آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 38,299,410 1,424,355,000,000 Rls. 16,624,126 $
2 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 50,434,240 1,028,243,000,000 Rls. 24,481,994 $
3 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 29,752,380 895,541,237,725 Rls. 10,143,408 $
4 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 25,029,570 730,664,805,917 Rls. 8,345,591 $
5 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 22,181,320 704,625,823,432 Rls. 7,622,026 $
6 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 22,790,000 403,000,000,000 Rls. 9,275,530 $
7 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 72069000 آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده. 22,560,000 385,640,640,000 Rls. 9,181,920 $
8 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 20,075,000 369,201,332,500 Rls. 8,632,250 $
9 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 15,010,000 271,080,600,000 Rls. 6,454,300 $
10 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 14,989,950 232,000,000,000 Rls. 5,513,000 $
11 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 9,900,000 220,000,000,000 Rls. 5,148,000 $
12 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 1,780,043 187,614,773,875 Rls. 4,449,156 $
13 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 1,504,457 155,898,156,000 Rls. 3,711,861 $
14 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 1,016,760 123,338,531,908 Rls. 3,051,949 $
15 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03061700 ساير انواع ميگو 334,400 117,077,588,944 Rls. 1,314,288 $
16 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 1,152,823 84,594,746,205 Rls. 2,005,911 $
17 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 901,495 74,650,650,690 Rls. 1,750,213 $
18 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03061700 ساير انواع ميگو 475,216 74,240,571,810 Rls. 839,142 $
19 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 1,041,921 68,323,528,800 Rls. 1,603,335 $
20 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 866,003 55,766,004,000 Rls. 1,327,762 $
21 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 364,324 49,821,075,440 Rls. 579,692 $
22 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 711,892 46,038,426,000 Rls. 1,096,153 $
23 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03061700 ساير انواع ميگو 274,868 45,197,853,828 Rls. 1,043,583 $
24 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 600,036 44,330,872,520 Rls. 1,044,062 $
25 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 554,189 41,530,575,969 Rls. 472,275 $
26 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 600,103 39,490,849,780 Rls. 1,044,179 $
27 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 259,508 32,917,489,250 Rls. 416,873 $
28 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03074300 ک ک منجمد 184,070 29,400,532,440 Rls. 326,736 $
29 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 498,590 26,704,192,000 Rls. 302,727 $
30 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 346,919 25,757,539,268 Rls. 287,431 $
31 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 76012000 آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده. 204,315 24,885,588,000 Rls. 592,514 $
32 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 199,640 21,342,571,580 Rls. 242,740 $
33 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03061700 ساير انواع ميگو 120,000 20,563,200,000 Rls. 489,600 $
34 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 289,844 19,280,535,515 Rls. 235,652 $
35 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 698,840 17,610,600,000 Rls. 419,300 $
36 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 178,570 17,466,152,242 Rls. 195,585 $
37 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 227,000 16,887,113,200 Rls. 194,945 $
38 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 166,649 14,694,330,000 Rls. 349,865 $
39 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 511,070 13,952,274,000 Rls. 332,197 $
40 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 140,000 13,596,352,000 Rls. 154,000 $
41 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 360,440 13,143,690,000 Rls. 312,945 $
42 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03061700 ساير انواع ميگو 67,392 13,009,752,000 Rls. 309,756 $
43 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03074300 ک ک منجمد 75,302 12,263,521,696 Rls. 152,688 $
44 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,300 11,489,388,350 Rls. 123,530 $
45 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 128,405 11,075,003,979 Rls. 287,917 $
46 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 147,005 10,743,138,000 Rls. 255,789 $
47 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03074300 ک ک منجمد 50,000 10,663,250,000 Rls. 125,157 $
48 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 97,890 9,546,290,000 Rls. 114,355 $
49 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 106,400 9,496,823,640 Rls. 108,140 $
50 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03074200 ک ک زنده، تازه يا سردكرده 52,000 9,187,406,000 Rls. 104,000 $
51 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 98,000 9,156,369,200 Rls. 107,800 $
52 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03061700 ساير انواع ميگو 57,474 9,099,575,616 Rls. 104,481 $
53 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 104,500 9,072,000,000 Rls. 216,000 $
54 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 84,000 8,228,712,800 Rls. 90,243 $
