آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 20,999,075 239,517,125,120 Rls. 5,627,752 $
2 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27132000 قيرنفت 4,266,589 124,933,941,851 Rls. 1,391,526 $
3 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27132000 قيرنفت 12,094,581 106,994,103,332 Rls. 2,539,855 $
4 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 1,200,097 105,041,244,000 Rls. 2,500,982 $
5 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27132000 قيرنفت 3,968,591 100,476,853,749 Rls. 1,117,273 $
6 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 1,212,776 97,715,630,753 Rls. 2,317,022 $
7 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27132000 قيرنفت 4,077,110 73,035,158,000 Rls. 1,380,673 $
8 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 400,992 44,812,673,920 Rls. 1,122,777 $
9 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 197,427 44,186,507,066 Rls. 477,971 $
10 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27132000 قيرنفت 4,322,921 38,421,650,820 Rls. 902,508 $
11 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 76,000 34,617,950,000 Rls. 539,676 $
12 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27132000 قيرنفت 2,789,157 32,381,916,000 Rls. 770,998 $
13 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 612,000 28,084,853,400 Rls. 710,940 $
14 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27132000 قيرنفت 3,030,928 27,571,999,900 Rls. 628,804 $
15 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 510,000 25,539,658,876 Rls. 606,901 $
16 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 47050000 خمير چوب حاصل از ترکيب فرا يند هاي خميرسازي به طريق مکانيکي و شيميايي 387,330 24,560,140,236 Rls. 278,941 $
17 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 396,000 24,116,442,000 Rls. 574,201 $
18 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 296,878 23,067,408,000 Rls. 549,224 $
19 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 292,093 22,769,247,550 Rls. 540,372 $
20 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 67,860 22,307,719,563 Rls. 238,373 $
21 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 255,000 22,205,583,600 Rls. 243,525 $
22 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27132000 قيرنفت 2,460,773 21,187,194,000 Rls. 504,457 $
23 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 74031900 مس تصفيه شده، که در جاي ديگرگفته نشده، بصورت کارنشده. 95,390 19,430,922,000 Rls. 462,641 $
24 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 204,000 17,355,433,824 Rls. 200,736 $
25 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 215,308 16,912,369,980 Rls. 398,313 $
26 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 524,697 16,366,811,379 Rls. 383,029 $
27 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 40,000 15,919,470,000 Rls. 183,603 $
28 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 204,000 15,706,274,976 Rls. 187,080 $
29 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 306,000 15,197,490,000 Rls. 361,845 $
30 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27132000 قيرنفت 692,034 15,016,799,114 Rls. 171,132 $
31 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 255,000 14,255,029,124 Rls. 337,238 $
32 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 255,000 13,682,025,000 Rls. 325,763 $
33 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 120,960 13,623,470,548 Rls. 154,828 $
34 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,075,000 13,454,700,000 Rls. 320,350 $
35 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 174,750 13,392,637,104 Rls. 166,236 $
36 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 312,743 12,423,905,950 Rls. 140,733 $
37 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 149,250 9,214,758,000 Rls. 219,399 $
38 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 1,100 9,108,015,000 Rls. 105,000 $
39 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 102,000 8,852,913,030 Rls. 97,410 $
40 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 25151110 ک کک ک مرمر 385,900 7,589,869,642 Rls. 113,188 $
41 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 153,000 7,518,420,000 Rls. 179,010 $
42 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 389,418 7,359,996,000 Rls. 175,238 $
43 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27132000 قيرنفت 296,543 7,221,761,915 Rls. 90,445 $
44 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 7,054,400,000 Rls. 160,000 $
45 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 365,413 6,920,203,200 Rls. 162,425 $
46 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 165,550 6,577,191,136 Rls. 74,497 $
47 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 127,500 6,426,889,313 Rls. 152,044 $
48 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 127,500 6,252,744,520 Rls. 147,262 $
49 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 127,500 6,185,025,000 Rls. 147,262 $
50 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 47050000 خمير چوب حاصل از ترکيب فرا يند هاي خميرسازي به طريق مکانيکي و شيميايي 96,600 6,096,915,762 Rls. 70,518 $
51 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 537,500 6,070,699,150 Rls. 144,050 $
