آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 19,717,920 4,030,000,000,000 Rls. 95,631,815 $
2 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 78,500,000 3,339,293,225,200 Rls. 37,822,730 $
3 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 57,886,344 3,222,593,606,808 Rls. 33,312,627 $
4 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 101,600,643 2,838,886,950,870 Rls. 67,489,610 $
5 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 105,920,000 2,539,800,115,000 Rls. 60,282,300 $
6 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 92,503,679 2,353,070,134,228 Rls. 26,595,880 $
7 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 84,533,718 2,235,897,366,057 Rls. 26,412,500 $
8 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 38,500,000 2,046,406,074,020 Rls. 24,595,340 $
9 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 8,200,000 1,670,340,000,000 Rls. 39,770,000 $
10 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 53,341,785 1,398,555,505,695 Rls. 15,379,082 $
11 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 43,884,814 1,393,534,159,150 Rls. 15,990,078 $
12 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 50,633,007 1,280,327,202,000 Rls. 30,483,981 $
13 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 49,020,476 1,216,084,022,000 Rls. 28,954,381 $
14 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 77,396,347 1,189,328,601,637 Rls. 28,651,704 $
15 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 67,566,104 1,184,359,475,670 Rls. 27,783,940 $
16 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 40,000,000 1,120,000,000,000 Rls. 25,710,400 $
17 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 73,015,944 1,113,122,037,624 Rls. 27,060,146 $
18 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 1,767,379 1,102,134,413,473 Rls. 13,174,596 $
19 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 184,676 901,314,337,000 Rls. 10,390,629 $
20 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 49,346,874 886,361,021,406 Rls. 21,090,272 $
21 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 43,080,460 845,239,667,992 Rls. 21,856,183 $
22 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 39,620,590 827,810,200,000 Rls. 19,709,755 $
23 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 1,274,245 825,811,525,247 Rls. 9,306,025 $
24 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 35,103,978 807,614,297,251 Rls. 13,417,384 $
25 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 3,509,040 724,460,317,960 Rls. 17,023,748 $
26 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 1,086,934 688,987,654,722 Rls. 7,864,844 $
27 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 43,240,443 684,790,071,356 Rls. 17,531,707 $
28 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 19,858,080 667,401,870,326 Rls. 7,719,287 $
29 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 39,995,250 662,386,480,360 Rls. 15,438,167 $
30 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 1,019,948 657,763,687,566 Rls. 7,524,184 $
31 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 26,319,012 646,077,000,000 Rls. 15,382,805 $
32 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 56,391,040 625,017,313,560 Rls. 14,842,444 $
33 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 19,981,344 615,912,210,544 Rls. 7,275,382 $
34 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 34,159,292 605,841,158,960 Rls. 13,878,071 $
35 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 30,103,680 549,626,951,720 Rls. 12,944,582 $
36 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 35,281,560 546,757,749,120 Rls. 13,020,327 $
37 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84118200 توربین های گازی، به غیر از توربوجت ها و توربو پرایلرها؛ با قدرت بیشتر از 5000 کیلو وات 171,940 509,495,931,000 Rls. 11,912,460 $
38 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 28,772,910 486,931,583,320 Rls. 11,106,343 $
39 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 14,962,126 478,285,130,300 Rls. 5,471,709 $
40 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 30,528,300 468,000,000,000 Rls. 11,100,000 $
41 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 15,745,986 461,048,138,900 Rls. 5,619,453 $
42 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 26,735,468 458,762,920,670 Rls. 10,694,183 $
43 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,796,760 449,000,000,000 Rls. 10,689,535 $
44 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 12,674,112 445,796,108,663 Rls. 4,980,814 $
45 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 13,144,094 437,696,664,729 Rls. 4,790,255 $
46 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 55,536,852 433,964,067,337 Rls. 10,310,628 $
47 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 84118200 توربین های گازی، به غیر از توربوجت ها و توربو پرایلرها؛ با قدرت بیشتر از 5000 کیلو وات 136,398 432,000,000,000 Rls. 10,276,662 $
48 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 20,027,880 416,380,000,000 Rls. 9,913,810 $
49 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 25,172,000 412,653,834,000 Rls. 9,743,077 $
50 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 19,920,000 406,000,000,000 Rls. 9,262,800 $
