آمار کل " صادرات به" کشور (بنگلادش) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 27132000 قيرنفت 33,826,464 880,452,074,439 Rls. 9,964,126 $
2 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 27132000 قيرنفت 25,649,862 642,979,208,422 Rls. 7,736,618 $
3 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 27132000 قيرنفت 18,677,357 509,374,741,263 Rls. 5,621,161 $
4 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 27132000 قيرنفت 11,047,734 360,979,054,120 Rls. 4,768,298 $
5 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 27132000 قيرنفت 10,107,768 346,902,279,474 Rls. 3,947,427 $
6 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 135,334,076 142,104,186,000 Rls. 3,383,433 $
7 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 27132000 قيرنفت 12,949,933 116,113,048,270 Rls. 2,719,474 $
8 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 86,630,747 91,435,370,220 Rls. 2,165,768 $
9 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 88,773,994 88,586,660,360 Rls. 2,219,349 $
10 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 27132000 قيرنفت 9,531,147 86,204,196,960 Rls. 2,001,533 $
11 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 27132000 قيرنفت 9,041,442 79,745,106,000 Rls. 1,898,693 $
12 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 27132000 قيرنفت 8,402,235 74,107,572,000 Rls. 1,764,466 $
13 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 27132000 قيرنفت 6,729,021 59,538,370,775 Rls. 1,413,088 $
14 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 27132000 قيرنفت 6,857,487 57,086,856,016 Rls. 1,440,066 $
15 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 27132000 قيرنفت 4,585,677 50,920,884,000 Rls. 1,212,402 $
16 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 44,582,456 49,140,509,500 Rls. 1,114,550 $
17 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 42,237,027 45,161,912,250 Rls. 1,055,925 $
18 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 308,700 14,261,940,000 Rls. 339,570 $
19 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 42,000,000 14,248,332,000 Rls. 378,000 $
20 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 879,542 11,069,208,663 Rls. 128,946 $
21 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25151190 ک کک ک مرمریت 558,750 9,222,168,750 Rls. 105,188 $
22 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 29173500 انيدريد فتاليك 135,000 7,371,000,000 Rls. 175,500 $
23 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25151190 ک کک ک مرمریت 379,313 6,691,938,744 Rls. 75,862 $
24 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 137,200 6,338,640,000 Rls. 150,920 $
25 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 200,000 4,620,000,000 Rls. 110,000 $
26 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 200,000 4,620,000,000 Rls. 110,000 $
27 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 160,000 3,696,000,000 Rls. 88,000 $
28 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25151190 ک کک ک مرمریت 405,028 3,517,790,000 Rls. 81,020 $
29 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 286,004 3,123,120,000 Rls. 74,360 $
30 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 191,286 3,099,562,025 Rls. 48,810 $
31 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 124,510 2,855,687,076 Rls. 32,373 $
32 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 121,041 2,145,419,320 Rls. 26,630 $
33 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 999,310 1,685,419,380 Rls. 39,972 $
34 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 50,860 1,220,692,021 Rls. 12,461 $
35 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 50,100 1,183,841,958 Rls. 13,026 $
36 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 123,060 1,137,108,000 Rls. 27,074 $
37 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 121,040 1,118,376,000 Rls. 26,628 $
38 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25070010 کائولن 300,280 1,059,514,332 Rls. 12,011 $
39 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 98,259 931,649,600 Rls. 21,616 $
40 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25221000 آهک زنده 210,535 929,385,704 Rls. 10,527 $
41 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 98,764 916,161,120 Rls. 21,728 $
42 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25152000 سنگ هاي اكوسين و ساير سنگ هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 161,050 813,359,900 Rls. 19,300 $
43 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25151120 ک کک ک تراورتن 130,320 805,363,136 Rls. 9,122 $
44 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25221000 آهک زنده 324,696 681,828,000 Rls. 16,234 $
45 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 03034900 ساير ماهي هاي تن، يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر، تخم و مني ماهي 25,000 598,852,500 Rls. 7,500 $
46 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 08132000 آلو، خشک کرده 23,500 592,200,000 Rls. 14,100 $
47 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25152000 سنگ هاي اكوسين و ساير سنگ هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 70,330 310,196,616 Rls. 3,516 $
48 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25202000 گچ 53,000 49,508,360 Rls. 1,166 $
49 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25202000 گچ 54,000 40,281,840 Rls. 918 $
50 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 25202000 گچ 54,000 34,603,092 Rls. 918 $
مجموع کل
3,791,821,178,206 ريال
مجموع کل
56,609,373 دلار
[1]