55 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 278,100 7,917,880,550 Rls. 93,409 $
56 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (به استثناي زنده، تازه، يا سرد کرده) 50,408 7,014,672,000 Rls. 167,016 $
57 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 113,069 6,963,272,480 Rls. 162,844 $
58 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 90,120 6,776,015,994 Rls. 97,412 $
59 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 71,200 6,773,256,000 Rls. 77,434 $
60 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03061700 ساير انواع ميگو 72,000 6,653,683,200 Rls. 76,286 $
61 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03061700 ساير انواع ميگو 36,500 6,132,000,000 Rls. 146,000 $
62 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 77,180 6,109,746,988 Rls. 69,026 $
63 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 113,080 6,073,852,440 Rls. 146,934 $
64 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,000 5,699,160,000 Rls. 64,720 $
65 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 60,000 5,689,266,000 Rls. 66,000 $
66 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03074300 ک ک منجمد 52,000 5,350,800,000 Rls. 127,400 $
67 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,000 5,201,796,600 Rls. 123,200 $
68 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 56,000 5,155,858,400 Rls. 61,600 $
69 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 50,000 5,154,325,000 Rls. 55,000 $
70 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر، يخ زده palinurus گونه،panulirus گونه، گونه gasus گونه) 38,628 4,901,904,000 Rls. 116,712 $
71 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 53,000 4,873,462,740 Rls. 54,117 $
72 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 186,945 4,573,156,650 Rls. 108,445 $
73 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038200 ک ک ری انداسکیت (Rajidae)/ماهي، يخکزده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهيکهاي مشمول شماره 127,882 4,345,887,220 Rls. 101,257 $
74 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038200 ک ک ری انداسکیت (Rajidae)/ماهي، يخکزده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهيکهاي مشمول شماره 95,957 4,029,270,000 Rls. 75,824 $
75 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 133,169 3,927,890,960 Rls. 92,595 $
76 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 52,000 3,712,800,000 Rls. 88,400 $
77 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 96,693 3,601,290,000 Rls. 85,745 $
78 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038200 ک ک ری انداسکیت (Rajidae)/ماهي، يخکزده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهيکهاي مشمول شماره 141,414 3,502,664,560 Rls. 80,557 $
79 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 1,040,000 3,407,040,000 Rls. 81,120 $
80 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038200 ک ک ری انداسکیت (Rajidae)/ماهي، يخکزده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهيکهاي مشمول شماره 49,784 3,359,791,756 Rls. 37,284 $
81 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 25030010 گوگرد خام يا تصفيه نشده 1,049,544 3,247,617,075 Rls. 77,324 $
82 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03072900 ساير حلزون ها منجمد ، خشك شده ، نمك سود يا در آب نمك 35,455 3,086,269,979 Rls. 35,455 $
83 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 35,600 3,017,705,200 Rls. 35,128 $
84 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 35,600 2,979,684,400 Rls. 35,600 $
85 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 38011090 ک ک ک ساير 1,074,270 2,927,307,318 Rls. 32,227 $
86 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038200 ک ک ری انداسکیت (Rajidae)/ماهي، يخکزده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهيکهاي مشمول شماره 71,167 2,924,124,000 Rls. 69,622 $
87 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03074300 ک ک منجمد 25,880 2,831,810,304 Rls. 31,159 $
88 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 60,000 2,772,000,000 Rls. 66,000 $
89 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 60,000 2,772,000,000 Rls. 66,000 $
90 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,730,000,000 Rls. 65,000 $
91 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر، يخ زده palinurus گونه،panulirus گونه، گونه gasus گونه) 13,000 2,724,715,000 Rls. 32,557 $
92 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 18,144 2,721,114,648 Rls. 33,023 $
93 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03069300 -- خرچنگ­ها 16,128 2,720,148,480 Rls. 64,512 $
94 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 56,000 2,691,304,000 Rls. 61,600 $
95 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03072900 ساير حلزون ها منجمد ، خشك شده ، نمك سود يا در آب نمك 23,752 2,493,960,000 Rls. 59,380 $
96 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03038200 ک ک ری انداسکیت (Rajidae)/ماهي، يخکزده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهيکهاي مشمول شماره 51,720 2,434,179,460 Rls. 25,860 $
97 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 51,880 2,325,120,000 Rls. 55,360 $
98 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 50,000 2,310,000,000 Rls. 55,000 $
99 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (به استثناي زنده، تازه، يا سرد کرده) 15,200 2,243,178,000 Rls. 53,200 $
100 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايلند 25151120 ک کک ک تراورتن 190,933 2,131,194,707 Rls. 22,502 $
مجموع کل
8,504,484,212,228 ريال
مجموع کل
147,141,520 دلار