آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 54,608 51,039,214,983 Rls. 627,288 $
2 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 18,372 32,269,940,328 Rls. 349,068 $
3 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 19,962 22,674,996,800 Rls. 275,182 $
4 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 20,624 22,133,865,200 Rls. 252,459 $
5 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 40,150 17,778,343,000 Rls. 200,750 $
6 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 292,800 12,143,212,710 Rls. 225,731 $
7 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 299,960 9,402,110,190 Rls. 162,390 $
8 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 266,060 6,145,986,000 Rls. 146,333 $
9 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 278,380 5,815,740,000 Rls. 138,470 $
10 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 76169900 ساير مصنوعات از الومينيوم غير مذكور 27,850 5,278,311,550 Rls. 60,850 $
11 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 18,750 4,891,740,000 Rls. 116,470 $
12 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 32139000 رنگ ها براي نقاشي هنري، آموزش، تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگ هاي مشابه غير ازرنگ ها به صورت مجموعه 17,500 4,369,672,000 Rls. 53,030 $
13 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 141,800 3,257,730,000 Rls. 77,565 $
14 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 8,802 3,162,659,823 Rls. 39,609 $
15 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سایر 300,330 2,864,531,756 Rls. 30,986 $
16 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 21,700 2,425,751,860 Rls. 30,380 $
17 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 17,100 1,795,500,000 Rls. 42,750 $
18 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 5,700 491,340,000 Rls. 11,400 $
19 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 84798910 پرس هيدروليک دندا نسازي 1,400 451,158,400 Rls. 5,600 $
20 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 10,400 441,000,000 Rls. 10,500 $
21 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 84021900 سايرديگهاي مولد بخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار (Hybrid) که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,120 360,926,720 Rls. 4,480 $
22 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 1,062 127,196,271 Rls. 1,593 $
23 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه جمهوري عربي سوريه 82073000 ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. 300 95,816,400 Rls. 1,200 $
مجموع کل
209,416,743,991 ريال
مجموع کل
2,864,084 دلار
[1]