آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27090010 ميعانات گازي 250,167,000 11,830,396,650,462 Rls. 130,241,943 $
2 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27090010 ميعانات گازي 242,678,000 10,512,118,293,060 Rls. 126,343,020 $
3 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 465,981,189 10,045,811,000,000 Rls. 115,880,220 $
4 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 239,780,700 9,342,653,949,040 Rls. 111,223,074 $
5 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 206,782,025 8,926,592,178,979 Rls. 101,427,727 $
6 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 225,142,207 8,261,609,123,167 Rls. 90,794,391 $
7 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 355,101,431 6,920,885,000,000 Rls. 108,953,077 $
8 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 325,546,996 6,495,508,582,000 Rls. 154,654,974 $
9 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 86,083,056 5,175,607,420,259 Rls. 57,730,104 $
10 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 126,807,011 4,760,673,064,598 Rls. 52,524,020 $
11 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 252,192,699 4,613,651,718,561 Rls. 50,535,952 $
12 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 144,621,809 4,552,184,374,025 Rls. 83,775,235 $
13 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 243,620,210 4,224,000,000,000 Rls. 97,606,437 $
14 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 93,841,096 3,968,887,719,291 Rls. 45,551,376 $
15 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 100,970,134 3,814,000,000,000 Rls. 95,778,831 $
16 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 45,936,000 3,776,209,759,160 Rls. 45,021,288 $
17 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 113,868,535 3,722,625,000,000 Rls. 67,013,048 $
18 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 43,658,850 3,671,881,400,852 Rls. 41,575,886 $
19 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 239,394,235 3,643,000,000,000 Rls. 86,716,191 $
20 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 65,354,961 3,479,186,073,171 Rls. 40,305,456 $
21 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 37,978,880 3,475,662,428,502 Rls. 39,668,907 $
22 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 35,145,000 3,311,140,424,161 Rls. 36,086,772 $
23 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 186,759,626 3,143,920,000,000 Rls. 74,855,243 $
24 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 47,841,750 3,132,845,422,891 Rls. 47,268,175 $
25 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 68,907,530 3,131,131,240,775 Rls. 35,771,851 $
26 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 119,788,712 3,113,258,216,785 Rls. 73,842,866 $
27 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 147,586,712 3,072,734,952,000 Rls. 73,170,008 $
28 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 72,140,543 2,999,604,000,000 Rls. 71,419,138 $
29 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 75,389,452 2,986,982,143,726 Rls. 35,980,303 $
30 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 173,599,023 2,970,136,908,500 Rls. 69,552,448 $
31 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 71,193,382 2,960,220,838,260 Rls. 70,481,449 $
32 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 50,855,201 2,906,942,000,000 Rls. 35,278,422 $
33 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 172,126,608 2,905,000,000,000 Rls. 68,962,526 $
34 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 141,380,168 2,866,988,011,120 Rls. 66,260,633 $
35 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27090010 ميعانات گازي 58,643,000 2,783,913,081,296 Rls. 30,631,835 $
36 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 65,145,123 2,765,711,635,430 Rls. 64,493,671 $
37 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 156,472,086 2,748,570,066,818 Rls. 32,640,446 $
38 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 65,797,436 2,745,000,000,000 Rls. 65,139,462 $
39 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 50,686,252 2,737,401,398,582 Rls. 30,662,657 $
40 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 49,599,000 2,716,034,857,850 Rls. 63,191,997 $
41 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 30,977,510 2,656,011,754,641 Rls. 29,555,593 $
42 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 45,445,294 2,598,811,135,061 Rls. 28,514,507 $
43 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 129,119,342 2,555,405,478,836 Rls. 59,900,868 $
44 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27090010 ميعانات گازي 114,596,000 2,510,000,000,000 Rls. 59,660,969 $
45 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 57,095,958 2,499,396,833,911 Rls. 31,101,281 $
46 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 69,107,997 2,494,000,000,000 Rls. 59,367,140 $
47 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 178,300,126 2,448,126,000,000 Rls. 42,288,871 $
48 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 46,356,750 2,391,382,608,000 Rls. 56,937,622 $
49 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 50,094,000 2,372,783,726,232 Rls. 60,166,794 $
50 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 104,431,828 2,357,018,453,160 Rls. 56,119,487 $
