آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 3,315,000 281,164,936,368 Rls. 3,041,396 $
2 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 2,907,000 269,372,583,553 Rls. 3,029,322 $
3 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 2,422,500 190,379,438,477 Rls. 2,363,083 $
4 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 1,147,500 54,892,700,715 Rls. 1,286,732 $
5 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 382,500 38,738,408,192 Rls. 440,254 $
6 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 357,000 35,398,632,736 Rls. 388,211 $
7 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 331,500 29,450,660,889 Rls. 318,572 $
8 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 586,500 26,447,846,220 Rls. 629,710 $
9 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 306,000 24,553,973,664 Rls. 304,776 $
10 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 306,000 23,592,522,888 Rls. 292,842 $
11 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 178,500 17,881,812,591 Rls. 203,223 $
12 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 204,000 16,841,072,712 Rls. 182,172 $
13 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 153,000 13,465,314,576 Rls. 145,656 $
14 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 255,000 13,202,006,625 Rls. 299,433 $
15 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 280,500 12,649,234,174 Rls. 299,994 $
16 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 153,000 12,129,071,328 Rls. 150,552 $
17 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 153,000 7,208,595,459 Rls. 170,537 $
18 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 127,500 6,214,298,872 Rls. 145,296 $
19 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 127,500 5,959,233,720 Rls. 135,808 $
20 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 127,500 5,837,439,676 Rls. 138,240 $
21 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 102,000 4,944,330,660 Rls. 117,722 $
22 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 76,500 3,801,090,078 Rls. 88,873 $
23 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 182,600 2,532,095,940 Rls. 27,390 $
24 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلغارستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 46,000 2,038,505,690 Rls. 22,430 $
مجموع کل
1,098,695,805,803 ريال
مجموع کل
14,222,224 دلار
[1]