52 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 721,270 6,058,668,000 Rls. 144,254 $
53 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72051000 دانه هاي کوچک (گرا نول)، ا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد. 96,000 5,758,972,800 Rls. 67,200 $
54 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 147,485 5,687,671,232 Rls. 66,368 $
55 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 17,000 5,034,020,280 Rls. 58,224 $
56 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 102,000 4,798,080,000 Rls. 114,240 $
57 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,750 4,473,000,000 Rls. 106,500 $
58 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,900 4,413,864,000 Rls. 103,200 $
59 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 5,000 4,236,730,000 Rls. 98,300 $
60 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 146,303 3,994,071,900 Rls. 95,097 $
61 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27132000 قيرنفت 444,314 3,918,810,000 Rls. 93,305 $
62 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 47,250 3,671,304,000 Rls. 42,840 $
63 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,700 3,666,600,000 Rls. 87,300 $
64 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 25151110 ک کک ک مرمر 112,450 3,549,052,687 Rls. 43,071 $
65 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 240,000 3,528,000,000 Rls. 84,000 $
66 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 4,260 3,517,542,000 Rls. 83,751 $
67 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 197,658 3,028,441,920 Rls. 71,157 $
68 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 47050000 خمير چوب حاصل از ترکيب فرا يند هاي خميرسازي به طريق مکانيکي و شيميايي 96,920 2,971,567,200 Rls. 70,752 $
69 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72051000 دانه هاي کوچک (گرا نول)، ا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد. 48,000 2,914,564,800 Rls. 33,012 $
70 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 173,990 2,871,704,950 Rls. 32,755 $
71 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 333,280 2,723,742,000 Rls. 64,851 $
72 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 80,000 2,688,000,000 Rls. 64,000 $
73 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 54,800 2,645,086,400 Rls. 60,280 $
74 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 25151190 ک کک ک مرمریت 433,697 2,641,579,390 Rls. 30,028 $
75 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 25151190 ک کک ک مرمریت 381,530 2,636,903,598 Rls. 50,504 $
76 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 03061700 ساير انواع ميگو 23,004 2,611,159,804 Rls. 32,411 $
77 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 63,430 2,592,674,862 Rls. 28,543 $
78 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 20,500 2,583,000,000 Rls. 61,500 $
79 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27101940 روغن پايه معدني 161,420 2,576,280,000 Rls. 61,340 $
80 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 2,481,371,200 Rls. 30,800 $
81 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 25151110 ک کک ک مرمر 65,140 2,368,011,253 Rls. 28,406 $
82 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 72,900 2,249,482,590 Rls. 53,217 $
83 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,961,652,000 Rls. 46,200 $
84 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 102,770 1,942,332,000 Rls. 46,246 $
85 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 39,760 1,904,830,032 Rls. 23,856 $
86 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 25151120 ک کک ک تراورتن 354,940 1,856,116,220 Rls. 42,593 $
87 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 267,400 1,848,861,915 Rls. 43,914 $
88 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 25151190 ک کک ک مرمریت 221,610 1,670,717,790 Rls. 44,322 $
89 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 98,120 1,669,904,280 Rls. 44,154 $
90 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 22,000 1,599,540,800 Rls. 17,600 $
91 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 18,480 1,525,062,000 Rls. 17,395 $
92 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 18,480 1,522,752,000 Rls. 18,480 $
93 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72051000 دانه هاي کوچک (گرا نول)، ا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد. 48,000 1,481,424,000 Rls. 33,600 $
94 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 08042010 --- انجیر خشک 7,060 1,469,700,132 Rls. 16,661 $
95 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 12,000 1,361,520,000 Rls. 36,000 $
96 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 25151190 ک کک ک مرمریت 216,173 1,324,821,732 Rls. 15,132 $
97 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 25151190 ک کک ک مرمریت 147,730 1,300,665,880 Rls. 29,546 $
98 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 86,000 1,264,200,000 Rls. 30,100 $
99 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 30,350 1,258,361,250 Rls. 29,850 $
100 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 68,300 1,252,174,560 Rls. 29,757 $
مجموع کل
1,741,836,735,860 ريال
مجموع کل
34,022,637 دلار