آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 2,754,000 291,897,647,946 Rls. 3,252,555 $
2 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 2,432,000 239,769,263,696 Rls. 2,902,634 $
3 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 2,355,450 163,704,403,986 Rls. 3,897,725 $
4 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,365,750 148,542,704,702 Rls. 1,607,373 $
5 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 2,153,400 133,114,421,185 Rls. 3,111,654 $
6 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,314,400 87,394,882,808 Rls. 2,076,353 $
7 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 169,452 59,990,364,000 Rls. 1,428,342 $
8 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 162,902 54,735,072,000 Rls. 1,303,216 $
9 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 524,250 51,003,311,750 Rls. 600,974 $
10 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 142,500 49,708,320,000 Rls. 1,164,250 $
11 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 511,000 33,982,682,465 Rls. 811,924 $
12 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 512,250 32,921,835,615 Rls. 783,854 $
13 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 25,924,920,000 Rls. 588,000 $
14 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 69,886 24,545,009,910 Rls. 583,018 $
15 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 254,100 20,289,122,700 Rls. 231,741 $
16 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,140 12,553,380,000 Rls. 298,890 $
17 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 144,000 9,465,684,480 Rls. 225,373 $
18 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,402 8,711,514,000 Rls. 207,417 $
19 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 30,000 8,573,499,000 Rls. 99,000 $
20 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 150,000 8,336,496,000 Rls. 198,488 $
21 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 30,000 7,975,836,000 Rls. 99,000 $
22 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,450 7,709,674,500 Rls. 181,575 $
23 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 6,804,000,000 Rls. 162,000 $
24 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 116,000 5,744,756,000 Rls. 77,976 $
25 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 100,000 5,481,450,000 Rls. 130,000 $
26 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 3,876,466,000 Rls. 44,000 $
27 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي يا تزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي يا كار و اماكن عمومي يا خصوصي مانند ميز، مبل و غيره از ساير مواد شامل حصير، بيد سبدي و بامبو يا مواد مشابه 15,240 3,797,800,500 Rls. 43,318 $
28 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 49,500 3,373,977,915 Rls. 76,891 $
29 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40% به هم فشرده نشده 965,000 2,837,100,000 Rls. 67,550 $
30 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 15,000 2,645,400,000 Rls. 60,000 $
31 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 15,000 2,536,200,000 Rls. 60,000 $
32 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 14,976 2,498,276,250 Rls. 59,250 $
33 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 47,500 2,001,792,500 Rls. 47,500 $
34 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,885,378,000 Rls. 22,000 $
35 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,013 1,836,842,376 Rls. 22,034 $
36 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 20,000 1,729,180,000 Rls. 19,586 $
37 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 39,690 1,697,541,300 Rls. 39,690 $
38 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 18,000 1,686,870,000 Rls. 18,000 $
39 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 101,800 1,680,000,000 Rls. 40,000 $
40 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 19,475 1,668,988,025 Rls. 19,475 $
41 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 62,000 1,646,420,000 Rls. 38,200 $
42 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 17,000 1,593,155,000 Rls. 16,263 $
43 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 45,260 1,396,920,000 Rls. 33,260 $
44 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 31,750 1,333,500,000 Rls. 31,750 $
45 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 09023090 چاي سياه (تخميرشده) و جزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمتر از 3 کيلوگرم 11,250 1,252,104,000 Rls. 29,812 $
46 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 23,019 1,196,706,000 Rls. 28,493 $
47 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 26159090 سايرسنگهاي نيوبيوم وتانتال وكنستانتره آن 24,790 1,041,180,000 Rls. 24,790 $
48 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 106,300 984,082,880 Rls. 23,386 $
49 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 924,000,000 Rls. 22,000 $
50 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 87085019 محورهاي محرک با ديفرا نسيل، بجزانواع مورداستفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 6,900 882,000,000 Rls. 21,000 $
51 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 11,431 847,350,000 Rls. 20,175 $
52 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 22,000 832,040,000 Rls. 22,000 $
53 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 45,100 792,241,934 Rls. 9,922 $
54 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 14,775 791,961,000 Rls. 18,206 $
55 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 5,815 762,019,440 Rls. 18,143 $
56 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 25161200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 49,820 732,354,000 Rls. 17,437 $
57 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 4,180 672,601,020 Rls. 15,726 $
58 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,500 662,160,000 Rls. 7,500 $
59 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 15,525 652,050,000 Rls. 15,525 $
60 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 25151120 ک کک ک تراورتن 86,760 594,837,280 Rls. 13,556 $
61 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 15,450 582,264,150 Rls. 15,450 $
62 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 74,033 559,985,612 Rls. 14,807 $
63 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 8,491 481,446,000 Rls. 11,463 $
64 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 207,505 471,282,000 Rls. 11,221 $
65 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 22,500 378,000,000 Rls. 9,000 $
66 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 17,170 360,570,000 Rls. 8,585 $
67 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 68109900 اشياء از سيمان، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 101,000 360,570,000 Rls. 8,585 $
68 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 94034000 مبل هاي چوبي از انواعي که در آشپزخانه مورد استفاده قرار مي گيرند 2,400 359,545,200 Rls. 8,561 $
69 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 2,000 336,000,000 Rls. 8,000 $
70 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,696 326,292,330 Rls. 7,629 $
71 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 25199090 اکسيدهاي منيزيم حتي خالص 25,492 261,287,902 Rls. 5,955 $
72 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 69074090 ک ک ک سایر 44,510 252,334,756 Rls. 5,984 $
73 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 28421010 زئوليت 98,000 234,750,180 Rls. 2,715 $
74 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 25,000 232,088,115 Rls. 6,157 $
75 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 6,705 211,176,000 Rls. 5,028 $
76 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 25151190 ک کک ک مرمریت 23,110 202,813,360 Rls. 4,622 $
77 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 24,000 196,341,472 Rls. 2,271 $
78 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 21,410 179,844,000 Rls. 4,282 $
79 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 2,375 179,508,000 Rls. 4,274 $
80 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 68159990 سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر 109,000 137,340,000 Rls. 3,270 $
81 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 19052000 ک نان زنجبیلی و همانند/محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي، حتي داراي كاكائو؛ فطير (Communion wafers)، كاشه خالي براي مصارف داروئي، خمير براي لاك و مهر، خميرهاي خشك كرده آرد، نشاسته يا فكول بهکشكل ورق (Rice paper) و محصولات همانند. 7,020 117,936,000 Rls. 2,808 $
82 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 504 95,256,000 Rls. 2,268 $
83 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 22011000 آب معدني و آب گازدار شده 12,900 93,597,000 Rls. 2,228 $
84 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 739 35,322,000 Rls. 812 $
85 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 379 29,254,680 Rls. 684 $
86 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 216 4,326,000 Rls. 103 $
87 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 56039300 پارچه هاي نبافته، غير ازرشته هاي سنتتيک يا مصنوعي بوزن مترمربع بيش از70 گرم وحدا کثر150 گرم 52 2,226,000 Rls. 53 $
مجموع کل
1,560,903,104,920 ريال
مجموع کل
27,246,585 دلار
[1]