آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 20,529,220 665,687,990,574 Rls. 7,699,464 $
2 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 1,000,000 35,983,461,000 Rls. 416,191 $
3 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 15,468,288,000 Rls. 192,000 $
4 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 457,630 10,494,330,000 Rls. 249,865 $
5 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 210,580 8,844,360,000 Rls. 210,580 $
6 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 417,523 7,025,084,553 Rls. 167,009 $
7 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 361,394 4,249,980,000 Rls. 101,190 $
8 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 77,949 4,124,134,510 Rls. 93,539 $
9 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 84,125 3,900,513,605 Rls. 92,537 $
10 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 115,354 2,184,732,480 Rls. 51,333 $
11 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 27,600 2,138,496,000 Rls. 50,840 $
12 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 45,600 2,106,720,000 Rls. 50,160 $
13 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 96,400 1,225,980,000 Rls. 29,190 $
14 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 69,990 1,128,834,000 Rls. 26,877 $
15 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 4,380 551,880,000 Rls. 13,140 $
16 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 5,500 523,076,950 Rls. 6,050 $
17 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 15,500 423,108,000 Rls. 10,074 $
18 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اردن 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز، که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قند معكوس 24,000 403,200,000 Rls. 9,600 $
مجموع کل
766,464,169,672 ريال
مجموع کل
9,469,639 دلار
[1]