آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس کويت 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 87,731,923 152,564,796,788 Rls. 1,840,091 $
2 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس کويت 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 63,866,438 128,228,556,258 Rls. 1,450,786 $
3 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس کويت 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 43,041,670 67,223,307,769 Rls. 773,661 $
4 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس کويت 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 44,483,910 65,391,282,600 Rls. 1,556,935 $
5 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس کويت 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 38,503,143 62,822,480,000 Rls. 1,350,110 $
6 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس کويت 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 39,449,040 58,200,618,000 Rls. 1,385,729 $
7 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس کويت 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 34,401,597 51,221,941,432 Rls. 1,206,555 $
8 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس کويت 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 39,209,802 51,062,516,737 Rls. 1,354,530 $
9 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس کويت 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,997,496 45,265,117,309 Rls. 513,420 $
10 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس کويت 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,998,090 20,892,491,760 Rls. 497,440 $
11 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس کويت 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,245,740 18,490,703,040 Rls. 431,100 $
12 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس کويت 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,836,289 14,608,217,794 Rls. 346,769 $
مجموع کل
735,972,029,487 ريال
مجموع کل
12,707,126 دلار
[1]