آمار کل " صادرات به" کشور (توگو) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی توگو 27132000 قيرنفت 8,862,550 82,786,809,600 Rls. 1,949,760 $
2 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی توگو 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 108,000 4,082,400,000 Rls. 97,200 $
3 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی توگو 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 53,220 2,607,587,344 Rls. 28,207 $
4 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی توگو 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 17,790 2,250,388,215 Rls. 53,371 $
5 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی توگو 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 49,504 1,871,251,200 Rls. 44,554 $
6 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی توگو 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 49,496 1,870,948,800 Rls. 44,546 $
7 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی توگو 27101910 روغن موتور 13,000 549,037,030 Rls. 6,350 $
8 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی توگو 27101910 روغن موتور 13,230 495,939,780 Rls. 5,063 $
9 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی توگو 27101910 روغن موتور 7,580 127,344,000 Rls. 3,032 $
10 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی توگو 27101920 گريس 5,990 95,600,400 Rls. 2,276 $
مجموع کل
96,737,306,369 ريال
مجموع کل
2,234,359 دلار
[1]