آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 24,197,427 899,143,331,302 Rls. 10,154,044 $
2 11 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 22,343,893 878,801,185,304 Rls. 10,398,576 $
3 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 20,003,911 465,192,226,079 Rls. 5,075,996 $
4 9 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 8,804,360 339,279,394,288 Rls. 3,815,235 $
5 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 3,416,032 155,432,246,400 Rls. 1,710,246 $
6 10 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس پاکستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 3,363,895 148,765,692,976 Rls. 1,636,892 $
7 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس پاکستان 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 4,562,070 116,497,000,000 Rls. 2,773,738 $
8 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس پاکستان 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 1,952,531 49,859,838,000 Rls. 1,187,139 $
9 8 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 1,000,000 35,359,407,400 Rls. 412,600 $
10 6 1397 منطقه ویژه اقتصادی پارس پاکستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 220,000 12,012,000,000 Rls. 286,000 $
مجموع کل
3,100,342,321,749 ريال
مجموع کل
37,450,466 دلار
[1]