آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 1,105,830 54,156,336,763 Rls. 607,076 $
2 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 705,700 38,623,092,904 Rls. 417,596 $
3 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 70,300 34,884,237,500 Rls. 483,065 $
4 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 280,250 33,810,753,304 Rls. 393,471 $
5 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 27,100 25,042,691,480 Rls. 277,400 $
6 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 229,796 22,518,051,336 Rls. 363,784 $
7 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 492,030 22,456,096,961 Rls. 257,874 $
8 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 473,950 22,186,598,880 Rls. 259,250 $
9 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 150,770 19,739,037,894 Rls. 223,610 $
10 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 33051000 شامپوها 78,220 17,035,208,650 Rls. 195,550 $
11 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 326,520 15,727,695,334 Rls. 178,607 $
12 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 27,570 15,693,937,332 Rls. 188,842 $
13 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 33051000 شامپوها 65,750 15,012,727,500 Rls. 164,375 $
14 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 200,044 13,836,816,000 Rls. 329,448 $
15 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 67,500 12,309,840,000 Rls. 135,000 $
16 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 11,500 11,158,818,000 Rls. 126,500 $
17 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 238,930 10,634,923,679 Rls. 131,381 $
18 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 685,850 10,057,265,624 Rls. 131,247 $
19 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 145,460 10,036,063,043 Rls. 108,367 $
20 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 196,050 9,799,732,124 Rls. 107,429 $
21 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غير مذکور در جاي ديگر بجز در سرکه يا در جوهر سرکه 117,500 9,735,233,445 Rls. 111,195 $
22 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 202,400 9,695,132,908 Rls. 107,272 $
23 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 33051000 شامپوها 53,470 9,539,964,476 Rls. 109,809 $
24 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 30,750 9,372,437,150 Rls. 100,010 $
25 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 462,000 9,359,269,992 Rls. 110,880 $
26 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 221,270 9,282,449,418 Rls. 164,845 $
27 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 24,000 9,072,000,000 Rls. 216,000 $
28 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 32,500 8,468,610,000 Rls. 97,500 $
29 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 52,155 8,176,276,176 Rls. 93,524 $
30 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 819,495 8,094,075,742 Rls. 92,898 $
31 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 73,915 8,089,967,934 Rls. 88,698 $
32 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 148,400 8,069,511,420 Rls. 91,615 $
33 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 30,085 7,909,451,235 Rls. 90,255 $
34 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 44,590 7,765,237,520 Rls. 89,180 $
35 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 52,136 7,327,146,000 Rls. 105,786 $
36 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73221900 ساير را دياتور، باگرم کننده غير برقي و اجزاءو قطعات آن ها، از آهن ياا زفولاد غير مذكور در جاي ديگر 21,800 6,761,651,100 Rls. 78,900 $
37 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 45,800 6,520,893,000 Rls. 75,093 $
38 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 27,235 6,257,167,500 Rls. 77,431 $
39 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 72,000 6,213,045,600 Rls. 68,400 $
40 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 24,885 6,160,903,875 Rls. 70,271 $
41 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 23,270 6,155,394,570 Rls. 69,810 $
42 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 33,900 6,151,790,200 Rls. 67,800 $
43 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 142,605 6,135,160,838 Rls. 68,450 $
44 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 16,000 5,997,760,000 Rls. 64,000 $
45 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 293,798 5,673,376,239 Rls. 65,275 $
46 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 25,320 5,563,794,000 Rls. 64,644 $
47 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 32,600 5,429,440,400 Rls. 65,200 $
48 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 109,620 5,343,841,173 Rls. 60,291 $
49 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 29,410 5,325,140,410 Rls. 59,683 $
50 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 492,925 5,298,509,566 Rls. 57,649 $
51 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 77,980 5,256,301,959 Rls. 59,655 $
52 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 24,900 5,189,409,000 Rls. 62,250 $
53 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 74,625 4,924,680,288 Rls. 55,968 $
