آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 45,247,090 1,381,864,078,144 Rls. 15,838,598 $
2 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 33,866,350 1,248,377,525,056 Rls. 13,736,095 $
3 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 25,187,620 979,542,000,000 Rls. 11,132,298 $
4 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72072000 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج, دا را ي 25 درصد يابيشترکربن. 15,158,130 582,423,074,595 Rls. 6,986,506 $
5 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 17,413,910 565,050,122,093 Rls. 6,483,332 $
6 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 32,750,730 516,833,590,980 Rls. 12,305,561 $
7 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 11,508,000 242,000,000,000 Rls. 5,754,000 $
8 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 11,456,450 240,585,450,000 Rls. 5,728,225 $
9 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27132000 قيرنفت 5,636,904 179,134,768,192 Rls. 2,079,180 $
10 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72072000 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج, دا را ي 25 درصد يابيشترکربن. 7,050,000 148,050,000,000 Rls. 1,688,661 $
11 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72069000 آهن و فولاد غيرممزوج، به اشکال ا بتدا ئي (غير ازشمش)، که در جاي ديگرذکرنشده. 7,684,000 118,000,000,000 Rls. 3,127,388 $
12 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 10,050,000 113,081,595,000 Rls. 2,663,250 $
13 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27132000 قيرنفت 4,515,373 108,572,938,214 Rls. 1,244,526 $
14 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 9,000,000 89,900,190,000 Rls. 2,385,000 $
15 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27132000 قيرنفت 2,564,771 70,127,517,465 Rls. 1,010,884 $
16 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 1,033,200 69,864,984,000 Rls. 1,663,452 $
17 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27132000 قيرنفت 6,632,589 60,000,000,460 Rls. 1,392,838 $
18 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27132000 قيرنفت 2,140,498 54,208,326,904 Rls. 590,622 $
19 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 806,400 52,014,135,285 Rls. 1,234,359 $
20 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 245,700 41,586,909,930 Rls. 480,342 $
21 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 554,400 37,077,961,410 Rls. 879,354 $
22 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 504,000 34,372,986,480 Rls. 802,620 $
23 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 568,660 33,803,928,831 Rls. 374,745 $
24 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 504,000 31,827,125,232 Rls. 816,480 $
25 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 205,167 30,004,002,820 Rls. 343,411 $
26 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 400,000 28,901,390,000 Rls. 389,431 $
27 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27132000 قيرنفت 2,755,689 28,889,784,000 Rls. 687,852 $
28 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27132000 قيرنفت 3,186,867 28,177,449,812 Rls. 669,241 $
29 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27132000 قيرنفت 1,212,745 28,061,848,762 Rls. 319,712 $
30 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27132000 قيرنفت 2,953,865 24,302,766,301 Rls. 620,310 $
31 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27132000 قيرنفت 2,579,686 22,748,586,000 Rls. 541,633 $
32 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27132000 قيرنفت 2,397,700 21,548,891,790 Rls. 503,514 $
33 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 56,399,000 21,318,822,000 Rls. 243,163 $
34 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 176,400 20,432,933,280 Rls. 231,435 $
35 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 54,000,000 20,412,000,000 Rls. 486,000 $
36 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72027000 فروموليبدن. 10,000 19,593,530,550 Rls. 222,521 $
37 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 302,400 19,336,968,000 Rls. 460,404 $
38 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27132000 قيرنفت 2,150,063 18,963,546,000 Rls. 451,513 $
39 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 262,580 18,278,911,296 Rls. 210,064 $
40 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 497,045 18,134,029,902 Rls. 216,383 $
41 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 208,720 18,003,604,480 Rls. 208,720 $
42 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 42,035,000 16,456,702,500 Rls. 378,315 $
43 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 357,600 15,383,168,000 Rls. 357,600 $
44 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 126,000 14,706,155,520 Rls. 161,280 $
45 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 189,240 14,703,948,000 Rls. 350,094 $
46 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 988,607 14,532,546,000 Rls. 168,754 $
47 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 239,000 14,498,400,000 Rls. 345,200 $
48 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 154,000 13,073,722,200 Rls. 151,813 $
49 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 245,210 12,084,568,000 Rls. 196,168 $
50 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 98,360 11,701,572,404 Rls. 132,761 $
