آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 72069000 آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده. 26,715,000 456,666,210,000 Rls. 10,873,005 $
2 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 2,160,000 188,478,268,428 Rls. 2,142,041 $
3 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 2,188,000 74,784,177,120 Rls. 898,816 $
4 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 630,000 57,201,245,640 Rls. 711,503 $
5 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 357,000 31,810,829,247 Rls. 361,524 $
6 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 425,000 23,205,000,000 Rls. 552,500 $
7 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 885,064 17,045,490,000 Rls. 405,845 $
8 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 1,659,699 14,241,714,520 Rls. 331,938 $
9 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 126,000 14,066,418,366 Rls. 162,162 $
10 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 250,000 13,650,000,000 Rls. 325,000 $
11 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 69074090 ک ک ک سایر 1,820,824 12,998,641,056 Rls. 150,402 $
12 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 69074090 ک ک ک سایر 2,368,161 12,831,067,442 Rls. 154,214 $
13 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 127,500 12,818,137,913 Rls. 140,574 $
14 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 127,500 12,752,538,320 Rls. 139,855 $
15 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 127,500 12,083,424,657 Rls. 132,517 $
16 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 200,000 10,990,200,000 Rls. 260,000 $
17 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 376,425 10,643,664,425 Rls. 244,676 $
18 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 991,358 8,571,910,700 Rls. 198,271 $
19 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 769,150 7,532,952,000 Rls. 179,356 $
20 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 847,795 7,121,478,000 Rls. 169,559 $
21 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 327,070 5,785,232,744 Rls. 65,413 $
22 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 271,254 5,696,334,000 Rls. 135,627 $
23 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 759,170 4,845,862,842 Rls. 53,141 $
24 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 808,161 4,160,015,490 Rls. 96,978 $
25 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 75,000 4,149,600,000 Rls. 97,500 $
26 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 461,380 3,726,408,000 Rls. 88,724 $
27 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 393,291 3,319,311,411 Rls. 78,712 $
28 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 49,600 3,225,696,320 Rls. 76,802 $
29 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 113,502 3,110,777,690 Rls. 73,776 $
30 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 602,810 3,063,399,110 Rls. 72,337 $
31 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 204,930 3,058,308,314 Rls. 34,355 $
32 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 165,640 2,788,052,480 Rls. 66,256 $
33 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 146,360 2,502,309,880 Rls. 58,544 $
34 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 83,402 2,301,811,798 Rls. 54,211 $
35 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 128,970 2,269,639,854 Rls. 25,794 $
36 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 132,500 2,243,892,750 Rls. 25,438 $
37 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 196,620 2,236,253,246 Rls. 22,828 $
38 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 333,380 2,112,844,878 Rls. 23,313 $
39 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84139200 اجزاءو قطعات بالابرهاي آبگونها 3,779 2,070,680,985 Rls. 49,109 $
40 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 219,230 2,054,423,840 Rls. 48,500 $
41 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 120,870 1,994,916,160 Rls. 46,416 $
42 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 306,870 1,985,832,526 Rls. 21,481 $
43 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 102,387 1,651,314,000 Rls. 39,317 $
44 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 258,600 1,595,880,172 Rls. 17,569 $
45 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 68,630 1,579,228,221 Rls. 18,148 $
46 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 69074090 ک ک ک سایر 177,870 1,253,090,778 Rls. 14,622 $
47 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 29,220 1,232,258,535 Rls. 13,149 $
48 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 38,750 1,147,249,740 Rls. 29,830 $
49 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 40,200 1,129,815,428 Rls. 12,824 $
50 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 67,520 1,090,367,651 Rls. 11,131 $
51 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 191,260 994,643,900 Rls. 22,950 $
52 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 78,265 963,480,000 Rls. 22,940 $
53 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 49,907 843,793,740 Rls. 19,962 $
54 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 43,090 836,970,240 Rls. 9,480 $
55 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 55070000 الياف مصنوعي غير يكسره، حلاجي شده، شانه کرده يا به نحو ديگري براي نخ ريسي عمل آورده شده باشند. 9,500 801,135,000 Rls. 19,000 $
56 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 47069200 خميرشيميائي ازساير مواد اليافي سلولزي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 23,750 732,856,125 Rls. 17,338 $
57 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 121,250 721,968,100 Rls. 16,751 $
58 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 50,170 680,015,328 Rls. 7,918 $
59 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 41,280 633,846,600 Rls. 14,445 $
60 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 119,120 600,390,000 Rls. 14,295 $
61 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25152000 سنگ هاي اكوسين و ساير سنگ هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 70,970 599,980,380 Rls. 14,194 $
62 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,800 530,861,111 Rls. 5,844 $
63 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 55,230 463,932,000 Rls. 5,387 $
64 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 25,210 423,528,000 Rls. 10,084 $
65 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 20,350 388,348,411 Rls. 4,399 $
66 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 73,500 370,440,000 Rls. 8,820 $
67 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,800 347,202,080 Rls. 8,251 $
68 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 16,010 330,064,230 Rls. 3,522 $
69 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 64,900 328,209,684 Rls. 7,788 $
70 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 38,220 321,048,000 Rls. 7,644 $
71 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25161200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 99,820 317,283,162 Rls. 3,493 $
72 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25161200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 43,693 282,477,400 Rls. 6,554 $
73 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 25,760 216,384,000 Rls. 2,513 $
74 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 25,570 214,788,000 Rls. 5,114 $
75 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 23,040 212,856,000 Rls. 5,068 $
76 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 21,990 185,903,460 Rls. 4,398 $
77 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 22,800 172,459,200 Rls. 4,560 $
78 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 24,950 158,686,998 Rls. 1,747 $
79 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 17,840 149,856,000 Rls. 3,568 $
80 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 23,610 144,634,252 Rls. 1,592 $
81 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 4,600 141,120,000 Rls. 3,360 $
82 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25152000 سنگ هاي اكوسين و ساير سنگ هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 19,283 96,600,000 Rls. 2,300 $
83 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 84303190 ساير ماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه و حفر تونل غير مذکور در جاي ديگر 1,200 92,862,000 Rls. 2,211 $
84 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 2,450 52,013,500 Rls. 1,225 $
85 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 17,040 28,602,000 Rls. 681 $
86 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 68029910 سنگ هاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 400 5,450,040 Rls. 60 $
87 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايتاليا 68029290 ساير سنگ هاي آهکي غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 100 1,690,800 Rls. 40 $
مجموع کل
1,093,260,556,418 ريال
مجموع کل
20,295,099 دلار
[1]