آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 30,000,000 609,035,000,000 Rls. 7,106,676 $
2 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,642,124 15,388,800,000 Rls. 366,400 $
3 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 1,000,000 14,280,000,000 Rls. 340,000 $
4 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم؛ پلي سولفورها؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 1,008,000 13,573,054,080 Rls. 322,560 $
5 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 74,900 12,191,251,380 Rls. 290,269 $
6 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,500,000 10,817,262,400 Rls. 132,402 $
7 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 720,000 10,223,166,000 Rls. 172,547 $
8 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 1,236,258 10,054,632,000 Rls. 239,396 $
9 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 99,784 7,170,659,835 Rls. 89,805 $
10 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 700,700 6,232,095,870 Rls. 147,147 $
11 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 686,220 6,086,519,910 Rls. 144,105 $
12 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 39,370 5,830,395,977 Rls. 154,706 $
13 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 116,035 5,657,320,882 Rls. 61,499 $
14 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم؛ پلي سولفورها؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 216,700 5,430,903,978 Rls. 144,106 $
15 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,390,900 5,294,095,641 Rls. 66,303 $
16 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,512,000 5,205,413,584 Rls. 60,094 $
17 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 269,180 5,136,920,460 Rls. 58,184 $
18 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 1,245,220 5,017,068,000 Rls. 119,454 $
19 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 425,000 4,931,111,800 Rls. 56,450 $
20 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,311,800 4,784,448,920 Rls. 53,498 $
21 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 157,107 4,410,861,480 Rls. 102,119 $
22 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 200,000 4,318,230,400 Rls. 53,600 $
23 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 22,300 4,212,874,842 Rls. 48,052 $
24 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم؛ پلي سولفورها؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 252,000 3,423,974,400 Rls. 80,640 $
25 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 29242940 استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي (DC) 19,980 3,418,178,400 Rls. 79,920 $
26 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 216,440 3,363,444,000 Rls. 80,082 $
27 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 29242940 استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي (DC) 19,980 3,356,640,000 Rls. 79,920 $
28 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 25199090 اکسيدهاي منيزيم حتي خالص 306,931 3,046,597,106 Rls. 71,584 $
29 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 270,025 2,808,136,361 Rls. 33,044 $
30 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 102,190 2,789,766,000 Rls. 66,423 $
31 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 135,120 2,785,772,090 Rls. 29,726 $
32 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 300,300 2,648,646,000 Rls. 63,063 $
33 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 14,000 2,240,059,958 Rls. 51,050 $
34 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 53,000 2,221,800,000 Rls. 52,900 $
35 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 13,200 2,144,086,560 Rls. 51,050 $
36 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 48,730 2,108,900,400 Rls. 48,730 $
37 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 118,770 1,895,544,000 Rls. 45,132 $
38 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 48,250 1,823,850,000 Rls. 43,425 $
39 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 10,200 1,657,101,600 Rls. 39,455 $
40 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 35,500 1,633,800,000 Rls. 38,900 $
41 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27101940 روغن پايه معدني 94,850 1,530,385,780 Rls. 36,043 $
42 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 18,310 1,523,417,634 Rls. 16,479 $
43 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 35,000 1,470,000,000 Rls. 35,000 $
44 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 20,000 1,454,128,000 Rls. 15,516 $
45 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 29,600 1,429,680,000 Rls. 34,040 $
46 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 33,600 1,425,144,000 Rls. 33,600 $
47 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 33,600 1,411,200,000 Rls. 33,600 $
48 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 31,900 1,339,800,000 Rls. 31,900 $
49 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 831,800 1,338,750,000 Rls. 31,875 $
50 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 133,373 1,293,688,780 Rls. 29,342 $
51 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 140,140 1,236,018,000 Rls. 29,429 $
52 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 94017900 نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه نشده 9,158 1,224,930,000 Rls. 29,165 $
53 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 72,000 1,209,600,000 Rls. 28,800 $
54 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 41,864 1,142,904,000 Rls. 27,212 $
55 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 35,000 1,115,618,000 Rls. 28,000 $
56 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 40,450 1,104,264,000 Rls. 26,292 $
57 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 84798950 ماشين الات لاستيك دراور 1,640 1,077,500,000 Rls. 25,000 $
58 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 6,600 1,072,043,280 Rls. 25,525 $
59 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 11,490 939,821,103 Rls. 10,341 $
60 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 88,880 842,863,500 Rls. 19,554 $
61 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 18,302 803,091,760 Rls. 18,302 $
62 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,550 778,202,940 Rls. 9,335 $
63 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 475,410 757,512,000 Rls. 18,036 $
64 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 17,500 744,800,000 Rls. 17,500 $
65 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 39069050 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموست محلول درحلالهاي آلي 30,400 740,880,000 Rls. 17,640 $
66 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 17,500 737,887,500 Rls. 17,500 $
67 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 25202000 گچ 279,000 726,038,910 Rls. 8,370 $
68 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 69,640 643,482,000 Rls. 15,321 $
69 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 45,000 638,400,000 Rls. 15,200 $
70 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 67,810 626,598,000 Rls. 14,919 $
71 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 47,930 605,462,546 Rls. 6,662 $
72 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 25202000 گچ 304,440 499,033,934 Rls. 5,176 $
73 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 45,037 416,136,000 Rls. 9,908 $
74 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 32,500 405,090,000 Rls. 9,645 $
75 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 395,622,500 Rls. 9,250 $
76 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 3,500 381,708,600 Rls. 4,073 $
77 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 24,000 372,960,000 Rls. 8,880 $
78 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 9,065 342,657,000 Rls. 8,158 $
79 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 68091100 صفحه، ورق، لوحه، چهارگوش واشياء همانند، تزيين نشده از گچ يا تركيباتي كه اساس آن ها گچ باشد،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يا مقوا 42,000 336,000,000 Rls. 8,000 $
80 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 800 313,475,200 Rls. 3,200 $
81 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 94017100 نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه شده 1,288 290,472,000 Rls. 6,916 $
82 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 24,000 277,664,760 Rls. 3,370 $
83 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 82,060 266,301,010 Rls. 3,016 $
84 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 25202000 گچ 218,740 235,761,000 Rls. 5,469 $
85 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 29051100 متانول 13,840 234,006,720 Rls. 5,536 $
86 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 13,400 221,745,093 Rls. 5,182 $
87 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 15,430 197,982,330 Rls. 4,629 $
88 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 2,400 129,300,000 Rls. 3,000 $
89 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 25202000 گچ 128,150 91,518,000 Rls. 2,179 $
90 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آفريقاي جنوبي 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 8 867,430 Rls. 10 $
مجموع کل
857,040,797,624 ريال
مجموع کل
12,095,511 دلار
[1]