51 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 34021130 الكيل بنزن سولفونه 105,600 11,380,434,240 Rls. 138,112 $
52 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 126,000 11,166,170,400 Rls. 139,015 $
53 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 400,953 10,878,939,911 Rls. 122,188 $
54 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 277,200 10,483,704,000 Rls. 277,200 $
55 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 252,000 10,376,980,000 Rls. 244,000 $
56 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 239,360 10,053,120,000 Rls. 239,360 $
57 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 98,000 9,330,244,000 Rls. 107,993 $
58 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 74,342 9,081,812,535 Rls. 99,458 $
59 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 3,000,000 8,839,506,000 Rls. 234,000 $
60 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 205,960 8,821,411,712 Rls. 101,309 $
61 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 21,000,000 7,938,000,000 Rls. 189,000 $
62 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 500,000 7,715,750,000 Rls. 175,000 $
63 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 96,530 7,637,866,600 Rls. 178,580 $
64 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 250,000 7,633,562,500 Rls. 89,074 $
65 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 96,316 7,507,803,900 Rls. 178,184 $
66 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 54,000 7,243,344,000 Rls. 84,111 $
67 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 21,329,565 7,235,966,404 Rls. 191,966 $
68 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 209,000 7,234,250,760 Rls. 79,420 $
69 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72051000 دانه هاي کوچک (گرا نول)، ا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد. 216,000 6,445,152,000 Rls. 151,200 $
70 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28362000 کربنات دي سديم 270,450 6,169,664,436 Rls. 70,317 $
71 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 50,400 6,006,380,083 Rls. 66,125 $
72 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72051000 دانه هاي کوچک (گرا نول)، ا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد. 93,000 5,775,151,200 Rls. 65,100 $
73 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 100,440 5,483,982,000 Rls. 130,571 $
74 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 75,600 5,112,072,000 Rls. 121,716 $
75 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 102,000 4,988,962,800 Rls. 118,320 $
76 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 290,860 4,642,092,000 Rls. 110,526 $
77 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 94,914 4,607,711,600 Rls. 111,638 $
78 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 251,980 4,575,522,000 Rls. 108,941 $
79 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 98,000 4,551,855,000 Rls. 107,800 $
80 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25151120 ک کک ک تراورتن 676,224 4,226,133,917 Rls. 47,335 $
81 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 72051000 دانه هاي کوچک (گرا نول)، ا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد. 140,000 4,116,000,000 Rls. 98,000 $
82 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 96,800 4,065,600,000 Rls. 96,800 $
83 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 53,712 3,947,832,000 Rls. 93,996 $
84 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 84,000 3,880,800,000 Rls. 92,400 $
85 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 32074010 فريتهاي شيشه اي 98,400 3,861,420,480 Rls. 46,320 $
86 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25151190 ک کک ک مرمریت 215,520 3,826,150,072 Rls. 42,236 $
87 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 297,440 3,810,198,000 Rls. 90,719 $
88 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 52,660 3,759,924,000 Rls. 89,522 $
89 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 4,275 3,701,888,032 Rls. 40,598 $
90 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25151190 ک کک ک مرمریت 297,590 3,655,123,750 Rls. 57,844 $
91 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 98,080 3,451,886,930 Rls. 39,230 $
92 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 68062010 رسهاي منبسط شده 698,440 3,420,994,042 Rls. 34,922 $
93 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08109010 انار تازه 52,446 3,396,245,466 Rls. 38,538 $
94 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 1,000,000 3,276,000,000 Rls. 78,000 $
95 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 693,580 3,249,942,485 Rls. 34,679 $
96 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 3,234,000,000 Rls. 77,000 $
97 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 47050000 خمير چوب حاصل از ترکيب فرا يند هاي خميرسازي به طريق مکانيکي و شيميايي 47,970 3,081,277,637 Rls. 35,018 $
98 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 107,880 2,945,124,000 Rls. 70,122 $
99 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 161,846 2,940,205,746 Rls. 32,369 $
100 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 25151190 ک کک ک مرمریت 176,290 2,939,247,912 Rls. 35,258 $
مجموع کل
7,806,252,462,438 ريال
مجموع کل
114,746,737 دلار