آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 63,833 18,129,696,754 Rls. 216,234 $
2 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 81,722 12,981,584,308 Rls. 144,680 $
3 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 71,119 10,651,206,723 Rls. 113,295 $
4 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 50,651 9,052,594,947 Rls. 103,327 $
5 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 48,570 8,918,667,630 Rls. 105,363 $
6 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 55,089 7,942,870,805 Rls. 90,460 $
7 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 42,255 7,111,361,021 Rls. 81,200 $
8 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 81,702 6,860,683,823 Rls. 76,831 $
9 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 41,991 6,596,946,939 Rls. 73,679 $
10 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 41,501 6,538,626,382 Rls. 70,417 $
11 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 21,437 5,866,773,485 Rls. 69,447 $
12 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 43,170 5,791,267,858 Rls. 64,784 $
13 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 68,315 5,724,348,000 Rls. 136,294 $
14 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 60,040 4,961,725,180 Rls. 115,242 $
15 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 27,288 4,494,336,660 Rls. 48,906 $
16 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 17,234 4,462,152,802 Rls. 51,514 $
17 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 38,800 4,453,874,250 Rls. 50,801 $
18 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 15,856 4,121,841,312 Rls. 47,838 $
19 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 17,737 3,878,633,605 Rls. 44,716 $
20 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 24,148 3,873,681,092 Rls. 48,364 $
21 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 37,260 3,860,640,000 Rls. 91,920 $
22 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 18,430 3,798,087,152 Rls. 41,653 $
23 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 21,130 3,719,844,208 Rls. 40,052 $
24 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 15,322 3,668,396,400 Rls. 55,092 $
25 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 33,168 3,445,522,164 Rls. 46,950 $
26 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 12,572 3,375,370,258 Rls. 37,790 $
27 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 16,853 3,369,505,863 Rls. 40,948 $
28 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 18,461 3,274,636,065 Rls. 38,975 $
29 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 58,860 3,213,714,000 Rls. 76,517 $
30 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 37,894 3,177,734,181 Rls. 75,403 $
31 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 18,841 3,167,489,737 Rls. 37,912 $
32 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 35,097 2,972,676,000 Rls. 70,778 $
33 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 13,832 2,927,771,035 Rls. 33,155 $
34 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 31,701 2,861,495,230 Rls. 66,561 $
35 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 23,107 2,753,629,864 Rls. 33,257 $
36 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 13,200 2,746,434,600 Rls. 31,892 $
37 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 33,265 2,739,954,000 Rls. 65,237 $
38 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 14,123 2,708,667,580 Rls. 30,523 $
39 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 19,645 2,681,395,800 Rls. 43,486 $
40 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,001 2,632,612,542 Rls. 29,603 $
41 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 8,400 2,526,092,690 Rls. 42,320 $
42 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 12,580 2,478,629,544 Rls. 26,896 $
43 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 20,760 2,425,315,175 Rls. 27,346 $
44 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 19,180 2,416,680,000 Rls. 57,540 $
45 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 6,694 2,231,413,796 Rls. 25,487 $
46 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 11,013 2,226,692,810 Rls. 25,670 $
47 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 12,790 2,216,605,748 Rls. 23,158 $
48 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 12,520 2,215,481,664 Rls. 26,576 $
49 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 12,895 2,156,361,475 Rls. 31,053 $
50 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 13,500 2,005,357,500 Rls. 22,873 $
51 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 19,503 1,950,670,903 Rls. 22,149 $
52 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 6,013 1,862,433,200 Rls. 20,425 $
53 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 13,327 1,757,311,770 Rls. 23,803 $
54 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 7,296 1,723,650,491 Rls. 18,969 $
55 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 31,828 1,613,094,000 Rls. 38,407 $
56 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 22,346 1,594,572,000 Rls. 37,966 $
57 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,152 1,594,572,000 Rls. 37,966 $
58 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 7,685 1,591,692,486 Rls. 18,577 $
59 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 22,296 1,584,383,340 Rls. 36,652 $
60 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 11,084 1,568,958,950 Rls. 37,210 $
61 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 20,879 1,565,340,000 Rls. 37,270 $
62 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 8,580 1,560,398,338 Rls. 17,186 $
63 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 20,370 1,539,174,000 Rls. 36,647 $
64 1 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 31,256 1,522,920,000 Rls. 36,260 $
65 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 19,292 1,504,944,000 Rls. 35,832 $
66 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 9,009 1,487,940,445 Rls. 18,058 $
67 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 11,445 1,475,098,100 Rls. 34,327 $
68 1 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 15,292 1,434,552,000 Rls. 34,156 $
69 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 9,685 1,411,111,030 Rls. 17,088 $
70 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 10,681 1,368,486,000 Rls. 32,583 $
71 12 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 5,473 1,336,985,646 Rls. 14,719 $
72 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 08109020 زرشك تازه 7,300 1,326,891,800 Rls. 14,159 $
73 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 16,656 1,317,344,917 Rls. 31,283 $
74 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 15,580 1,298,934,000 Rls. 30,927 $
75 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 4,940 1,275,997,320 Rls. 13,616 $
76 10 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,670 1,250,027,816 Rls. 13,107 $
77 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 17,710 1,201,830,000 Rls. 28,615 $
78 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 10,581 1,191,888,211 Rls. 13,444 $
79 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,590 1,172,849,280 Rls. 13,917 $
80 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 13,600 1,168,096,000 Rls. 27,200 $
81 1 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 7,590 1,147,608,000 Rls. 27,324 $
82 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 10,735 1,118,670,000 Rls. 26,635 $
83 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 8,627 1,108,464,000 Rls. 26,392 $
84 8 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 11,440 1,105,104,000 Rls. 26,312 $
85 2 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 7,255 1,096,956,000 Rls. 26,118 $
86 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,800 1,058,942,140 Rls. 24,680 $
87 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 13,850 1,052,522,400 Rls. 24,488 $
88 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 16,602 1,036,798,830 Rls. 24,570 $
89 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 12,557 1,029,729,913 Rls. 24,413 $
90 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 17,540 1,024,716,000 Rls. 24,398 $
91 5 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,435 1,010,286,720 Rls. 24,048 $
92 7 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 11,292 1,006,278,000 Rls. 23,959 $
93 4 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 13,785 1,002,067,000 Rls. 23,450 $
94 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 15,271 1,001,616,000 Rls. 23,848 $
95 11 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,163 984,984,681 Rls. 11,699 $
96 9 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 5,900 972,320,000 Rls. 11,800 $
97 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 9,700 959,700,000 Rls. 22,850 $
98 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,760 954,287,520 Rls. 22,576 $
99 6 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,140 947,142,000 Rls. 22,551 $
100 3 1397 منطقه ویژه ایرانیان - زرندیه آلمان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 6,156 944,524,170 Rls. 22,395 $
مجموع کل
293,221,946,074 ريال
مجموع کل
4,307,038 دلار