آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 390,000 26,315,100,000 Rls. 626,550 $
2 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 320,400 13,606,320,000 Rls. 323,960 $
3 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 119,600 11,431,038,280 Rls. 123,160 $
4 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 176,000 11,385,847,200 Rls. 269,360 $
5 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 891,265 9,773,855,904 Rls. 229,424 $
6 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 147,150 9,564,786,000 Rls. 227,733 $
7 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 224,984 9,545,220,600 Rls. 226,527 $
8 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 734,680 8,882,235,600 Rls. 211,481 $
9 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 206,314 8,663,464,000 Rls. 209,816 $
10 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 530,605 8,119,745,245 Rls. 188,827 $
11 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 170,200 7,880,666,400 Rls. 180,720 $
12 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 103,800 7,164,048,672 Rls. 89,417 $
13 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 526,940 6,886,354,515 Rls. 163,367 $
14 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,000 6,877,830,000 Rls. 173,000 $
15 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 317,940 5,898,446,400 Rls. 137,870 $
16 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 135,780 5,755,008,000 Rls. 137,024 $
17 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 420,476 5,545,764,000 Rls. 132,042 $
18 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 67,200 5,537,280,000 Rls. 67,200 $
19 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 14,600 5,518,800,000 Rls. 131,400 $
20 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 437,066 5,181,220,800 Rls. 123,363 $
21 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,400 4,762,800,000 Rls. 113,400 $
22 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 22,348 4,011,487,916 Rls. 44,240 $
23 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 34,800 3,705,844,080 Rls. 41,386 $
24 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 20,518 3,563,121,596 Rls. 38,792 $
25 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 35,800 3,173,107,200 Rls. 35,800 $
26 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 31,800 3,160,784,320 Rls. 35,360 $
27 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 11,000 3,050,718,000 Rls. 33,000 $
28 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 30,922 2,935,417,063 Rls. 35,435 $
29 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 35,000 2,916,628,000 Rls. 32,306 $
30 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 69,175 2,879,482,200 Rls. 68,417 $
31 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,835,000,000 Rls. 67,500 $
32 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 67,200 2,822,400,000 Rls. 67,200 $
33 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 60,000 2,817,980,000 Rls. 66,000 $
34 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 146,200 2,784,511,343 Rls. 41,704 $
35 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 53,000 2,713,819,200 Rls. 63,600 $
36 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 6,416 2,507,552,853 Rls. 27,591 $
37 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 68,000 2,500,020,000 Rls. 64,600 $
38 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 64,452 2,449,862,270 Rls. 57,506 $
39 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 27132000 قيرنفت 257,121 2,327,184,500 Rls. 53,995 $
40 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 19,960 2,305,380,000 Rls. 54,890 $
41 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 19,700 2,300,270,500 Rls. 54,175 $
42 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 21,989 2,209,620,000 Rls. 52,610 $
43 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,600 2,156,787,552 Rls. 24,429 $
44 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 48,060 2,155,188,000 Rls. 51,314 $
45 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 85,024 2,109,983,558 Rls. 25,694 $
46 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 188,510 2,087,756,670 Rls. 53,390 $
47 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 32,000 2,069,539,200 Rls. 48,960 $
48 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 14,093 2,035,231,550 Rls. 23,214 $
49 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 73,386 2,013,914,354 Rls. 22,171 $
50 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 28,000 1,978,956,000 Rls. 47,118 $
51 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 15,248 1,928,591,076 Rls. 20,435 $
52 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 41,000 1,916,214,000 Rls. 44,400 $
53 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 1,897,940,000 Rls. 44,000 $
54 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68029290 ساير سنگ هاي آهکي غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 25,850 1,890,000,000 Rls. 45,000 $
55 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 2,700 1,851,462,900 Rls. 18,900 $
56 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 19,916 1,814,433,642 Rls. 18,522 $
57 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 14,383 1,780,002,000 Rls. 42,381 $
58 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 8,870 1,772,534,676 Rls. 20,501 $
59 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,150 1,745,515,737 Rls. 20,979 $
60 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 18,400 1,724,356,000 Rls. 17,602 $
61 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 9,508 1,724,041,664 Rls. 19,232 $
62 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 35,000 1,674,938,000 Rls. 39,400 $
63 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 6,420 1,672,879,997 Rls. 17,077 $
64 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 36,000 1,663,200,000 Rls. 39,600 $
65 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 17,000 1,643,505,600 Rls. 20,400 $
66 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 20,004 1,641,676,736 Rls. 18,004 $
67 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 29,297 1,635,900,000 Rls. 38,950 $
68 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 15,165 1,620,485,532 Rls. 38,501 $
69 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 8,367 1,576,005,155 Rls. 16,088 $
70 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 20,004 1,542,924,796 Rls. 18,004 $
71 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 164,290 1,526,700,645 Rls. 36,143 $
72 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08055010 لیمو خشک 4,395 1,522,198,885 Rls. 18,295 $
73 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 17,640 1,511,730,360 Rls. 17,640 $
74 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 39,440 1,490,832,000 Rls. 35,496 $
75 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68029290 ساير سنگ هاي آهکي غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 99,000 1,470,000,000 Rls. 35,000 $
76 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 09109919 ساير ادويه جات به غير ازآويشن وبرگ بو در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 3,486 1,374,589,440 Rls. 31,374 $
77 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,984 1,347,192,000 Rls. 32,076 $
78 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 15,571 1,262,080,330 Rls. 29,585 $
79 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,569 1,234,787,568 Rls. 14,812 $
80 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 39,500 1,233,551,406 Rls. 14,394 $
81 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,600 1,209,600,000 Rls. 28,800 $
82 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 19,400 1,174,113,220 Rls. 13,580 $
83 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 14,200 1,142,393,575 Rls. 13,330 $
84 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 21061011 مواد پروتئيني تكستوره سويا 7,949 1,114,123,385 Rls. 25,350 $
85 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 8,312 1,105,451,987 Rls. 13,180 $
86 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 96,240 1,073,688,000 Rls. 25,564 $
87 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 27132000 قيرنفت 120,098 1,062,846,460 Rls. 25,220 $
88 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 95,560 1,029,672,000 Rls. 24,516 $
89 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 15,000 1,008,000,000 Rls. 24,000 $
90 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 26,120 987,336,000 Rls. 23,508 $
91 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 8,574 947,247,770 Rls. 22,153 $
92 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 124,430 925,260,000 Rls. 22,030 $
93 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 61,540 921,900,000 Rls. 21,950 $
94 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 5,687 911,736,000 Rls. 21,708 $
95 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 9,000 898,800,000 Rls. 21,400 $
96 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 94,880 876,666,000 Rls. 20,873 $
97 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 50,000 874,894,513 Rls. 9,943 $
98 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 94,600 874,104,000 Rls. 20,812 $
99 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 5,360 873,801,600 Rls. 20,256 $
100 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی استراليا 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 2,700 862,347,600 Rls. 10,800 $
مجموع کل
329,437,631,796 ريال
مجموع کل
6,649,805 دلار