آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,662,190 78,611,308,256 Rls. 917,193 $
2 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,837,140 78,453,187,002 Rls. 917,241 $
3 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,312,560 62,352,176,960 Rls. 1,460,831 $
4 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 2,267,404 59,952,089,948 Rls. 680,222 $
5 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,128,580 56,265,110,942 Rls. 620,724 $
6 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 476,630 54,808,578,390 Rls. 618,931 $
7 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 2,105,124 52,529,781,148 Rls. 631,538 $
8 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 1,099,180 50,026,943,844 Rls. 601,877 $
9 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,067,875 48,591,191,009 Rls. 587,334 $
10 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 937,960 39,525,395,653 Rls. 494,508 $
11 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 148,960 39,373,764,020 Rls. 901,209 $
12 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 266,200 38,004,325,945 Rls. 452,777 $
13 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 726,700 32,833,299,257 Rls. 396,705 $
14 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 207,600 31,949,995,075 Rls. 355,465 $
15 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,322,290 31,041,851,400 Rls. 739,092 $
16 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 859,200 27,142,228,348 Rls. 310,297 $
17 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 554,000 26,655,028,060 Rls. 298,620 $
18 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 1,153,450 26,570,502,000 Rls. 632,631 $
19 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,168,160 26,519,892,000 Rls. 631,426 $
20 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 571,510 26,004,777,534 Rls. 314,241 $
21 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,067,610 25,129,484,110 Rls. 587,191 $
22 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 495,075 24,259,130,187 Rls. 269,899 $
23 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,037,150 24,028,027,491 Rls. 570,434 $
24 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 474,610 22,478,822,475 Rls. 261,712 $
25 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 768,852 20,147,205,406 Rls. 230,658 $
26 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 75,800 19,312,033,815 Rls. 458,011 $
27 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 375,330 18,097,007,961 Rls. 206,433 $
28 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 69074090 ک ک ک سایر 1,823,449 16,360,177,618 Rls. 190,147 $
29 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 360,310 15,765,578,000 Rls. 360,310 $
30 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 251,510 15,662,944,218 Rls. 180,070 $
31 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 506,290 15,031,787,040 Rls. 347,667 $
32 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 476,745 14,953,196,046 Rls. 171,696 $
33 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 82,000 14,836,073,000 Rls. 164,000 $
34 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 211,120 13,505,578,097 Rls. 158,639 $
35 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72089000 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mmغير مذکور در جاي ديگر 726,200 12,962,659,500 Rls. 308,635 $
36 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 125,000 12,765,620,000 Rls. 142,864 $
37 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 364,715 12,328,078,344 Rls. 188,465 $
38 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 69074090 ک ک ک سایر 1,259,247 11,891,607,366 Rls. 137,923 $
39 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 152,700 11,443,227,264 Rls. 125,496 $
40 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 69074090 ک ک ک سایر 2,338,014 10,985,375,430 Rls. 124,491 $
41 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 69074090 ک ک ک سایر 2,135,168 10,219,727,114 Rls. 119,639 $
42 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72089000 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mmغير مذکور در جاي ديگر 542,420 10,100,519,280 Rls. 239,478 $
43 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 69074090 ک ک ک سایر 1,467,726 9,582,356,948 Rls. 104,469 $
44 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 365,060 8,588,378,440 Rls. 200,784 $
45 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 170,910 8,571,387,184 Rls. 94,001 $
46 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 299,475 8,173,205,480 Rls. 89,843 $
47 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 46,954 8,047,821,692 Rls. 97,668 $
48 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 48,300 7,316,675,900 Rls. 82,110 $
49 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 299,360 6,938,822,374 Rls. 164,650 $
50 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 312,880 6,830,838,000 Rls. 162,639 $
51 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 88,350 6,697,636,800 Rls. 75,927 $
52 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 122,690 6,210,272,880 Rls. 67,481 $
53 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 303,490 5,893,605,900 Rls. 140,323 $
54 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 23,000 5,664,167,712 Rls. 62,118 $
55 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 229,180 5,356,411,200 Rls. 127,534 $
56 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 96,000 4,639,441,920 Rls. 50,880 $
57 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 22,530 3,964,874,460 Rls. 45,060 $