51 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 20,045,000 362,000,000,000 Rls. 8,619,350 $
52 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 46,723,391 355,542,093,260 Rls. 8,253,144 $
53 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 16,273,469 352,533,071,002 Rls. 8,291,290 $
54 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 18,740,000 338,444,400,000 Rls. 8,058,200 $
55 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 45,999,002 337,562,818,650 Rls. 7,899,224 $
56 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 992,384 321,207,857,744 Rls. 3,642,472 $
57 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 45,105,791 318,873,744,000 Rls. 7,592,232 $
58 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 32,414,240 253,650,002,802 Rls. 6,517,714 $
59 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 7,511,316 251,902,671,016 Rls. 2,857,628 $
60 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 15,811,279 232,993,726,605 Rls. 5,533,947 $
61 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 6,840,138 231,858,973,498 Rls. 2,730,065 $
62 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 6,689,707 226,599,743,248 Rls. 2,457,706 $
63 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 10,006,903 226,045,072,460 Rls. 2,560,264 $
64 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 786,708 211,448,229,926 Rls. 3,114,643 $
65 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 333,097 209,667,295,917 Rls. 2,498,228 $
66 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 312,417 204,140,507,527 Rls. 2,313,154 $
67 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 28,739,538 202,112,444,240 Rls. 4,809,268 $
68 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 13,300,020 198,219,935,590 Rls. 4,655,006 $
69 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 319,329 191,043,899,629 Rls. 2,280,941 $
70 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 10,000,000 184,899,000,000 Rls. 4,290,000 $
71 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 5,774,460 183,680,086,863 Rls. 2,203,350 $
72 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 261,120 183,165,888,000 Rls. 2,089,194 $
73 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 255,750 179,399,975,625 Rls. 1,918,125 $
74 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 12,131,254 178,329,438,000 Rls. 4,245,939 $
75 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 4,578,281 178,181,304,332 Rls. 1,825,237 $
76 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,813,394 173,656,896,000 Rls. 4,134,688 $
77 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,677,550 161,837,122,755 Rls. 1,832,971 $
78 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 10,093,630 159,805,580,122 Rls. 3,754,830 $
79 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 229,830 156,222,911,175 Rls. 1,723,725 $
80 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 909,400 155,618,287,258 Rls. 1,739,286 $
81 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 11,307,290 154,881,814,173 Rls. 3,957,551 $
82 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو 946,808 152,995,789,170 Rls. 1,659,706 $
83 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 8,928,329 146,256,852,000 Rls. 3,482,306 $
84 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 74,500,120 144,821,499,224 Rls. 1,639,002 $
85 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 8,943,564 136,165,788,000 Rls. 3,130,248 $
86 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 8,049,399 134,428,026,000 Rls. 3,205,998 $
87 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 1,526,402 133,893,480,000 Rls. 3,187,940 $
88 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 9,037,526 132,851,670,000 Rls. 3,163,135 $
89 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس بر اساس مس -روي (برنج) 268,485 128,874,646,924 Rls. 1,451,603 $
90 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,318,250 121,596,913,075 Rls. 1,445,485 $
91 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 3,820,000 121,445,058,000 Rls. 1,337,000 $
92 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27139000 ساير تفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز مواد معدني قيري 7,124,715 119,695,212,000 Rls. 2,849,886 $
93 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74091900 صفحه، ورق ونوا ر، ا زمس تصفيه شده، بصورت غيرطومار، به ضخامت بيش از 0.15 ميليمتر. 186,550 117,536,449,200 Rls. 1,402,078 $
94 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 81,800,000 110,496,879,681 Rls. 1,276,871 $
95 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 6,406,554 106,515,977,400 Rls. 2,536,095 $
96 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 6,048,486 101,614,548,000 Rls. 2,419,394 $
97 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 491,533 100,000,000,000 Rls. 2,383,935 $
98 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,036,175 99,359,981,328 Rls. 1,127,494 $
99 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 437,754 92,751,977,055 Rls. 1,046,849 $
100 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,986,054 92,192,037,228 Rls. 1,045,119 $
مجموع کل
63,707,938,359,143 ريال
مجموع کل
1,165,378,150 دلار