آمار کل " صادرات به" کشور (اتيوپي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 27132000 قيرنفت 1,995,424 57,383,193,940 Rls. 585,776 $
2 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 27132000 قيرنفت 3,086,622 24,443,299,471 Rls. 648,190 $
3 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 27132000 قيرنفت 2,480,544 22,186,014,840 Rls. 520,914 $
4 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 173,008 16,309,205,292 Rls. 190,308 $
5 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 140,000 14,042,336,000 Rls. 154,000 $
6 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 27132000 قيرنفت 1,012,000 8,972,063,100 Rls. 212,520 $
7 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 209,700 8,812,533,456 Rls. 97,018 $
8 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 246,749 8,488,367,104 Rls. 160,386 $
9 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 288,750 7,886,757,900 Rls. 187,687 $
10 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 216,275 7,853,537,848 Rls. 90,566 $
11 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 27132000 قيرنفت 864,644 7,444,584,000 Rls. 177,252 $
12 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 140,000 6,468,000,000 Rls. 154,000 $
13 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 102,812 5,506,544,800 Rls. 66,827 $
14 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,300 447,300,000 Rls. 10,650 $
15 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 8,600 336,000,000 Rls. 3,819 $
مجموع کل
196,579,737,751 ريال
مجموع کل
3,259,912 دلار
[1]