58 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72089000 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mmغير مذکور در جاي ديگر 206,510 3,709,911,090 Rls. 87,767 $
59 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 153,150 3,537,786,000 Rls. 84,233 $
60 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 49,640 3,451,191,042 Rls. 37,974 $
61 1 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 139,785 3,422,305,040 Rls. 85,946 $
62 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 18,000 3,175,200,000 Rls. 75,600 $
63 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 114,685 2,659,083,895 Rls. 63,077 $
64 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 23,700 2,658,925,440 Rls. 29,160 $
65 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 19,000 2,402,151,000 Rls. 57,000 $
66 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 63,630 2,362,122,000 Rls. 56,241 $
67 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 143,260 2,166,066,000 Rls. 51,573 $
68 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 50,000 1,996,872,000 Rls. 24,000 $
69 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 26,760 1,718,833,518 Rls. 19,813 $
70 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 2,300 1,705,527,210 Rls. 40,470 $
71 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 45,680 1,603,550,720 Rls. 36,544 $
72 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 23,420 1,532,469,146 Rls. 16,352 $
73 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72166900 پروفيل ا زآهن يا ا زفولاد، فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 65,460 1,512,168,000 Rls. 36,004 $
74 1 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 68080000 لوحه (Panel)، صفحه (Board)،ک چهارگوش (Tile)، بلوك (Block) و اشياء همانند از الياف نباتي، از كاه و كلش يا از تراشه، خردهکچوب، ريزه چوب، خاك اره يا از ساير آخال چوب كه با سيمان، گچ يا با ساير چسبانندهکهاي معدني به هم فشرده شده باشد. 17,870 1,501,080,000 Rls. 35,740 $
75 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 68,974 1,493,436,000 Rls. 29,636 $
76 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 85129090 ساير اجزاء و قطعات براي دستگاه هاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه، غير مذكور در جاي ديگر 1,000 1,481,488,800 Rls. 16,898 $
77 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 85359000 ساير دستگاه ها براي قطع ووصل و تغيير و حفاظت مدارهاي برقي، همچنين دوشاخه اتصال و جعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000، غير مذکور در جاي ديگر 7,500 1,454,625,000 Rls. 33,750 $
78 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 84238990 ساير ماشين الات توزين با ظرفيت بيش از kg 5000 بجزباسکولهاي الکترونيکي سيار 14,960 1,344,000,000 Rls. 32,000 $
79 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 70,580 1,231,944,000 Rls. 29,332 $
80 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 7,278 1,222,704,000 Rls. 29,112 $
81 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 3,300 1,210,983,600 Rls. 12,922 $
82 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 33051000 شامپوها 11,700 1,159,415,190 Rls. 13,410 $
83 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 23,500 1,092,679,500 Rls. 25,850 $
84 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 25,000 1,080,737,500 Rls. 12,500 $
85 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 46,355 1,070,800,500 Rls. 25,495 $
86 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 20,500 1,037,259,000 Rls. 24,600 $
87 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 23,937 1,005,354,000 Rls. 23,937 $
88 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 41,120 949,872,000 Rls. 22,616 $
89 1 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 31,100 927,418,800 Rls. 22,081 $
90 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها، غير مذکور در جاي ديگر 10,500 920,222,100 Rls. 21,910 $
91 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 84261190 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 7,224 885,450,760 Rls. 21,082 $
92 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 85372090 تابلو پانل.و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي کنترل الکتريکي يا توزيع برق براي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 2,020 870,233,247 Rls. 20,720 $
93 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 47,815 869,129,170 Rls. 20,321 $
94 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن، براي کارروي سنگ، سرا ميک يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 2,430 858,126,336 Rls. 9,728 $
95 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 85443090 ساير مجموعه سيمها براي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 6,500 855,660,000 Rls. 19,500 $
96 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 84615090 ماشين هاي اره کردن ياقطع کردن براي کاربرروي فلزات ياسرمت ها 8,500 825,250,000 Rls. 9,413 $
97 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 73062110 لوله جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي جدا ره سازي ولوله گذا ري براي حفاري نفت وگازا زآهن يا ا زفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 22,900 803,881,600 Rls. 18,320 $
98 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 73079100 فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 1,700 707,211,900 Rls. 7,650 $
99 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 2,000 685,592,000 Rls. 8,000 $
100 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه عراق 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها، غير مذکور در جاي ديگر 20,000 674,488,820 Rls. 15,298 $
مجموع کل
1,409,784,389,367 ريال
مجموع کل
21,035,781 دلار