51 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 160,931,931 2,344,000,000,000 Rls. 58,344,987 $
52 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 26,556,980 2,174,657,359,045 Rls. 24,608,153 $
53 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 40,342,500 2,167,932,859,290 Rls. 50,793,930 $
54 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 49,350,343 2,141,000,000,000 Rls. 48,856,839 $
55 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 26,358,750 2,124,602,801,739 Rls. 24,856,128 $
56 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 53,106,900 2,034,969,949,839 Rls. 22,989,882 $
57 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29025000 ا ستيرن 24,632,296 2,001,606,436,887 Rls. 22,870,636 $
58 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 99,403,391 1,971,277,721,954 Rls. 22,612,063 $
59 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 93,138,090 1,918,117,107,669 Rls. 48,799,423 $
60 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 23,265,000 1,892,810,965,311 Rls. 21,572,439 $
61 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 92,404,690 1,886,164,000,000 Rls. 44,908,678 $
62 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 171,610,925 1,822,872,000,000 Rls. 20,804,333 $
63 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 33,313,500 1,735,679,212,045 Rls. 41,182,825 $
64 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 81,119,664 1,731,000,000,000 Rls. 41,212,129 $
65 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 31,011,750 1,554,450,208,500 Rls. 37,010,720 $
66 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 16,409,250 1,421,222,272,300 Rls. 16,704,613 $
67 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 122,998,651 1,369,711,190,060 Rls. 32,021,261 $
68 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 27,101,250 1,367,155,527,776 Rls. 32,518,480 $
69 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29025000 ا ستيرن 28,298,665 1,354,916,325,000 Rls. 32,259,913 $
70 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27090010 ميعانات گازي 57,732,000 1,262,370,228,000 Rls. 30,056,434 $
71 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 63,203,269 1,213,450,000,000 Rls. 14,726,335 $
72 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 25,789,500 1,210,733,408,570 Rls. 30,967,509 $
73 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 15,691,500 1,210,236,396,138 Rls. 14,489,937 $
74 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27090010 ميعانات گازي 54,794,000 1,198,130,000,000 Rls. 28,526,852 $
75 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27090010 ميعانات گازي 54,368,000 1,190,000,000,000 Rls. 28,305,068 $
76 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 56,962,737 1,171,084,045,110 Rls. 27,436,278 $
77 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 112,250,883 1,144,000,000,000 Rls. 27,229,444 $
78 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 49,240,373 1,127,939,911,155 Rls. 26,732,106 $
79 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 34,794,601 1,125,257,000,000 Rls. 26,791,833 $
80 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27090010 ميعانات گازي 50,246,000 1,118,823,509,440 Rls. 26,159,072 $
81 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 13,464,000 1,086,311,879,817 Rls. 12,609,958 $
82 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 62,553,481 1,052,606,163,000 Rls. 25,062,051 $
83 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 21,161,250 1,042,138,418,000 Rls. 24,812,831 $
84 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 22,647,625 1,030,452,965,862 Rls. 19,157,649 $
85 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 22,718,000 986,551,000,000 Rls. 11,018,358 $
86 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 48,165,040 979,389,380,752 Rls. 10,776,376 $
87 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 45,929,665 967,000,000,000 Rls. 22,321,817 $
88 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 19,562,463 943,660,000,000 Rls. 13,898,490 $
89 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 18,859,500 942,869,508,000 Rls. 22,449,274 $
90 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 13,580,239 934,393,000,000 Rls. 10,592,584 $
91 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 23,253,381 908,277,090,000 Rls. 21,625,645 $
92 7 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 19,305,000 901,424,818,000 Rls. 21,457,279 $
93 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 17,770,500 897,850,476,640 Rls. 20,836,972 $
94 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 17,424,000 874,673,462,560 Rls. 20,482,950 $
95 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 17,039,000 859,323,528,000 Rls. 20,460,084 $
96 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 19,527,750 819,916,310,250 Rls. 21,289,677 $
97 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 87,960,803 809,087,769,756 Rls. 8,964,807 $
98 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 16,087,500 783,451,546,000 Rls. 18,653,615 $
99 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 77,000,000 723,017,295,000 Rls. 8,085,000 $
100 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 30,605,018 697,861,836,000 Rls. 16,615,758 $
مجموع کل
272,320,041,806,627 ريال
مجموع کل
4,550,143,665 دلار