آمار کل " صادرات به" کشور (پرتقال) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس پرتقال 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 693,000 37,837,800,000 Rls. 900,900 $
2 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس پرتقال 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 346,500 19,748,387,750 Rls. 462,951 $
3 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس پرتقال 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 297,000 15,841,980,000 Rls. 377,190 $
4 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس پرتقال 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 123,750 7,096,194,000 Rls. 168,957 $
5 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس پرتقال 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 123,750 6,595,638,000 Rls. 157,039 $
6 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس پرتقال 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 123,750 6,326,430,010 Rls. 143,489 $
مجموع کل
93,446,429,760 ريال
مجموع کل
2,210,526 دلار
[1]