آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 10,200,000 4,147,320,000,000 Rls. 47,015,372 $
2 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 47,249,281 773,406,186,394 Rls. 9,686,102 $
3 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 47,249,923 515,000,000,000 Rls. 11,954,230 $
4 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 27132000 قيرنفت 17,852,147 451,591,592,400 Rls. 6,553,833 $
5 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 27132000 قيرنفت 9,518,731 314,644,965,076 Rls. 3,649,934 $
6 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 27132000 قيرنفت 21,490,682 207,123,294,000 Rls. 4,931,507 $
7 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 27132000 قيرنفت 6,461,434 48,851,213,490 Rls. 1,141,901 $
8 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 659,322 43,235,280,140 Rls. 1,147,220 $
9 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,000,000 37,872,000,000 Rls. 900,000 $
10 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 27132000 قيرنفت 5,500,000 36,960,000,000 Rls. 880,000 $
11 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 34,000,000 35,700,000,000 Rls. 850,000 $
12 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,000,000 35,020,000,000 Rls. 425,000 $
13 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 404,956 6,463,086,000 Rls. 153,883 $
14 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 402,444 6,127,192,500 Rls. 140,855 $
15 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 405,150 6,064,871,540 Rls. 141,802 $
16 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 346,490 5,113,003,415 Rls. 121,271 $
17 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 54,750 3,584,804,198 Rls. 85,202 $
18 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 203,033 3,416,686,735 Rls. 81,213 $
19 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 21,600 1,332,947,880 Rls. 35,369 $
20 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 18,000 1,286,723,340 Rls. 15,435 $
21 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 24,330 1,040,594,100 Rls. 24,330 $
22 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ترکيه 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 5,880 495,601,680 Rls. 11,760 $
مجموع کل
6,681,650,042,888 ريال
مجموع کل
89,946,219 دلار
[1]