 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 48,300 2,245,805,100 Rls. 53,130 $
76 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 19,536 2,137,626,512 Rls. 23,443 $
77 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 216,520 2,090,179,920 Rls. 47,634 $
78 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 125,000 1,942,500,000 Rls. 46,250 $
79 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 21,500 1,732,126,000 Rls. 21,500 $
80 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 49,870 1,675,632,000 Rls. 39,896 $
81 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 30,000 1,566,000,000 Rls. 36,000 $
82 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 29094900 ساير ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 36,800 1,545,600,000 Rls. 36,800 $
83 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 12,000 1,517,940,000 Rls. 36,000 $
84 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 50,000 1,512,000,000 Rls. 36,000 $
85 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 14,901 1,487,752,843 Rls. 17,881 $
86 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 36,800 1,468,320,000 Rls. 34,960 $
87 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 110,400 1,409,587,200 Rls. 33,120 $
88 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,850 1,332,870,000 Rls. 15,477 $
89 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 15,930 1,327,988,520 Rls. 15,961 $
90 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 73,828 1,262,448,360 Rls. 30,058 $
91 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,000 1,124,580,000 Rls. 12,000 $
92 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 41,125 1,122,702,000 Rls. 26,731 $
93 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 28301000 سولفور سديم 44,000 1,108,800,000 Rls. 26,400 $
94 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 19,665 1,073,709,000 Rls. 25,564 $
95 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 49,678 1,043,238,000 Rls. 24,839 $
96 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 47,390 1,035,250,868 Rls. 10,568 $
97 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 60,000 1,014,893,100 Rls. 11,495 $
98 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 22,730 954,660,000 Rls. 22,730 $
99 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 243,263 936,320,000 Rls. 22,000 $
100 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 2,060 910,016,259 Rls. 11,397 $
مجموع کل
997,044,586,818 ريال
مجموع کل
14,548,021 دلار