آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيک) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 3,876,000 178,571,697,024 Rls. 4,178,529 $
2 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 3,978,000 178,556,123,460 Rls. 4,421,686 $
3 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 3,264,000 150,756,287,283 Rls. 3,589,437 $
4 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,550,000 117,435,933,360 Rls. 2,796,093 $
5 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,040,000 95,853,375,450 Rls. 2,282,224 $
6 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,028,750 94,944,266,964 Rls. 1,063,145 $
7 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,836,000 87,655,135,446 Rls. 2,043,378 $
8 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,938,000 85,139,061,360 Rls. 2,020,311 $
9 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 900,000 66,234,044,664 Rls. 829,512 $
10 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,224,000 53,966,086,764 Rls. 1,278,547 $
11 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,020,000 50,968,941,000 Rls. 1,156,021 $
12 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 765,000 33,753,758,400 Rls. 803,661 $
13 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 552,000 30,469,296,000 Rls. 717,600 $
14 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 519,000 28,337,400,000 Rls. 674,700 $
15 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 510,000 25,535,839,230 Rls. 581,947 $
16 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 450,000 25,466,675,000 Rls. 585,000 $
17 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 510,000 24,984,407,340 Rls. 584,157 $
18 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 400,000 21,885,695,000 Rls. 520,000 $
19 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 510,000 21,606,219,360 Rls. 514,434 $
20 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 408,000 19,629,190,080 Rls. 467,362 $
21 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 408,000 19,535,426,784 Rls. 465,129 $
22 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 408,000 19,040,617,440 Rls. 450,452 $
23 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 200,000 10,920,000,000 Rls. 260,000 $
24 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 03061700 ساير انواع ميگو 49,620 10,760,469,150 Rls. 121,879 $
25 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 76,220 10,574,008,980 Rls. 120,420 $
26 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 28492010 کربورسيليسيم باا ندا زه ذرا ت کمترومساوي 10ميلي متر به خلوص کمتر ا ز98درصد 144,000 9,847,872,000 Rls. 108,358 $
27 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 199,570 9,787,536,122 Rls. 259,441 $
28 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 966,000 6,145,508,460 Rls. 65,577 $
29 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 199,050 5,434,740,806 Rls. 61,557 $
30 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 51,000 4,662,859,207 Rls. 50,439 $
31 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 25151190 ک کک ک مرمریت 310,648 4,129,158,045 Rls. 61,166 $
32 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 43,620 3,715,165,420 Rls. 43,620 $
33 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 80,000 3,696,000,000 Rls. 88,000 $
34 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 40040000 آخال، خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده، حتي ا گربصورت پودريادانه باشد 248,680 3,325,600,320 Rls. 77,587 $
35 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 49,600 3,097,857,664 Rls. 73,759 $
36 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,825,216,000 Rls. 32,000 $
37 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,815,712,000 Rls. 32,000 $
38 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 140,770 2,358,805,050 Rls. 28,350 $
39 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 68,000 2,338,374,840 Rls. 25,840 $
40 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 22,500 2,204,122,500 Rls. 22,500 $
41 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 15,900 2,189,099,400 Rls. 24,100 $
42 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 15,770 2,090,506,300 Rls. 23,678 $
43 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 25151190 ک کک ک مرمریت 116,049 2,044,236,684 Rls. 23,210 $
44 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,942,336,000 Rls. 22,000 $
45 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,935,802,000 Rls. 22,000 $
46 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 1,848,000,000 Rls. 44,000 $
47 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,830,466,000 Rls. 22,000 $
48 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 25161200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 295,961 1,829,327,360 Rls. 20,720 $
49 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 6,300 1,791,187,020 Rls. 42,647 $
50 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,756,634,000 Rls. 22,000 $
51 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 27,020 1,726,200,000 Rls. 41,100 $
52 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 95,335 1,599,059,205 Rls. 18,495 $
53 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 45,000 1,463,501,600 Rls. 17,100 $
54 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 97,800 1,281,546,000 Rls. 30,513 $
55 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 40139090 لاستيک تويي از کائوچو بجز براي وسايل نقليه 95,380 1,249,836,000 Rls. 29,758 $
56 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 40040000 آخال، خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده، حتي ا گربصورت پودريادانه باشد 89,060 1,167,012,000 Rls. 27,786 $
57 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 70,655 1,141,341,464 Rls. 12,957 $
58 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 59,260 948,744,300 Rls. 15,453 $
59 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 929,940,000 Rls. 22,000 $
60 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,150 924,964,110 Rls. 20,979 $
61 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,150 881,118,000 Rls. 20,979 $
62 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 50,000 864,590,000 Rls. 10,000 $
63 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,000 840,000,000 Rls. 20,000 $
64 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 20,160 839,075,168 Rls. 9,202 $
65 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 25161200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 127,124 717,019,600 Rls. 8,900 $
66 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 19,500 655,200,000 Rls. 15,600 $
67 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 68029910 سنگ هاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 48,115 637,174,496 Rls. 7,217 $
68 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 64,500 541,800,000 Rls. 12,900 $
69 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 8,060 522,000,000 Rls. 12,000 $
70 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25,100 516,483,200 Rls. 6,268 $
71 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,250 358,280,200 Rls. 8,165 $
72 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,450 305,240,320 Rls. 7,172 $
73 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 25151190 ک کک ک مرمریت 40,440 304,812,456 Rls. 8,088 $
74 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,217 243,180,000 Rls. 5,790 $
75 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 23,470 202,311,400 Rls. 4,694 $
76 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 24,210 151,794,000 Rls. 3,600 $
مجموع کل
1,569,234,302,256 ريال
مجموع کل
34,218,888 دلار
[1]