آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 5,179,816 233,852,687,363 Rls. 2,833,359 $
2 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 2,726,650 131,078,265,943 Rls. 1,492,531 $
3 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 2,139,740 97,471,388,165 Rls. 1,108,542 $
4 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 1,813,480 84,417,495,078 Rls. 991,973 $
5 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 986,440 34,833,837,373 Rls. 539,583 $
6 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 673,410 27,811,070,995 Rls. 338,701 $
7 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمتر از600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروکش ياآبکاري نشد 511,550 26,666,148,325 Rls. 281,353 $
8 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 402,320 17,699,751,506 Rls. 201,172 $
9 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 156,160 16,990,765,376 Rls. 203,008 $
10 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 458,100 15,675,840,166 Rls. 178,781 $
11 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 324,850 15,442,236,753 Rls. 173,003 $
12 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 424,490 14,651,608,607 Rls. 182,215 $
13 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 156,000 14,612,726,856 Rls. 168,792 $
14 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 273,395 12,724,453,157 Rls. 148,454 $
15 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 266,891 12,417,925,170 Rls. 142,749 $
16 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72299090 ساير مفتولها ا زفولادهاي ممزوج غير مذکور در جاي ديگر 199,330 11,424,632,391 Rls. 129,663 $
17 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 284,410 10,106,409,522 Rls. 116,893 $
18 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 78,000 8,453,109,600 Rls. 101,596 $
19 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 153,240 8,366,904,000 Rls. 199,212 $
20 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 78,000 8,355,360,000 Rls. 101,400 $
21 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 08061000 انگور تازه 132,508 8,172,184,800 Rls. 99,177 $
22 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72299090 ساير مفتولها ا زفولادهاي ممزوج غير مذکور در جاي ديگر 99,920 8,017,298,406 Rls. 89,928 $
23 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 146,570 6,746,660,173 Rls. 80,174 $
24 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 130,840 5,895,077,060 Rls. 67,880 $
25 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 122,315 5,513,054,400 Rls. 66,906 $
26 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 100,035 4,929,257,514 Rls. 55,020 $
27 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 273,495 4,814,460,000 Rls. 114,630 $
28 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 201,450 4,628,106,000 Rls. 110,193 $
29 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 08061000 انگور تازه 66,460 4,346,310,484 Rls. 50,716 $
30 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج، گرم نورد، گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که در جاي ديگرذکرنشده. 102,670 4,149,448,720 Rls. 47,440 $
31 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 41,400 3,692,569,500 Rls. 41,400 $
32 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 08109020 زرشك تازه 12,079 3,493,906,052 Rls. 38,444 $
33 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 75,590 3,459,164,725 Rls. 41,575 $
34 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 149,415 3,451,518,000 Rls. 82,179 $
35 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 52,000 2,839,200,000 Rls. 67,600 $
36 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 11,526 2,618,975,232 Rls. 29,664 $
37 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 39169090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد.. از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 22,515 2,053,007,760 Rls. 22,515 $
38 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 64029100 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچو يا پلاستيک. 21,180 1,779,120,000 Rls. 42,360 $
39 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 64029100 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچو يا پلاستيک. 20,900 1,722,160,000 Rls. 20,900 $
40 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 24,875 1,641,560,096 Rls. 18,656 $
41 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 4,650 1,620,895,500 Rls. 18,375 $
42 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 8,500 1,312,551,300 Rls. 14,450 $
43 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 08094000 آلو و گوجه، تازه 6,500 1,094,281,500 Rls. 12,481 $
44 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 9,686 968,267,482 Rls. 10,654 $
45 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 9,000 845,963,775 Rls. 9,649 $
46 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 84146010 هود آشپزخانه 3,050 799,200,720 Rls. 9,060 $
47 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 9,300 763,602,912 Rls. 8,649 $
48 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 24,925 575,778,000 Rls. 13,709 $
49 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 69,312 569,713,600 Rls. 6,914 $
50 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 4,000 561,170,000 Rls. 6,401 $
51 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 68053090 پودر يا دانه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا ز ساير مواد غير مذکور در جاي ديگر 5,900 371,700,000 Rls. 8,850 $
52 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 73129000 نوا رهاي گيس باف، طناب بار (sling) واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد،عايق نشده براي مصرف برق. 1,950 308,289,267 Rls. 3,861 $
53 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 5,700 287,280,000 Rls. 6,840 $
54 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,900 251,404,200 Rls. 2,850 $
55 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 51,775 192,145,140 Rls. 2,385 $
56 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 19,796 119,188,800 Rls. 1,350 $
57 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 600 105,854,400 Rls. 1,200 $
58 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه پاکستان 59080000 فتيله هاي نسجي، تار و پودباف، گيس باف يا كشباف، براي چراغ، بخاري، فندك، شمع يا مصارف همانند؛ توري چراغ زنبوري و پارچه هاي كشباف لوله اي كه براي ساختن توري به كار مي رود، حتي آغشته 500 79,390,800 Rls. 900 $
مجموع کل
897,842,332,664 ريال
مجموع کل
10,958,914 دلار
[1]