آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ژاپن 27090010 ميعانات گازي 56,405,000 2,667,392,276,214 Rls. 29,365,571 $
2 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ژاپن 27090010 ميعانات گازي 60,768,000 1,330,000,000,000 Rls. 31,637,036 $
3 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ژاپن 27090010 ميعانات گازي 56,368,000 1,290,000,000,000 Rls. 29,346,308 $
4 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ژاپن 27090010 ميعانات گازي 56,017,000 1,256,949,910,100 Rls. 29,163,571 $
5 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ژاپن 27090010 ميعانات گازي 55,994,000 1,224,370,000,000 Rls. 29,151,596 $
6 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ژاپن 27090010 ميعانات گازي 55,893,000 1,100,000,000,000 Rls. 29,099,014 $
7 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ژاپن 29051100 متانول 26,670,000 452,000,000,000 Rls. 10,685,336 $
8 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ژاپن 29051100 متانول 26,510,382 446,000,000,000 Rls. 10,621,384 $
9 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس ژاپن 29051100 متانول 31,498,810 426,000,000,000 Rls. 10,142,616 $
مجموع کل
10,192,712,186,314 ريال
مجموع کل
209,212,432 دلار
[1]