54 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 96032900 فرچه ريش ترا شي، بروس مو، بروس ناخن، بروس مژه و ساير بروسهاي آرايشي مورد استفاده اشخاص 26,585 4,910,606,168 Rls. 60,262 $
55 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 97,980 4,757,752,032 Rls. 53,889 $
56 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 61,474 4,654,856,360 Rls. 52,253 $
57 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 789,425 4,639,767,532 Rls. 69,636 $
58 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 100,000 4,532,546,750 Rls. 53,000 $
59 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 16,380 4,465,990,620 Rls. 49,140 $
60 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 97,095 4,400,324,800 Rls. 53,402 $
61 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 100,015 4,377,379,104 Rls. 48,006 $
62 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 422,780 4,364,599,197 Rls. 49,053 $
63 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 15,700 4,342,800,000 Rls. 103,400 $
64 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 16,700 4,269,772,800 Rls. 50,100 $
65 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 70193910 پشم شيشه 39,512 4,072,496,656 Rls. 47,414 $
66 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 71,300 3,983,067,760 Rls. 45,485 $
67 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73221900 ساير را دياتور، باگرم کننده غير برقي و اجزاءو قطعات آن ها، از آهن ياا زفولاد غير مذكور در جاي ديگر 13,660 3,765,483,200 Rls. 42,650 $
68 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 43,100 3,680,789,400 Rls. 43,100 $
69 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 21,735 3,619,658,950 Rls. 36,950 $
70 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72161000 پروفيل بامقطعI،U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 70,930 3,419,323,777 Rls. 39,012 $
71 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 40,190 3,402,210,000 Rls. 81,005 $
72 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,276 3,393,507,768 Rls. 36,708 $
73 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 19,100 3,385,907,200 Rls. 38,200 $
74 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 12,150 3,268,410,000 Rls. 36,450 $
75 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 69,580 3,181,125,603 Rls. 36,569 $
76 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 20021000 ک گوجه فرنگی، کامل یا به صورت قطعه قطعه/گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا در جوهر سركه. 44,130 3,158,108,544 Rls. 39,552 $
77 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 17,800 3,132,479,600 Rls. 35,600 $
78 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 43,660 3,114,713,018 Rls. 38,294 $
79 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 47,444 3,108,504,000 Rls. 74,012 $
80 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 133,430 3,031,224,000 Rls. 72,172 $
81 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 17,000 2,999,208,000 Rls. 34,000 $
82 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 123,810 2,860,032,000 Rls. 68,096 $
83 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن براي کارروي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، و غيره 7,700 2,835,694,400 Rls. 30,800 $
84 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 21,860 2,787,420,000 Rls. 58,997 $
85 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 20,000 2,721,114,648 Rls. 31,752 $
86 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 56049000 ساير نخ نسجي ونوا رها، واشكال همانند آغشته ياا ندوده با كائوچو يا موادپلاستيكي 10,300 2,648,099,100 Rls. 30,900 $
87 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 9,220 2,640,058,680 Rls. 32,270 $
88 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 8,750 2,544,724,000 Rls. 28,000 $
89 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 66,700 2,538,043,855 Rls. 28,855 $
90 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 29,990 2,519,160,000 Rls. 59,980 $
91 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 7,000 2,472,064,000 Rls. 28,000 $
92 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 9,320 2,469,921,600 Rls. 27,960 $
93 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 48,530 2,450,026,652 Rls. 26,564 $
94 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 237,630 2,412,745,992 Rls. 28,197 $
95 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 28,515 2,395,260,000 Rls. 57,030 $
96 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 7,000 2,352,000,000 Rls. 56,000 $
97 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 10,500 2,347,577,920 Rls. 26,590 $
98 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 74,700 2,280,542,725 Rls. 40,123 $
99 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 22,050 2,255,792,000 Rls. 28,000 $
100 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه افغانستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دو يا چندشماره 8202 لغايت 8205 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي. 6,300 2,222,942,400 Rls. 25,200 $
مجموع کل
804,220,780,253 ريال
مجموع کل
10,072,737 دلار